начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 12 - 18 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имам фирма с трима работещи (от които единият съм аз). Необходимо ли е да определя единия от тях като длъжностно лице по ЗБУТ, необходимо ли е това лице да премине пр...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА

Дейността ни е продажба на автомобили втора употреба. Избор ли е кой режим да приложим - марж или общ ред, или е задължително? Данъчното облагане на доставки на стоки втора употреба, в т.ч. и на автомобили втора употреба, е регламентирано с разпоред...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, ПРЕТЪРПЯЛО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗДДС

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит и е ползван такъв на стойност 6000 лв. Автомобилът претърпява пътнотранспортно произшествие. Направена му е обезценка. Автомобилът се продава за 3000 лв. на физическо лице. Колко ДДС трябва да се начисли,...

ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

В началото на м. април т.г. започнах ползването на платения си годишен отпуск за миналата година. По време на ползването на отпуска се разболях и лекарят ми даде 5 дни болнични. След като разрешения ми платен годишен отпуск свърши, поисках от работод...

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Става дума за имот, който е придобит от ЮЛ посредством публична продан за 30 100 лв. Собственикът (бившият) обаче решава, че вече е платежоспособен и иска да си върне имота обратно. Продажната цена е 100 000 лв. Сключен е предварителен договор за про...

Прогнозна сума на разходите при формиране на първоначалната оценка на постройка

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Сключихме договор с общината, с който ни се дава разрешение да изградим лека постройка на публично място за обществено хранене (кафе-бистро). Договорено е да заплащаме наем за предост...

РАБОТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН

Т.нар. “ненормиран работен ден” е изключително популярен в практиката, като много често с необходимостта от неговото въвеждане се спекулира и злоупотребява. Смесването му с полагането на извънреден труд създава недоразумения и обосновава необходимост...

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ООД

Как може земеделски производител - физическо лице, регистрирано по Закона за ДДС, водещо двустранно счетоводство, да се трансформира в съществуващо ООД без дейност или да направи ново ЕООД, като се прехвърли целият баланс (ДМА за 500 000 лв., незавър...

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛО ОТ КОНКУРС

Имам малък цех, в който е предстоящо освобождаването на работно място поради напускането на един от работниците. Искам да назнача на негово място заместник с конкурс. В чл. 96 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовото правоотношение възниква с л...

В пресата за вас

Документи, необходими за отпускане на наследствена пенсия

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда регламента за отпускане на наследствена пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точ...

Дължат ли се осигуровки върху средствата за работно облекло

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: C колективен трудов договор са договорени средства за работно облекло. В случаите, когато естеството на работа не изисква специални предпазни средства, договор...

Изчисляване на платен годишен отпуск

В бр. 4/5 от сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Във фирмата ни се изплащат допълнителни средства за работна заплата с непостоянен характер в зависимост от постигнатите резултати от труда. Техният размер се определя...

Назначаване и освобождаване на ликвидатора

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, адвокат, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора в търговското дружество. Фактическият състав по назначаване на ликвидатора винаги включва два задъл¬жителни еле...

Проблеми при отчитане на бизнескомбинациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира някои проблеми при отчитане на бизнескомбинациите. За отчитането на бизнескомбинациите, както обикновено, има две счетоводни бази - МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) ...

Различия между МСФО за МСП и МСФО

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира някои различия между МСФО за МСП и МСФО. В следващите редове ще представим в синтезиран вид по-важните различия между МСФО за МСП и пълните МСФО по отношение третирането на...

Увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии

В бр. 5 от 2010 г. ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаване на записания капитал чрез нови дялове/емисия на акциии или увеличаване на стойността им. Когато капиталът се увеличава посредством записване на нови дялове или приемане на нови...