Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имам фирма с трима работещи (от които единият съм аз). Необходимо ли е да определя единия от тях като длъжностно лице по ЗБУТ, необходимо ли е това лице да премине пр...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА

Дейността ни е продажба на автомобили втора употреба. Избор ли е кой режим да приложим - марж или общ ред, или е задължително? Данъчното облагане на доставки на стоки втора употреба, в т.ч. и на автомобили втора употреба, е регламентирано с разпоред...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, ПРЕТЪРПЯЛО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗДДС

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит и е ползван такъв на стойност 6000 лв. Автомобилът претърпява пътнотранспортно произшествие. Направена му е обезценка. Автомобилът се продава за 3000 лв. на физическо лице. Колко ДДС трябва да се начисли,...

ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

В началото на м. април т.г. започнах ползването на платения си годишен отпуск за миналата година. По време на ползването на отпуска се разболях и лекарят ми даде 5 дни болнични. След като разрешения ми платен годишен отпуск свърши, поисках от работод...

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Става дума за имот, който е придобит от ЮЛ посредством публична продан за 30 100 лв. Собственикът (бившият) обаче решава, че вече е платежоспособен и иска да си върне имота обратно. Продажната цена е 100 000 лв. Сключен е предварителен договор за про...

Прогнозна сума на разходите при формиране на първоначалната оценка на постройка

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Сключихме договор с общината, с който ни се дава разрешение да изградим лека постройка на публично място за обществено хранене (кафе-бистро). Договорено е да заплащаме наем за предост...

РАБОТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

Т.нар. “ненормиран работен ден” е изключително популярен в практиката, като много често с необходимостта от неговото въвеждане се спекулира и злоупотребява. Смесването му с полагането на извънреден труд създава недоразумения и обосновава необходимост...

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ООД

Как може земеделски производител - физическо лице, регистрирано по Закона за ДДС, водещо двустранно счетоводство, да се трансформира в съществуващо ООД без дейност или да направи ново ЕООД, като се прехвърли целият баланс (ДМА за 500 000 лв., незавър...

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ КОНКУРС

Имам малък цех, в който е предстоящо освобождаването на работно място поради напускането на един от работниците. Искам да назнача на негово място заместник с конкурс. В чл. 96 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовото правоотношение възниква с л...

В пресата за вас

Документи, необходими за отпускане на наследствена пенсия

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда регламента за отпускане на наследствена пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точ...

Дължат ли се осигуровки върху средствата за работно облекло

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: C колективен трудов договор са договорени средства за работно облекло. В случаите, когато естеството на работа не изисква специални предпазни средства, договор...

Изчисляване на платен годишен отпуск

В бр. 4/5 от сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Във фирмата ни се изплащат допълнителни средства за работна заплата с непостоянен характер в зависимост от постигнатите резултати от труда. Техният размер се определя...

Назначаване и освобождаване на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора в търговското дружество. Фактическият състав по назначаване на ликвидатора винаги включва два задъл¬жителни еле...

Проблеми при отчитане на бизнескомбинациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира някои проблеми при отчитане на бизнескомбинациите. За отчитането на бизнескомбинациите, както обикновено, има две счетоводни бази - МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) ...

Различия между МСФО за МСП и МСФО

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира някои различия между МСФО за МСП и МСФО. В следващите редове ще представим в синтезиран вид по-важните различия между МСФО за МСП и пълните МСФО по отношение третирането на...

Увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии

В бр. 5 от 2010 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии или увеличаване на стойността им. Когато капиталът се увеличава посредством записване на нови дялове или приемане на нови...