Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 28, 19 - 25 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 19 - 25 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 11/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Частна фирма иска да командирова свои работници на работа в Холандия. Към коя инстанция да се обърнем за информация, какви документи са ни необходими и откъде да тръгнем за набавян...

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БАРТЕР ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

В ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., бяха извършени законодателни промени, отнасящи се до данъчното третиране на доставките при условията на бартер. Прилагането на материалния данъчен закон в тези случаи създава известни практически трудности по отношение на правилата за определяне н...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ НА ДИРЕКТОРА С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Офисът на дружеството се намира в центъра на града, производствената дейност се извършва в индустриалната зона, която е на разстояние 5 км. За ежедневните пътувания на изпълнителния директор от офиса до производственото помещение, Съветът на директорите е определил месечен лимит...

ДДС ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава комисиона от Германия за посредничество при доставка на машини от Германия за България. Фактурата, която ще бъде издадена от посредника, трябва ли да има начислен ДДС? Съгласно промените в Закона за данък върху добавената стойност,...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПОРАДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

През м. май т.г. уволнихме наша служителка от ръководството на предприятието, на основание чл. 328, ал. 2 от КТ, поради сключване на договор за управление на предприятието. На основание чл. 220 КТ, изплатихме едномесечно обезщетение на лицето за неспазено предизвестие, а също и о...

ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

В бр. 103 от 29.12.2009 г. на “Държавен вестник” е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С този закон нашето законодателство е приведено в съответствие с изискванията на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърч...

СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Законът за корпоративното подоходно облагане не прави разлика за съществени и несъществени грешки и приложения подход на отчитането им. Освен то¬ва МСС 8 е приел единствен подход, който съответства на препоръчителния, т.е. корекцията да бъде за сметка на неразпределената печалба....

ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дружество е регистрирано по реда на ТЗ единствено и с цел развитие на инвестиционен проект, а именно изграждане на модерен комплекс магазини/офиси. Eдинствената дейност на дружеството е свързана с покупката на необходимия за целта парцел и изграждането върху него на сграда. Друж...

В пресата за вас

Давност на задължението за неустойка

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира давността на задължението за неустойка. Съгласно чл. 111, б. “б” ЗЗД, “с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор”. При искове...

Корекция на данъчно задължение при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счетоводна грешка)

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда процедурата за корекция на данъчно задължение, респективно данъчната загуба, при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счетоводна грешка). В ЗКПО, когато...

Момент на прекратяване на регистрацията за движение на моторни превозни средства

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, дава отговор на въпроса: Към кой момент се прекратява облагането на превозни средства със служебно прекратена регистрация в КАТ - “Пътна полиция” - към момента на служебно прекратената регистрац...

Намаляване на записания капитал в дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира намаляването на записания капитал. При определени обстоятелства е възможно да се наложи намаляването на записания капитал. Нормативно тази възможност се разглежда в ТЗ. За некапиталовите дружеств...

Сторно операция при работа с фискално устройство

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: При отчитане на приходи от продажби, вместо 10,15 лв., в касовия апарат погрешно са отчетени 1015 лв. Можем ли да издадем “сторно” касова бележка и как да я оформим, за да се признае за данъчни цели? Корекция при г...

Съдържание и обем на представителната власт на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира представителната власт на ликвидатора. Ликвидаторът като представител на търговското дружество в ликвидация Ликвидаторите представляват дружеството в ликвидация и имат правата и задължения...