Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 24, 21 - 27 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 21 - 27 юни 2010 г.
Законодателство

СПЕЦИФИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ С ВЪТРЕОБЩНОСТЕН ХАРАКТЕР

Българска фирма № 1 купува стока от гръцка фирма в Гърция. Стоката не се транспортира до България. В Гърция българската фирма № 1 продава на българска фирма № 2 същата стока на пристанището, което е безмитна зона. Оттам - безмитна зона, пристанище в ...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за социалното осигуряване

Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, прекъсва временно дейността си, за което подава декларация за прекъсване на осигуряването. В този случай длъжно ли е да подава Декларация - образец 7 - за здравно осигуряване, като безработно лице и дължи ...

НЕТОЧНОСТ В ПОДАДЕНА СПРАВКА ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗДДФЛ

В срок до 30 април 2010 г. сме подали справка за изплатени суми по извънтрудови правоотношения, но поради промяна в чл. 73, ал. 3 за доходи по чл. 38, ал. 1 сме пропуснали да включим гласуваните суми за дивиденти през 2009 г. с решение на общото събр...

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ПО ПРЕВОЗ НА СТОКИ

Българска фирма трябва да издаде фактура на друга българска фирма за извършен вътрешнообщностен транспорт, например България - Белгия. В този случай трябва ли да се начисли ДДС? Ако не трябва, какво е основанието за неначисляване на ДДС? Доставките ...

ПОКУПКА НА ОБОРУДВАНЕ

ООД започва втора дейност. За развиването на тази дейност се изисква закупуване на оборудване, но въпросното оборудване вече го притежава единият от съдружниците. Въпросът ми е по какъв начин това оборудване може да стане собственост на ООД? Може ли ...

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКА С НЕЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ С РЕКЛАМНА ЦЕЛ

Фирма, която е регистрирана по Закона за ДДС, прави дарение на детска градина - шоколад от собствените си стокови запаси. Какви документи трябва да се издадат? Трябва ли да се начислява ДДС и какви счетоводни статии трябва да се съставят? Първо. Съг...

ПРОДАЖБА НА ДМА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Следва ли да се третира за данъчни цели продажбата на ДМА от юридически лица с нестопанска цел? Счита ли се тази продажба за стопанска дейност, когато целта е педприятието да се освободи от тези активи, а не да се получи печалба? Активите се продават...

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Счетоводната информация, която се създава и съхранява в предприятието, има разнообразен характер и може да се използва за различни нужди. Една група специалисти например търсят значението на счетоводството преди всичко като източник за икономическа и...

В пресата за вас

Данъчни и счетоводни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира данъчните и счетоводните аспекти на прекратяването на договора за финансов лизинг. Прекратяването на договор за финансов лизинг е свързано с два основни въпроса: 1) Коригир...

Закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ, разглежда въпроса за закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО. Съобразно разпоредбата на параграф ...

Изискуемост на неустойката

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира изискуемостта на неустойката. Теорията приема, че вземането става изискуемо със самия факт на неизпълненението. По принцип това твърдение е вярно, но само кога...

Нови права по КТ за лицата с намалена работоспособност

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда новите права за лицата с намалена работо¬способност. Разпоредбите на чл. 200 от Кодекса на труда (КТ) уреждат правата на р...

Ползване на медицинска помощ при пребиваване, с цел образование и обучение, в друга държава от ЕС

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ при пребиваване в друга държава от ЕС. За ползването на медицинска помощ в ЕС, ЕИП или...

Право на допълнителен платен годишен отпуск

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Поради производствена необходимост съм командирован и изпълнявам друга работа в предприятието. При ползване на платен годишен отпуск следва ли в базата...

Предоставяне от държавни институции на общини за безвъзмездно ползване на активи - държавна собственост

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане при предоставянето от държавни институции на общини за безвъзмездно ползване на активи - държавна собственост. Счетоводните записвания в този случа...

Първоначално формиране на записания капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира първоначалното формиране на записания капитал. Първоначалното формиране на капитала се осъществява при решението за създаване на предприятие и в зависимост от юридич...

Улеснява се процедурата за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ по електронен път

В бр. 24 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно улеснената процедура за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С обнародваните на 8 юни 2010 г. в “Държавен вестник” бр. 4...