Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 23, 14 - 20 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 14 - 20 юни 2010 г.
Законодателство

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДАНЪК, УДЪРЖАН ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Една от най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която е в сила от 1 януари 2010 г., е въведеното специално правило за преизчисляване на доходите, придобити от чуждестранни физически лица, подлежащи на обла...

Въпроси и отговори

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ЧУЖБИНА

Физическо лице работи във фирмата ни по силата на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице. Какви са възможностите работодателят (българската фирма) да приспада внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка ...

ДОСТАВКА С НУЛЕВА СТАВКА

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, изпълнява поръчка на Европейска инвестиционна банка (Люксембург) за изработка на екипи. Това е инцидентна сделка. За издаване на фактура от наша страна от ЕИБ ни изпратиха писмо, с което ни уведомяват, че съглас...

ДОСТАВКИ НА СТОКИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 28 ОТ ЗДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и има договор за посредническа дейност с турска фирма за доставка на стока, изработвана от друга българска фирма. Доставките на стоките извършваме от наше име и за наша сметка, като според договора получаваме от турск...

ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1

През 2010 г. собственик на ЕООД, избрал да се осигурява за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт, работи и по трудов договор. За същия е подадена еднократно Декларация образец 1, с вид осигурен 22 - за месеците 01 и 02.2010 г. са пр...

Отчитане на ДМА

Фирма е построила по стопански начин сграда, в която има сладкарница с отчетна стойност 13 330 лв. Набраното изхабяване е 6930 лв., а остатъчната стойност - 6400 лв. През 2010 г. сладкарницата е преустроена в три офиса, за които има издаден нотариале...

ПРАВО НА ОТПУСК ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

През м. май т.г. дадох предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия ми договор. Поисках от работодателя да излизам по един час по-рано от работа, преди изтичане на работното време. Отговорът на това мое искане беше отрицателен, работодате...

РАБОТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОГОВОР

Във фирмата ни наскоро се оваканти работно място в администрацията. Намерихме подходящ кандидат за това място, който работи по трудов договор на пълен работен ден при друг работодател. Можем ли да назначим това лице на 6-часов работен ден, тъй като, ...

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ПРОДАЖБАТА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Съдружник в ООД продава дружествения си дял, като чистата печалба от продажбата е над 50 000 лв. Поражда ли това за него задължение за регистрация по ДДС? Има ли разлика в начина, по който се третират данъчно задълженията на лицето по ЗДДС при продаж...

УВОЛНЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ

Представител на синдикална организация в дружеството ни постоянно настоява да бъдат “махнати и издухани” работещите пенсионери, за което е прието решение на Комисията за социално сътрудничество (КСС). Предлага същите да бъдат освободени на използване...

В пресата за вас

Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при бартерите

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: По силата на нотариален акт, издаден на 05.03.2010 г., юридическо лице - собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ), учредява право на строеж в полза...

Място на изпълнение при доставки на услуги, свързани с недвижими имоти

В бр. 6 от 2010 г. на сп. Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружеството ни проектира метални конструкции за недвижими имоти, които се намират в Англия. Клиентът е данъчно задължено лице, регистрирано в Англия. Правилно ...

Осигуряване на управител, който упражнява дейност в три дружества

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова разглежда казуса: Нашият управител изпълнява функциите си на такъв по решение на общото събрание, но с него няма сключен договор за управление и контрол, нито трудов договор с длъжност управ...

Ползване на медицинска помощ при дългосрочно пребиваване с цел работа или командировка

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ при дългосрочно пребиваване с цел работа или командировка. В случаите на дългосрочно п...

Производство по пререгистрация

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Десислава Емилова, юрисконсулт, разяснява производството по пререгистрация. След предаване на удостоверението за актуално състояние на търговеца, съответно на клона на чуждестранния търговец, издалият го съд ...

Счетоводно отчитане на обвързаните с активи дарения

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на обвързаните с активи дарения. В МСС 20 (пар. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с активи,...