Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 25, 28 юни - 4 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 28 юни - 4 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 8/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Не противоречи ли разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредбата за работното време почивките и отпуските и § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на ...

Пререгистрация на еднолична фирма, образувана по Указ № 56 за стопанската дейност

Каква е процедурата по пререгистрация на едноличните фирми, създадени преди 1990 година? Фирмата е осъществявала дейност няколко месеца през 1990 година и оттогава няма никаква дейност. По силата на § 8, ал. 1, т. 1 от ТЗ, извършеното регистриране ...

Въпроси и отговори

ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ УЧРЕДЯВАНЕ (ПРОДАЖБА) ИЛИ ОТ ЗАМЯНА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Физическо лице продава на ЕООД отстъпено право за строеж. Трябва ли физическото лице да декларира получения доход по чл. 50 ЗДДФЛ? Доходите на физически лица от учредяване (продажба) или от замяна на ограничени вещни права са облагаеми, съгласно чл....

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Ще издавам един запис на заповед. Длъжниците по кредита са 2-ма - мъж и жена - съпрузи. Искам да попитам, понеже жената ще е авала, има ли проблем задължените лица да са мъжът и жената и отдолу на същия лист жената да я авалира? Задължителните рекви...

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

През 2009 г. като акционер на 72 броя акции с номинал 1 лв. в “... банк” АД сме продали чрез Инвестиционен посредник акциите. Полученият доход представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на ...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗДДС

Физическо лице, работещо по трудов договор, извършва дейност и по граждански договор, като доходите му по гражданския договор надхвърлят 50 хил. лева. Физическото лице подлежи ли на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност? Съгласно ...

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Предприятията използват в дейността си множество дълготрайни активи, част от които са имотите. Те, според предполагаемото им предназначение, се кла¬сифи¬цират като: - ползвани в дейността имоти - отчитат се като дълготрайни материални активи по р...

ТАКСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Сдружение проведе международна конференция, свързана с целите на учредяването му. За нуждите по организацията и провеждането на конференцията са събрани такси за участие в нея. Има ли опасност тази такса да се разглежда като приход от стопанска дейно...

УВОЛНЕНИЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА КАЧЕСТВА ЗА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА

При освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 5 трябва ли работодателят да се мотивира защо е решил, че работникът няма качества за изпълняваната длъжност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ дава право на работодателя по негова преценка да прекрат...

УВОЛНЕНИЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ СТРАНАТА

След направена проверка установихме, че наш работник, който не се явяваше на работа, без да прекрати трудовия си договор, е заминал в чужбина. На адреса по регистрация живее сам. С оглед процедурата за налагане на дисциплинарно уволнение, това наказа...

В пресата за вас

Допълнителни изисквания при отчитане на наемни взаимоотношения в бюджетни предприятия

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва допълнителните изисквания при отчитане на наемни взаимоотношения в бю¬джетни предприятия. Успоредно с изискването за прилагане на основните постановки, посочени в СС 17 Ли...

Зачитане на осигурителен стаж, положен в Руската федерация

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Възможно ли е лица да подават заявления за отпускане и преразглеждане на пенсии, към които да прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит...

Масови уволнения

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Налага се съкращаване на персонала с около една трета от общо 33-ма служители поради ред икономически причини. Трябва ли да искаме разрешение от Инспекцият...

Ползване на медицинска помощ в друга държава от ЕС в случаите на бременност и раждане

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ в случаите на бременност и раждане. Съгласно Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Админис...

Прекратяване на договор за финансов лизинг - пример

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява чрез пример прекратяването на договор за финансов лизинг. Пример: 1. Сключен е договор за лизинг към 02.01.2008 г., за срок от 5 години. Предмет на лизинга е машина. Собств...

Увеличаване на основния капитал чрез капитализиране на неразпределена печалба или резерви

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаването на основния капитал чрез капитализиране на неразпределена печалба или резерви. Това е един много често срещан подход за увеличаване на основния капитал...