начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 32, 6 - 12 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 6 - 12 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 14/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Задължително ли е публичното обявяване на имената на допуснатите кандидати за заемане на конкурсна длъжност? Отговор: Съгласно чл. 95 от Кодекса на тр...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ЛИХВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ МЕСТНО ИЛИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Редът за облагане по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни и на чужде¬странни лица е различен. Той зависи от обстоятелството дали за съответната данъчна година физическото лице е местно, или чуждестранно по смисъла на ЗДДФЛ. Местните физически лица са...

Въпроси и отговори

ВИД НА ИЗДАВАНИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Работодател - физическо лице, регистриран по БУЛСТАТ с ЕГН, наема служители на трудов договор. Какви книжки трябва да издаде - трудови или осигурителни, или и двете? Видът на издаваните удостоверителни документи се определя от статута на физическото...

ДОСТАВКИ, ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА ДАНЪЧНА СТАВКА

Фирмата ни извършва доставки на стоки за контрагенти от държави-членки на ЕС, които понякога нареждат те да се транспортират за техни клиенти в държави извън Общността. В такива случаи фактурираме доставката си на контрагента ни от ЕС, но във фактура...

КОГА СЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЪЛЖИМ, НО НЕПЛАТЕН ДДС ОТ ДРУГО ЛИЦЕ

Транспортна фирма на ЕТ зарежда гориво от бензиностанция, която є издава фактури с начислен ДДС. Фирмата упражнява правото си за приспадане на начисления є данък, тъй като извършва с горивото облагаеми доставки. Органите по приходите обаче оспорват т...

КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

При прилагане на Национални счетоводни стандарти в предприятие са изписвани ДМА веднага, след като са се амортизирали напълно. Въпросното изписване е неправилно, тъй като активите все още се използват (не са изведени от употреба). Как следва да се за...

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ФИРМА - ЕТ

На 21.07.2010г. почива собственик на ЕТ, регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то не е пререгистрирано в Агенцията по вписванията. Единствени наследници са синът и съпругата на собственика. Двамата са съгласни синът да поеме фирмата в качеството му на неин наслед...

ПРИДОБИВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОКЪЩИ

1. Фирмата ми има закупен лек автомобил (микробус с девет места)през м. 07.2010, с фактура, с касов бон. Колата е втора употреба и не е била регистрирана досега. Фактурата е опростена. Счетоводните операции в този случай са: Дт с/ка 205 Кт с/ка 401 и...

ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГИ СТРАНИ

ЕООД представя стоките си на панаир в Швейцария, където те ще бъдат и продавани на клиенти. Досега фирмата не е имала касов апарат. Как да регистрираме продажбата на стоки в Швейцария? Необходимо ли е покупка на мобилен касов апарат? По принцип няма...

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ НЕКАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

При сключването на трудовия си договор, работникът или служителят поема задължението не само да изпълнява своите трудови задължения, но и да ги изпълнява точно и добросъвестно - чл. 125 от Кодекса на труда. Това означава, че при нормални условия на р...

УДЪЛЖЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ СЕ КОМПЕНСИРА С ЧАСОВЕ

В предприятието ни работят служители със 7-часов работен ден, уговорен с трудовите им договори, и заплата, също уговорена в трудовите им договори. През м. юли се наложи да удължим работното време на тези служители на 10 часа през 20 от работните дни....

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Как следва да се процедира, от гледна точка на ЗДДФЛ, при изплащане на доходи от предприятие на адвокати и нотариуси, регистрирани по реда на ЗДД...

Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., разглежда казуса: Дружеството ни предоставя услугата хладилно съхранение на замразени храни и на клиенти - юридически лица, регистрирани в Общността и в трети страни. До края на 20...

Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на нетекущи активи, държани за продажба. При третиране на отчитането на нетекущите активи, които може да бъдат държани за продажба,...

Отчитане отдаването на ДМА нa базата на договор за финансов лизинг

СС 17 ЛИЗИНГ В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитане отдаването на ДМА нa базата на договор за финансов лизинг. Когато бюджетна организация предоставя на други предприятия и лица свои активи по до...

Смяна на работодателя при ползване на отпуск за бременност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: В момента съм в отпуск по майчинство, на основание чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като съм в периода от 135 до 410 дни, тъй като си...