Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 30, 2 - 8 август 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 2 - 8 август 2010 г.
Законодателство

Последни изменения в закона за обществените поръчки

В бр. 52/2010 г. на “Държавен вестник” са обнародвани последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Те влизат в сила от 13.07.2010 г. и засягат процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, открити след тази дата....

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ПРИЗНАВАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦЕ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Данъчно признатите по ЗКПО разходи, които юридическите лица могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са: - законово регламентираните за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на ...

ОБЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА С ДДС

Фирмата ни извършва посреднически услуги на кипърска фирма за продажбата на стоки на получатели, установени в България, за което трябва да получим комисионно възнаграждение. Като посредник действаме от името и за сметка на доставчика - кипърската фир...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

В случаите, в които един работник или служител е положил труд през дни, които са определени за официални празници, на него му се полага заплащане на трудово възнаграждение в увеличен размер. Такава е разпоредбата на чл. 264 от КТ и това е израз на ед...

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ УСТАНОВЕНОСТТА НА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

След присъединяването на Република България към Европейския съюз възниква необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвеното облагане. За тази цел ЗДДС е хармонизиран...

Още веднъж за провизиите - 1

(Продължение от бр. 29) Сегашните задължения по обременяващи договори трябва да бъдат признати и оценени като провизия. Според концепцията за обременяващи договори,това са споразумения, по силата на които неизбежните разходи по посрещане на задължен...

ПИСМЕНОТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ИЗДАВАНО ОТ КУПУВАЧА НА СТОКИТЕ ПО ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА

Предприятието ни e търговско дружество и се занимава с покупко-продажба на зърнени храни. При вътреобщностна доставка FOB, следва ли да има писмено потвръждаване на стоката от друга ЕС, като притежава коносамент (товарителница) и всички останали доку...

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 НА УПРАВИТЕЛ

Лице се осигурява върху 2000 лв. като управител в АД. Като едноличен собственик е и управител на ЕООД, в което от 1 юли 2010 г. няма да получава възнаграждение и няма да подлежи на осигуряване. Трябва ли да се подава Декларация 1 от името на ЕООД, че...

В пресата за вас

Oтчитане на инвестициите в асоциирани предприятия по СС 28

В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на инвестициите в асоциирани пред¬приятия по СС 28. Инвеститорите отчитат в индивидуалния финансов от¬чет инвестициите си в асоциирани предприятия по себестойностния метод...

Авансово облагане на доходите на физически лица, регистрирани като земеделски производители, които не са еднолични търговци

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Труд и право” доц.д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на физически лица, регистрирани като земеделски производители, които не са еднолични търговци. Процедурата на авансово облагане има ...

Допълнително споразумение за въвеждане на непълно работно време

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда казуса: Може ли работник с постоянен трудов договор до 8 часа да премине на 4-часов работен ден и за колко време в календа...

Задължение на самоосигуряващите се лица пенсионери да подават декларация за регистрация

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Както е известно, всички самоосигуряващи се лица са длъжни да подават в териториалнат...

Заличаване на ТД в ликвидация

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира заличаването на ТД в ликвидация. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото на дружеството в ликвидация е разпределен, ликвидаторите искат...

Отчитане на неразпределената печалба от минали години

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на нераз¬пределената печалба от минали години. Печалбите от минали години, които са съставна част на собствения капитал на дружес...