Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 32, 6 - 12 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 6 - 12 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 14/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Задължително ли е публичното обявяване на имената на допуснатите кандидати за заемане на конкурсна длъжност? Отговор: Съгласно чл. 95 от Кодекса на тр...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ЛИХВИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ МЕСТНО ИЛИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Редът за облагане по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни и на чужде¬странни лица е различен. Той зависи от обстоятелството дали за съответната данъчна година физическото лице е местно, или чуждестранно по смисъла на ЗДДФЛ. Местните физически лица са...

Въпроси и отговори

ВИД НА ИЗДАВАНИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Работодател - физическо лице, регистриран по БУЛСТАТ с ЕГН, наема служители на трудов договор. Какви книжки трябва да издаде - трудови или осигурителни, или и двете? Видът на издаваните удостоверителни документи се определя от статута на физическото...

ДОСТАВКИ, ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА ДАНЪЧНА СТАВКА

Фирмата ни извършва доставки на стоки за контрагенти от държави-членки на ЕС, които понякога нареждат те да се транспортират за техни клиенти в държави извън Общността. В такива случаи фактурираме доставката си на контрагента ни от ЕС, но във фактура...

КОГА СЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЪЛЖИМ, НО НЕПЛАТЕН ДДС ОТ ДРУГО ЛИЦЕ

Транспортна фирма на ЕТ зарежда гориво от бензиностанция, която є издава фактури с начислен ДДС. Фирмата упражнява правото си за приспадане на начисления є данък, тъй като извършва с горивото облагаеми доставки. Органите по приходите обаче оспорват т...

КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

При прилагане на Национални счетоводни стандарти в предприятие са изписвани ДМА веднага, след като са се амортизирали напълно. Въпросното изписване е неправилно, тъй като активите все още се използват (не са изведени от употреба). Как следва да се за...

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ФИРМА - ЕТ

На 21.07.2010г. почива собственик на ЕТ, регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то не е пререгистрирано в Агенцията по вписванията. Единствени наследници са синът и съпругата на собственика. Двамата са съгласни синът да поеме фирмата в качеството му на неин наслед...

ПРИДОБИВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОКЪЩИ

1. Фирмата ми има закупен лек автомобил (микробус с девет места)през м. 07.2010, с фактура, с касов бон. Колата е втора употреба и не е била регистрирана досега. Фактурата е опростена. Счетоводните операции в този случай са: Дт с/ка 205 Кт с/ка 401 и...

ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГИ СТРАНИ

ЕООД представя стоките си на панаир в Швейцария, където те ще бъдат и продавани на клиенти. Досега фирмата не е имала касов апарат. Как да регистрираме продажбата на стоки в Швейцария? Необходимо ли е покупка на мобилен касов апарат? По принцип няма...

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ НЕКАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

При сключването на трудовия си договор, работникът или служителят поема задължението не само да изпълнява своите трудови задължения, но и да ги изпълнява точно и добросъвестно - чл. 125 от Кодекса на труда. Това означава, че при нормални условия на р...

УДЪЛЖЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ СЕ КОМПЕНСИРА С ЧАСОВЕ

В предприятието ни работят служители със 7-часов работен ден, уговорен с трудовите им договори, и заплата, също уговорена в трудовите им договори. През м. юли се наложи да удължим работното време на тези служители на 10 часа през 20 от работните дни....

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Как следва да се процедира, от гледна точка на ЗДДФЛ, при изплащане на доходи от предприятие на адвокати и нотариуси, регистрирани по реда на ЗДД...

Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., разглежда казуса: Дружеството ни предоставя услугата хладилно съхранение на замразени храни и на клиенти - юридически лица, регистрирани в Общността и в трети страни. До края на 20...

Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на нетекущи активи, държани за продажба. При третиране на отчитането на нетекущите активи, които може да бъдат държани за продажба,...

Отчитане отдаването на ДМА нa базата на договор за финансов лизинг

СС 17 ЛИЗИНГ В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитане отдаването на ДМА нa базата на договор за финансов лизинг. Когато бюджетна организация предоставя на други предприятия и лица свои активи по до...

Смяна на работодателя при ползване на отпуск за бременност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: В момента съм в отпуск по майчинство, на основание чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като съм в периода от 135 до 410 дни, тъй като си...