Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 23, 14 - 20 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 14 - 20 юни 2010 г.
Законодателство

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДАНЪК, УДЪРЖАН ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Една от най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която е в сила от 1 януари 2010 г., е въведеното специално правило за преизчисляване на доходите, придобити от чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък по ре...

Въпроси и отговори

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ЧУЖБИНА

Физическо лице работи във фирмата ни по силата на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице. Какви са възможностите работодателят (българската фирма) да приспада внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице? Трябва ли...

ДОСТАВКА С НУЛЕВА СТАВКА

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, изпълнява поръчка на Европейска инвестиционна банка (Люксембург) за изработка на екипи. Това е инцидентна сделка. За издаване на фактура от наша страна от ЕИБ ни изпратиха писмо, с което ни уведомяват, че съгласно чл. 15, т. 10 от Директива ...

ДОСТАВКИ НА СТОКИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 28 ОТ ЗДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и има договор за посредническа дейност с турска фирма за доставка на стока, изработвана от друга българска фирма. Доставките на стоките извършваме от наше име и за наша сметка, като според договора получаваме от турската фирма плащането 100% аванс...

ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1

През 2010 г. собственик на ЕООД, избрал да се осигурява за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт, работи и по трудов договор. За същия е подадена еднократно Декларация образец 1, с вид осигурен 22 - за месеците 01 и 02.2010 г. са преведени осигурителните вноски ...

Отчитане на ДМА

Фирма е построила по стопански начин сграда, в която има сладкарница с отчетна стойност 13 330 лв. Набраното изхабяване е 6930 лв., а остатъчната стойност - 6400 лв. През 2010 г. сладкарницата е преустроена в три офиса, за които има издаден нотариален акт. Два от офисите са на фи...

ПРАВО НА ОТПУСК ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

През м. май т.г. дадох предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия ми договор. Поисках от работодателя да излизам по един час по-рано от работа, преди изтичане на работното време. Отговорът на това мое искане беше отрицателен, работодателят не разреши да излизам по-р...

РАБОТА ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОГОВОР

Във фирмата ни наскоро се оваканти работно място в администрацията. Намерихме подходящ кандидат за това място, който работи по трудов договор на пълен работен ден при друг работодател. Можем ли да назначим това лице на 6-часов работен ден, тъй като, ако работи на половин работен ...

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ПРОДАЖБАТА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Съдружник в ООД продава дружествения си дял, като чистата печалба от продажбата е над 50 000 лв. Поражда ли това за него задължение за регистрация по ДДС? Има ли разлика в начина, по който се третират данъчно задълженията на лицето по ЗДДС при продажба на дружествен дял и на друж...

УВОЛНЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ

Представител на синдикална организация в дружеството ни постоянно настоява да бъдат “махнати и издухани” работещите пенсионери, за което е прието решение на Комисията за социално сътрудничество (КСС). Предлага същите да бъдат освободени на използването веднъж правно основание при...

В пресата за вас

Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при бартерите

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: По силата на нотариален акт, издаден на 05.03.2010 г., юридическо лице - собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ), учредява право на строеж в полза на строителна фирма с регистр...

Място на изпълнение при доставки на услуги, свързани с недвижими имоти

В бр. 6 от 2010 г. на сп. Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружеството ни проектира метални конструкции за недвижими имоти, които се намират в Англия. Клиентът е данъчно задължено лице, регистрирано в Англия. Правилно ли считаме, че извършваните от...

Осигуряване на управител, който упражнява дейност в три дружества

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова разглежда казуса: Нашият управител изпълнява функциите си на такъв по решение на общото събрание, но с него няма сключен договор за управление и контрол, нито трудов договор с длъжност управител. Той подписва документите...

Ползване на медицинска помощ при дългосрочно пребиваване с цел работа или командировка

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ при дългосрочно пребиваване с цел работа или командировка. В случаите на дългосрочно пребиваване на български здравн...

Производство по пререгистрация

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Десислава Емилова, юрисконсулт, разяснява производството по пререгистрация. След предаване на удостоверението за актуално състояние на търговеца, съответно на клона на чуждестранния търговец, издалият го съд незабавно предоставя на Агенци...

Счетоводно отчитане на обвързаните с активи дарения

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на обвързаните с активи дарения. В МСС 20 (пар. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с активи, включително и непаричните дар...