начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 22, 7 - 13 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 7 - 13 юни 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 7/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Законно ли е служител да сключи трудов и граждански договор едновременно, при един и същ работодател, за дейности, извършвани в рамките на работното в...

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИ

Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на физически лица - чуждестранни граждани, при различни обстоятелства - чрез продажби, изпращани им директно или при техни командировки у нас. Как следва да се облагат тези продажби и с какви документи фирма...

Въпроси и отговори

ЗА РАБОТА В ДВАТА ПОЧИВНИ ДНИ СЕ ПОЛАГА НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПОЧИВКА

След извършени съкращения и в периода на летните отпуски понякога се налага някои от нашите служители да работят и през почивните дни, по 1-2 часа. Длъжни ли сме освен заплащане на извънреден труд за работата през почивните дни да им осигурим и ползв...

НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕКЪСВАНЕТО НА ДЕЙНОСТ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ

Дружеството ни се занимава с производство на части за товарни автомобили и други резервни части. Има 26 души персонал. Собственици са двама съдружници. По съдебно решение и двамата съдружници - заедно и поотделно, имат правото да управляват и предста...

НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЗДДС

ЕООД, регистрирано по ДДС, извършва търговска дейност. Едноличният му собственик е и негов управител, който получава възнаграждението си като съдружник за положен в него личен труд. Възнаграждението му е на стойност над 50 000 лв. годишно. Следва ли ...

НЯМА ПРЕЧКИ ЕДИН И СЪЩИ ЧОВЕК ДА ПРИТЕЖАВА КАПИТАЛА НА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Може ли едно и също лице да регистрира две еднолични дружества? Лицето имаше регистрирано ЕООД и участваше в ООД с двама съдружници. ООД се раздели на двамата и по този начин се образува още едно ЕООД. Може ли да останат двете еднолични дружества на ...

ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ

Възстановяват ми ДДС и решиха да ми направят инвентаризация. Имам липси. Въпросът ми е да си ги осчетоводя като липси или да ги бракувам и да си начисля ДДС? Как е по-добре? И в двата случая дължа ДДС. Но при брак може да ми се признае за разход, пор...

ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Земеделски производител, регистриран като такъв на база земеделска земя, която обработва, извършва и селскостопански услуги със собствена техника. Същият е с БУЛСТАТ ЕГН. Трябва ли да извършва пререгистрация в Търговския регистър? Считано от 01.01.2...

В пресата за вас

Закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ, разглежда въпрса за закупуване на осигурителен стаж, съгласно разпоредбата на § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО. Съгласно разпоредбата на параграф 9,...

Изискуемост на ДДС за суми, получени като задатък по облагаема сделка

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две регистрирани по ЗЗДС лица е сключен предварителен договор за продажба на урегулиран имот. Цената на имота е 60 000 лв. с ДДС, от които 4200 л...

Отчитане на експлоатационен лизинг при бюджетното предприятие наемател

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на експлоатационен лизинг при бю¬джетното предприятие наемател. 1. За отчитане на разхода за платен наем, когато бюджетното предприятие ползва чуждо имущество...

Отчитане на продажба на изкупени собствени акции

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: “През 2008 г. дружеството ни е предприело изкупуване на собствени акции в размер на 250 000 лв. Съставя през 2008 и 2009 г. ГФО, съгласно Националните стандарти за...

Подаване на заявление за пререгистрация на хартиен носител

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Десислава Емилова, юрисконсулт, разяснява процедурата при подаване на заявление за пререгистрация на ЕТ на хартиен носител. Пререгистрацията се извършва чрез вписване в търговския регистър на заварения ЕТ и н...

Ползване на медицинска помощ при пребиваване с цел туризъм, краткосрочна командировка или гостуване в друга държава от ЕС

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел “Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, разглежда ползването на медицинска помощ при пребиваване в друга дър¬жава от ЕС. При временен престой (туризъм, краткосрочна ко...

Публичност на финансовите отчети

Според Закона за счетоводство 30 юни е срокът, до който одитираният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет трябва да придобие публична достъпност. Това се реализира чрез създаването на националната електронна база данни - Търговски регистъ...

Счетоводно отчитане на обвързаните с приходи дарения

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на обвързаните с приходи дарения. Това са дарения, които се дават за извършване на определена дейност и за покриване на разходите за нея, а не за пр...