Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 20, 24 - 30 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 24 - 30 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 6/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Освободена съм от работа по чл. 325. Не ми изплатиха полагащите ми се годишни отпуски за 4 години (за този период бях в отпуск по майчинство). Мога ли да по¬търся правата си? Отго...

ОДИТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТГОВОРНОСТ НА ОДИТОРА

Според чл. 38 от Закона за счетоводство на задължителен независим финансов одит подлежат: 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 3. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в с...

Въпроси и отговори

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ДОСТАВКА НА МОСТРИ

Kaк да осчетоводя безвъзмездна доставка на мостри от страна извън ЕС. Върху статистическата стойност на мострите, определена в митническата декларация (100 лева), е платено ДДС на ТМУ - Аерогара София 20 лева? Обикновено мострите се предоставят безвъзмездно с рекламна цел и не с...

ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ ПРИ ДОХОДИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Лице на трудов договор същевременно и самоосигуряващо се лице (СОЛ) през ЕООД получава хонорари, но не е декларирало на фирмата - платец на хонорара, че е СОЛ и съответно фирмата му удържа всички осигуровки и данъци. Издава му служебна бележка и лицето си изготвя ГДД по чл. 50 от...

ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 177, АЛ. 1, Т. 3 ЗКПО ЗА НАЕТО БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Считано от 08.12.2008 г. дружеството прекратява трудовото правоотношение с негова служителка. След постигнато споразумение за увеличаване на възнаграждението същото лице отново е назначено на работа на същата длъжност - считано от 15.12.2008 г. Лицето е с намалена работоспособн...

ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА, ЕКСПЕРТИЗА ИЛИ РАБОТА ВЪРХУ ДВИЖИМА ВЕЩ

Българска фирма е извършила авариен ремонт на камион, собственост на фирма, установена на територията на Гърция. Получателят на услугата не е представил на доставчика валиден идентификационен номер по ДДС. Как следва да се обложи доставката на услугата, тъй като получателят є е ф...

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

През май 1996 г. дружеството закупува имот, представляващ сграда и дворно място, с посочена в нотариалният акт обща стойност 3 677 000 лв. (неденоминирани). В счетоводството с тази стойност е заведен ДМА - сграда. Земя не е заведена. През 2010 г. е открита тази грешка. През м. фе...

ОЦЕНКА НА АКТИВИ

Фирмата ни ще продава на друга фирма (несвързани лица) ДМА с нулева или минимална балансова стойност. Това са работещи машини - стругове, фрези и др. Трябва ли да се търси лицензиран оценител за оценка на активите, или може да ги продадем на цена малко над остатъчната? Не съобща...

Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския Закон

Предстои ми да извърша прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ - ЕТ ще бъде прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице). ЕТ е регистрирано по ДДС. ЕООД е действащо дружество, също регистрирано по ДДС. Двете фирми са със сходен предмет на дейност. Целта е всички активи...

В пресата за вас

Безвъзмездно предаване на активи от бюджетно предприятие

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира безвъзмездното предаване на активи от бюджетно предприятие. Безвъзмездното предаване на активи от бюджетно предприятие на небюджетни предприятия, на обществени организации и ...

Данъчно третиране на услуга по работа върху движима вещ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разяснява следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава сума за извършената услуга и из...

Документиране и облагане на неприключили доставки за превоз и транспортна обработка на стоки

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лиляна Панева представя документирането и облагането на неприключили доставки за превоз и транспортна обработка на стоки. В случаите, при които до 31 декември 2009 г. са получени или извършени авансови плащания за транспортни услуги, данъ...

Необходими документи за пререгистрация на ЕТ

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Десислава Емилова, юрисконсулт, посочва необходимите документи за пререгистрация на ЕТ. Пререгистрацията на едноличен търговец (ЕТ) се извършва по реда на глава втора от Закона за търговския регистър. Заявител е физическото лице - търгове...

Право на данъчен кредит във връзка с разходите, направени по разрушаването на сграда и разчистването на терена

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разяснява следния казус: Дружество придобива недвижим имот (земя) заедно с построена върху нея сграда. Впоследствие за целите на дейността тази сграда е разрушена и предстои изграждането на нова. ...

Придобиване на активи с художествена и историческа стойност и инфраструктурни обекти по стопански начин

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира придобиването на активи с художествена и историческа стойност и инфраструктурни обекти по стопански начин. Когато определен актив се придобива по стопански начин, отчетнат...

Регистрация по ЗДДС при поемане на наследство на предприятие на ЕТ

В БР. 5 ОТ 2010 Г. НА СП. “СЧЕТОВОДСТВО+” АНЕЛИЯ МАРКОВА, СЪДИЯ, ДАВА ОТГОВОР НА ВЪПРОСА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИ Е РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 132 ОТ ЗДДС ПРИ ПОЕМАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ) ПО НАСЛЕДСТВО? Регистрацията по чл. 132 от ЗДДС е специфична регистрация, съгласно ко...

Увеличаване на капитала на АД oт управителния орган по чл. 196 ТЗ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира увеличаването на капитала на АД oт управителния ор¬ган по чл. 196 ТЗ. По изключение уставът на АД може да овласти съвета на директорите (при едностепенната система на управление), респек...