Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имам фирма с трима работещи (от които единият съм аз). Необходимо ли е да определя единия от тях като длъжностно лице по ЗБУТ, необходимо ли е това лице да премине през първоначално обучение по ЗБ...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА

Дейността ни е продажба на автомобили втора употреба. Избор ли е кой режим да приложим - марж или общ ред, или е задължително? Данъчното облагане на доставки на стоки втора употреба, в т.ч. и на автомобили втора употреба, е регламентирано с разпоредбите на Глава седемнадесета от...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, ПРЕТЪРПЯЛО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗДДС

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит и е ползван такъв на стойност 6000 лв. Автомобилът претърпява пътнотранспортно произшествие. Направена му е обезценка. Автомобилът се продава за 3000 лв. на физическо лице. Колко ДДС трябва да се начисли, понеже не са изтекли 5 години...

ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

В началото на м. април т.г. започнах ползването на платения си годишен отпуск за миналата година. По време на ползването на отпуска се разболях и лекарят ми даде 5 дни болнични. След като разрешения ми платен годишен отпуск свърши, поисках от работодателя да ми удължи отпуска с о...

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Става дума за имот, който е придобит от ЮЛ посредством публична продан за 30 100 лв. Собственикът (бившият) обаче решава, че вече е платежоспособен и иска да си върне имота обратно. Продажната цена е 100 000 лв. Сключен е предварителен договор за продажба, в който договор лицето ...

Прогнозна сума на разходите при формиране на първоначалната оценка на постройка

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Сключихме договор с общината, с който ни се дава разрешение да изградим лека постройка на публично място за обществено хранене (кафе-бистро). Договорено е да заплащаме наем за предоставената ни площ. Съгласно дого...

РАБОТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

Т.нар. “ненормиран работен ден” е изключително популярен в практиката, като много често с необходимостта от неговото въвеждане се спекулира и злоупотребява. Смесването му с полагането на извънреден труд създава недоразумения и обосновава необходимостта от тяхното ясно разграничав...

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ООД

Как може земеделски производител - физическо лице, регистрирано по Закона за ДДС, водещо двустранно счетоводство, да се трансформира в съществуващо ООД без дейност или да направи ново ЕООД, като се прехвърли целият баланс (ДМА за 500 000 лв., незавършено производство и т.н) и про...

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ КОНКУРС

Имам малък цех, в който е предстоящо освобождаването на работно място поради напускането на един от работниците. Искам да назнача на негово място заместник с конкурс. В чл. 96 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на пъ...

В пресата за вас

Документи, необходими за отпускане на наследствена пенсия

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда регламента за отпускане на наследствена пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови условия...

Дължат ли се осигуровки върху средствата за работно облекло

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: C колективен трудов договор са договорени средства за работно облекло. В случаите, когато естеството на работа не изисква специални предпазни средства, договорените средства за работно обле...

Изчисляване на платен годишен отпуск

В бр. 4/5 от сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Във фирмата ни се изплащат допълнителни средства за работна заплата с непостоянен характер в зависимост от постигнатите резултати от труда. Техният размер се определя от Съвета на директорите във ...

Назначаване и освобождаване на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора в търговското дружество. Фактическият състав по назначаване на ликвидатора винаги включва два задъл¬жителни елемента - 1) решение на съдружни...

Проблеми при отчитане на бизнескомбинациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира някои проблеми при отчитане на бизнескомбинациите. За отчитането на бизнескомбинациите, както обикновено, има две счетоводни бази - МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) и НСФОМСП (Национални стандарт...

Различия между МСФО за МСП и МСФО

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира някои различия между МСФО за МСП и МСФО. В следващите редове ще представим в синтезиран вид по-важните различия между МСФО за МСП и пълните МСФО по отношение третирането на: - разходи по заеми - разходи...

Увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии

В бр. 5 от 2010 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии или увеличаване на стойността им. Когато капиталът се увеличава посредством записване на нови дялове или приемане на нови съдружници (чл. 148 от Търгов...