начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 30, 2 - 8 август 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 2 - 8 август 2010 г.
Законодателство

Последни изменения в закона за обществените поръчки

В бр. 52/2010 г. на “Държавен вестник” са обнародвани последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Те влизат в сила от 13.07.2010 г. и засягат процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, открити след тази дата....

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ПРИЗНАВАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦЕ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Данъчно признатите по ЗКПО разходи, които юридическите лица могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са: - законово регламентираните за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на ...

ОБЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА С ДДС

Фирмата ни извършва посреднически услуги на кипърска фирма за продажбата на стоки на получатели, установени в България, за което трябва да получим комисионно възнаграждение. Като посредник действаме от името и за сметка на доставчика - кипърската фир...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

В случаите, в които един работник или служител е положил труд през дни, които са определени за официални празници, на него му се полага заплащане на трудово възнаграждение в увеличен размер. Такава е разпоредбата на чл. 264 от КТ и това е израз на ед...

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТАНОВЕНОСТТА НА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

След присъединяването на Република България към Европейския съюз възниква необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвеното облагане. За тази цел ЗДДС е хармонизиран...

Още веднъж за провизиите - 1

(Продължение от бр. 29) Сегашните задължения по обременяващи договори трябва да бъдат признати и оценени като провизия. Според концепцията за обременяващи договори,това са споразумения, по силата на които неизбежните разходи по посрещане на задължен...

ПИСМЕНОТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ИЗДАВАНО ОТ КУПУВАЧА НА СТОКИТЕ ПО ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА

Предприятието ни e търговско дружество и се занимава с покупко-продажба на зърнени храни. При вътреобщностна доставка FOB, следва ли да има писмено потвръждаване на стоката от друга ЕС, като притежава коносамент (товарителница) и всички останали доку...

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 НА УПРАВИТЕЛ

Лице се осигурява върху 2000 лв. като управител в АД. Като едноличен собственик е и управител на ЕООД, в което от 1 юли 2010 г. няма да получава възнаграждение и няма да подлежи на осигуряване. Трябва ли да се подава Декларация 1 от името на ЕООД, че...

В пресата за вас

Oтчитане на инвестициите в асоциирани предприятия по СС 28

В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани пред¬приятия по СС 28. Инвеститорите отчитат в индивидуалния финансов от¬чет инвестициите си в асоциирани предприятия по себестойностния метод...

Авансово облагане на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски производители, които не са еднолични търговци

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Труд и право” доц.д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на физически лица, регистрирани като земеделски производители, които не са еднолични търговци. Процедурата на авансово облагане има ...

Допълнително споразумение за въвеждане на непълно работно време

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда казуса: Може ли работник с постоянен трудов договор до 8 часа да премине на 4-часов работен ден и за колко време в календа...

Задължение на самоосигуряващите се лица пенсионери да подават декларация за регистрация

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Както е известно, всички самоосигуряващи се лица са длъжни да подават в териториалнат...

Заличаване на ТД в ликвидация

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира заличаването на ТД в ликвидация. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото на дружеството в ликвидация е разпределен, ликвидаторите искат...

Отчитане на неразпределената печалба от минали години

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на нераз¬пределената печалба от минали години. Печалбите от минали години, които са съставна част на собствения капитал на дружес...