Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 5 - 11 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 9/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Имат ли за¬дължение за сключване на договор със служба по трудова медицина юридически ли¬ца с нестопанска цел в обществена полза (фондация), в която има 1 лице по догов...

Въпроси и отговори

БРАКУВАНЕ НА ДМА, ПРИДОБИТ ЧРЕЗ АПОРТНА ВНОСКА

Дружеството ни ще бракува ДМА, които е придобило чрез апортна вноска през 2005 г. и които не са напълно амортизирани. Не сме ползвали данъчен кредит по ЗДДС, поради факта, че на апорта не се дължеше ДДС. Получените от бракуването отпадъчни материали ...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕСТНИЦИ

Какво е данъчното третиране по ЗДДС на безплатно предоставяне на вестници? Предполагаме, че запитването Ви е свързано с продажба на рекламни площи, площи за публикуване на обяви и PR материали, което се осъществява чрез издаване и разпространение на...

Деклариране на инвестиционен имот

Фирма има сграда, която от 01.01.2010 г. отговаря на критериите за инвестиционен имот. Сградата е закупена за 70 000 лв. и до момента има набрана амортизация за 20 000 лв. Трансформирайки се в инвестиционен имот тя, съгласно изискванията на стандарта...

ОБЛАГАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ ПАРИ ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА

Физическо лице получава командировъчни пари за командировка в чужбина в размер не по-голям от двукратния размер, определен в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Следва ли да се декларират получените доходи от командировъчн...

ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ ДАРЕНИЯ

Получихме две дарения - едното е в натура (скенер на стойност 235 лв.), а другото е пари в брой, внесени в касата. Волята на дарителя е да се изразходват за транспорт при бъдеща екскурзия. Какви операции да взема за двата вида дарения? В счетоводнат...

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

АД иска да закупи ООД, с което са свързани лица. Съставен е договор за покупко-продажба на предприятие. 1. Необходима ли е оценка от вещи лица на предприятието? 2. Какви счетоводсни операции трябва да се вземат? 3. Какви документи са необходими и как...

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА, СЕЗОННА ИЛИ КРАТКОТРАЙНА РАБОТА ИЛИ ДЕЙНОСТ

Масовата практика в края на 90-те години на миналия век на сключване на срочни трудови договори за дейности, които всъщност имат постоянен характер, доведе до изрично ограничително изброяване на законово равнище на случаите, в които това е допустимо....

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗЕМИ И СГРАДИ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ

Когато един имот отговаря на критериите за инвестиционен имот, предприятието следва да го прехвърли в тази група. В практиката може да възникнат различни ситуации в зависимост от това, дали предприятието води актива по историческа цена или по преоцен...

ТРЕТИРАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ ПО РЕДА НА ЗДДС

Получихме стока от фирма директно от Испания - Барселона, която е и производител, с техен сертификат за качество. Документите, които придружават стоката, са международна товарителница - CMR. Мястото на изпълнение при доставката на стоката, съгласно ч...

В пресата за вас

Годишен отчет за дейността

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: През 2009 г. ООД не е извършвало дейност, но е направило незначителни по размер разходи (около 70 лв.), свързани с платени такси и обнародване на промяна в със...

Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводния финансов резултат

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц.д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда процедурата за корекция на данъчно задължение, респективно данъчната загуба, при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводни...

Осигуряване за трудова злополука

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Вержиния Заркова, началник отдел в Националния осигурителен институт, разглежда осигуряването за трудова злополука. Осигурени за трудова злополука са всички лица, за които се внасят осигурит...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин

В бр. 5-6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин в бюд¬жет¬ните предприятия. За отчитането на този вид разходи...

Писмено разрешение за ползване на платен годишен отпуск

В бр. 5-6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, юрист, специалист по трудово право, разглежда казуса: При ползване на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ работодателят трябва ли да издава друг документ освен съгласието си върху ...

Право на отказ и право на прекратяване на договора

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, коментира застраховка за помощ при погасяване на вноските по кредитната карта. Отскоро на пазара се предлага застраховка, която предоставя помощ на кредитополучателя или на неговот...

Трансформиране на задължение в записан (основен) капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира трансформирането на задължение в записан (основен) капитал. При наличие на задължение на предприятието към трети лица е допустимо, при взаим...