Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 9/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имат ли за¬дължение за сключване на договор със служба по трудова медицина юридически ли¬ца с нестопанска цел в обществена полза (фондация), в която има 1 лице по договор за управление и контрол? ...

Въпроси и отговори

БРАКУВАНЕ НА ДМА, ПРИДОБИТ ЧРЕЗ АПОРТНА ВНОСКА

Дружеството ни ще бракува ДМА, които е придобило чрез апортна вноска през 2005 г. и които не са напълно амортизирани. Не сме ползвали данъчен кредит по ЗДДС, поради факта, че на апорта не се дължеше ДДС. Получените от бракуването отпадъчни материали ще продадем на дружество за вт...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕСТНИЦИ

Какво е данъчното третиране по ЗДДС на безплатно предоставяне на вестници? Предполагаме, че запитването Ви е свързано с продажба на рекламни площи, площи за публикуване на обяви и PR материали, което се осъществява чрез издаване и разпространение на безплатен всекидневник. Съгла...

Деклариране на инвестиционен имот

Фирма има сграда, която от 01.01.2010 г. отговаря на критериите за инвестиционен имот. Сградата е закупена за 70 000 лв. и до момента има набрана амортизация за 20 000 лв. Трансформирайки се в инвестиционен имот тя, съгласно изискванията на стандарта, ще бъде заведена на стойност...

ОБЛАГАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ ПАРИ ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА

Физическо лице получава командировъчни пари за командировка в чужбина в размер не по-голям от двукратния размер, определен в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Следва ли да се декларират получените доходи от командировъчни в чужбина в годишната данъчн...

ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ ДАРЕНИЯ

Получихме две дарения - едното е в натура (скенер на стойност 235 лв.), а другото е пари в брой, внесени в касата. Волята на дарителя е да се изразходват за транспорт при бъдеща екскурзия. Какви операции да взема за двата вида дарения? В счетоводната практика и теория е възприет...

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

АД иска да закупи ООД, с което са свързани лица. Съставен е договор за покупко-продажба на предприятие. 1. Необходима ли е оценка от вещи лица на предприятието? 2. Какви счетоводсни операции трябва да се вземат? 3. Какви документи са необходими и какви процедури трябва да се спаз...

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА, СЕЗОННА ИЛИ КРАТКОТРАЙНА РАБОТА ИЛИ ДЕЙНОСТ

Масовата практика в края на 90-те години на миналия век на сключване на срочни трудови договори за дейности, които всъщност имат постоянен характер, доведе до изрично ограничително изброяване на законово равнище на случаите, в които това е допустимо. Уредбата се съдържа в чл.68 о...

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ

Когато един имот отговаря на критериите за инвестиционен имот, предприятието следва да го прехвърли в тази група. В практиката може да възникнат различни ситуации в зависимост от това, дали предприятието води актива по историческа цена или по преоценена стойност и от това, кой мо...

ТРЕТИРАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ ПО РЕДА НА ЗДДС

Получихме стока от фирма директно от Испания - Барселона, която е и производител, с техен сертификат за качество. Документите, които придружават стоката, са международна товарителница - CMR. Мястото на изпълнение при доставката на стоката, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, е местон...

В пресата за вас

Годишен отчет за дейността

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2009 г. ООД не е извършвало дейност, но е направило незначителни по размер разходи (около 70 лв.), свързани с платени такси и обнародване на промяна в състава на съдружниците му. Следв...

Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводния финансов резултат

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц.д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда процедурата за корекция на данъчно задължение, респективно данъчната загуба, при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводния финансов резултат. Процедури...

Осигуряване за трудова злополука

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Вержиния Заркова, началник отдел в Националния осигурителен институт, разглежда осигуряването за трудова злополука. Осигурени за трудова злополука са всички лица, за които се внасят осигурителни вноски във фонд “Трудова ...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин

В бр. 5-6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин в бюд¬жет¬ните предприятия. За отчитането на този вид разходи са предвидени две сметки: - 6...

Писмено разрешение за ползване на платен годишен отпуск

В бр. 5-6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, юрист, специалист по трудово право, разглежда казуса: При ползване на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ работодателят трябва ли да издава друг документ освен съгласието си върху молбата, което е писмено разре...

Право на отказ и право на прекратяване на договора

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, коментира застраховка за помощ при погасяване на вноските по кредитната карта. Отскоро на пазара се предлага застраховка, която предоставя помощ на кредитополучателя или на неговото семейство за плащане на задъ...

Трансформиране на задължение в записан (основен) капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира трансформирането на задължение в записан (основен) капитал. При наличие на задължение на предприятието към трети лица е допустимо, при взаимно съгласие, то да се трансфор...