Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 24, 21 - 27 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 21 - 27 юни 2010 г.
Законодателство

СПЕЦИФИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ С ВЪТРЕОБЩНОСТЕН ХАРАКТЕР

Българска фирма № 1 купува стока от гръцка фирма в Гърция. Стоката не се транспортира до България. В Гърция българската фирма № 1 продава на българска фирма № 2 същата стока на пристанището, което е безмитна зона. Оттам - безмитна зона, пристанище в Гърция, българската фирма № 2 ...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за социалното осигуряване

Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, прекъсва временно дейността си, за което подава декларация за прекъсване на осигуряването. В този случай длъжно ли е да подава Декларация - образец 7 - за здравно осигуряване, като безработно лице и дължи ли на това основание здравни о...

НЕТОЧНОСТ В ПОДАДЕНА СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗДДФЛ

В срок до 30 април 2010 г. сме подали справка за изплатени суми по извънтрудови правоотношения, но поради промяна в чл. 73, ал. 3 за доходи по чл. 38, ал. 1 сме пропуснали да включим гласуваните суми за дивиденти през 2009 г. с решение на общото събрание на съдружниците. Доходите...

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ПО ПРЕВОЗ НА СТОКИ

Българска фирма трябва да издаде фактура на друга българска фирма за извършен вътрешнообщностен транспорт, например България - Белгия. В този случай трябва ли да се начисли ДДС? Ако не трябва, какво е основанието за неначисляване на ДДС? Доставките на услуги по превоз на стоки, ...

ПОКУПКА НА ОБОРУДВАНЕ

ООД започва втора дейност. За развиването на тази дейност се изисква закупуване на оборудване, но въпросното оборудване вече го притежава единият от съдружниците. Въпросът ми е по какъв начин това оборудване може да стане собственост на ООД? Може ли съдружникът да продаде ДМА на ...

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКА С НЕЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ С РЕКЛАМНА ЦЕЛ

Фирма, която е регистрирана по Закона за ДДС, прави дарение на детска градина - шоколад от собствените си стокови запаси. Какви документи трябва да се издадат? Трябва ли да се начислява ДДС и какви счетоводни статии трябва да се съставят? Първо. Съгласно чл. 6, ал. 3, 2 от Закон...

ПРОДАЖБА НА ДМА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Следва ли да се третира за данъчни цели продажбата на ДМА от юридически лица с нестопанска цел? Счита ли се тази продажба за стопанска дейност, когато целта е педприятието да се освободи от тези активи, а не да се получи печалба? Активите се продават на цена, която е по-малка от ...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Счетоводната информация, която се създава и съхранява в предприятието, има разнообразен характер и може да се използва за различни нужди. Една група специалисти например търсят значението на счетоводството преди всичко като източник за икономическа информация, която се организира...

В пресата за вас

Данъчни и счетоводни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира данъчните и счетоводните аспекти на прекратяването на договора за финансов лизинг. Прекратяването на договор за финансов лизинг е свързано с два основни въпроса: 1) Коригиране на ползвания данъчен креди...

Закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ, разглежда въпроса за закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО. Съобразно разпоредбата на параграф 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, която ...

Изискуемост на неустойката

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира изискуемостта на неустойката. Теорията приема, че вземането става изискуемо със самия факт на неизпълненението. По принцип това твърдение е вярно, но само когато размерът на неустойката е а...

Нови права по КТ за лицата с намалена работоспособност

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда новите права за лицата с намалена работо¬способност. Разпоредбите на чл. 200 от Кодекса на труда (КТ) уреждат правата на работниците и служителите на об...

Ползване на медицинска помощ при пребиваване, с цел образование и обучение, в друга държава от ЕС

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ при пребиваване в друга държава от ЕС. За ползването на медицинска помощ в ЕС, ЕИП или Швейцария българските ученици...

Право на допълнителен платен годишен отпуск

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Поради производствена необходимост съм командирован и изпълнявам друга работа в предприятието. При ползване на платен годишен отпуск следва ли в базата, от която се изчислява отпуск...

Предоставяне от държавни институции на общини за безвъзмездно ползване на активи - държавна собственост

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане при предоставянето от държавни институции на общини за безвъзмездно ползване на активи - държавна собственост. Счетоводните записвания в този случай са следните: а) в държавната...

Първоначално формиране на записания капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира първоначалното формиране на записания капитал. Първоначалното формиране на капитала се осъществява при решението за създаване на предприятие и в зависимост от юридическия му статут, изискванията ...

Улеснява се процедурата за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ по електронен път

В бр. 24 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно улеснената процедура за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С обнародваните на 8 юни 2010 г. в “Държавен вестник” бр. 43/2010 г. промени в Наредбата ...