Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 28, 19 - 25 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 19 - 25 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 11/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Частна фирма иска да командирова свои работници на работа в Холандия. Към коя инстанция да се обърнем за информация, какви документи са ни необходими ...

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БАРТЕР ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

В ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., бяха извършени законодателни промени, отнасящи се до данъчното третиране на доставките при условията на бартер. Прилагането на материалния данъчен закон в тези случаи създава известни практически трудности по отношени...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ НА ДИРЕКТОРА С ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Офисът на дружеството се намира в центъра на града, производствената дейност се извършва в индустриалната зона, която е на разстояние 5 км. За ежедневните пътувания на изпълнителния директор от офиса до производственото помещение, Съветът на директо...

ДДС ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава комисиона от Германия за посредничество при доставка на машини от Германия за България. Фактурата, която ще бъде издадена от посредника, трябва ли да има начислен ДДС? Съгласно промените в Закона за да...

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПОРАДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

През м. май т.г. уволнихме наша служителка от ръководството на предприятието, на основание чл. 328, ал. 2 от КТ, поради сключване на договор за управление на предприятието. На основание чл. 220 КТ, изплатихме едномесечно обезщетение на лицето за несп...

ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

В бр. 103 от 29.12.2009 г. на “Държавен вестник” е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С този закон нашето законодателство е приведено в съответствие с изискванията на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. з...

СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Законът за корпоративното подоходно облагане не прави разлика за съществени и несъществени грешки и приложения подход на отчитането им. Освен то¬ва МСС 8 е приел единствен подход, който съответства на препоръчителния, т.е. корекцията да бъде за сметк...

ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дружество е регистрирано по реда на ТЗ единствено и с цел развитие на инвестиционен проект, а именно изграждане на модерен комплекс магазини/офиси. Eдинствената дейност на дружеството е свързана с покупката на необходимия за целта парцел и изграждан...

В пресата за вас

Давност на задължението за неустойка

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира давността на задължението за неустойка. Съгласно чл. 111, б. “б” ЗЗД, “с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от н...

Корекция на данъчно задължение при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счетоводна грешка)

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда процедурата за корекция на данъчно задължение, респективно данъчната загуба, при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счет...

Момент на прекратяване на регистрацията за движение на моторни превозни средства

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, дава отговор на въпроса: Към кой момент се прекратява облагането на превозни средства със служебно прекратена регистрация в КАТ - “Пътна полиция” - към момента на с...

Намаляване на записания капитал в дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира намаляването на записания капитал. При определени обстоятелства е възможно да се наложи намаляването на записания капитал. Нормативно тази възможност се разглежда в ...

Сторно операция при работа с фискално устройство

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: При отчитане на приходи от продажби, вместо 10,15 лв., в касовия апарат погрешно са отчетени 1015 лв. Можем ли да издадем “сторно” касова бележка и как да я оформим, за да се признае з...

Съдържание и обем на представителната власт на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира представителната власт на ликвидатора. Ликвидаторът като представител на търговското дружество в ликвидация Ликвидаторите представляват дружеството в ликвидац...