Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 25, 28 юни - 4 юли 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 28 юни - 4 юли 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 8/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Не противоречи ли разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредбата за работното време почивките и отпуските и § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на КТ. Към настоящия момент мо¬же...

Пререгистрация на еднолична фирма, образувана по Указ № 56 за стопанската дейност

Каква е процедурата по пререгистрация на едноличните фирми, създадени преди 1990 година? Фирмата е осъществявала дейност няколко месеца през 1990 година и оттогава няма никаква дейност. По силата на § 8, ал. 1, т. 1 от ТЗ, извършеното регистриране на еднолични фирми, образувани...

Въпроси и отговори

ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ УЧРЕДЯВАНЕ (ПРОДАЖБА) ИЛИ ОТ ЗАМЯНА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Физическо лице продава на ЕООД отстъпено право за строеж. Трябва ли физическото лице да декларира получения доход по чл. 50 ЗДДФЛ? Доходите на физически лица от учредяване (продажба) или от замяна на ограничени вещни права са облагаеми, съгласно чл. 33 от ЗДДФЛ. В случая става в...

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Ще издавам един запис на заповед. Длъжниците по кредита са 2-ма - мъж и жена - съпрузи. Искам да попитам, понеже жената ще е авала, има ли проблем задължените лица да са мъжът и жената и отдолу на същия лист жената да я авалира? Задължителните реквизити на записа на заповед, уст...

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

През 2009 г. като акционер на 72 броя акции с номинал 1 лв. в “... банк” АД сме продали чрез Инвестиционен посредник акциите. Полученият доход представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)? На ос...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗДДС

Физическо лице, работещо по трудов договор, извършва дейност и по граждански договор, като доходите му по гражданския договор надхвърлят 50 хил. лева. Физическото лице подлежи ли на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност? Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за данъ...

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Предприятията използват в дейността си множество дълготрайни активи, част от които са имотите. Те, според предполагаемото им предназначение, се кла¬сифи¬цират като: - ползвани в дейността имоти - отчитат се като дълготрайни материални активи по реда на СС 16 Дълготрайни матер...

ТАКСИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Сдружение проведе международна конференция, свързана с целите на учредяването му. За нуждите по организацията и провеждането на конференцията са събрани такси за участие в нея. Има ли опасност тази такса да се разглежда като приход от стопанска дейност и какъв документ трябва да ...

УВОЛНЕНИЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА КАЧЕСТВА ЗА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА

При освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 5 трябва ли работодателят да се мотивира защо е решил, че работникът няма качества за изпълняваната длъжност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ дава право на работодателя по негова преценка да прекрати трудовото правоотношение с р...

УВОЛНЕНИЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ СТРАНАТА

След направена проверка установихме, че наш работник, който не се явяваше на работа, без да прекрати трудовия си договор, е заминал в чужбина. На адреса по регистрация живее сам. С оглед процедурата за налагане на дисциплинарно уволнение, това наказание не можем да приложим. Как ...

В пресата за вас

Допълнителни изисквания при отчитане на наемни взаимоотношения в бюджетни предприятия

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва допълнителните изисквания при отчитане на наемни взаимоотношения в бю¬джетни предприятия. Успоредно с изискването за прилагане на основните постановки, посочени в СС 17 Лизинг, за отчитането на взаимоо...

Зачитане на осигурителен стаж, положен в Руската федерация

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, главен експерт в НОИ, разглежда казуса: Възможно ли е лица да подават заявления за отпускане и преразглеждане на пенсии, към които да прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит съгласно руското законодателс...

Масови уволнения

В бр. 4/5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Налага се съкращаване на персонала с около една трета от общо 33-ма служители поради ред икономически причини. Трябва ли да искаме разрешение от Инспекцията по труда и да уведомим предв...

Ползване на медицинска помощ в друга държава от ЕС в случаите на бременност и раждане

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ в случаите на бременност и раждане. Съгласно Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Административната комисия за социална...

Прекратяване на договор за финансов лизинг - пример

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява чрез пример прекратяването на договор за финансов лизинг. Пример: 1. Сключен е договор за лизинг към 02.01.2008 г., за срок от 5 години. Предмет на лизинга е машина. Собствеността върху актива се прехвъ...

Увеличаване на основния капитал чрез капитализиране на неразпределена печалба или резерви

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаването на основния капитал чрез капитализиране на неразпределена печалба или резерви. Това е един много често срещан подход за увеличаване на основния капитал. Приложението му е различно. ...