Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 20, 24 - 30 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 24 - 30 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 6/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Освободена съм от работа по чл. 325. Не ми изплатиха полагащите ми се годишни отпуски за 4 години (за този период бях в отпуск по майчинство). Мога ли д...

ОДИТ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТГОВОРНОСТ НА ОДИТОРА

Според чл. 38 от Закона за счетоводство на задължителен независим финансов одит подлежат: 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 3. (изм....

Въпроси и отговори

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ДОСТАВКА НА МОСТРИ

Kaк да осчетоводя безвъзмездна доставка на мостри от страна извън ЕС. Върху статистическата стойност на мострите, определена в митническата декларация (100 лева), е платено ДДС на ТМУ - Аерогара София 20 лева? Обикновено мострите се предоставят безв...

ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ ПРИ ДОХОДИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Лице на трудов договор същевременно и самоосигуряващо се лице (СОЛ) през ЕООД получава хонорари, но не е декларирало на фирмата - платец на хонорара, че е СОЛ и съответно фирмата му удържа всички осигуровки и данъци. Издава му служебна бележка и лице...

ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 177, АЛ. 1, Т. 3 ЗКПО ЗА НАЕТО БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Считано от 08.12.2008 г. дружеството прекратява трудовото правоотношение с негова служителка. След постигнато споразумение за увеличаване на възнаграждението същото лице отново е назначено на работа на същата длъжност - считано от 15.12.2008 г. Лиц...

ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА, ЕКСПЕРТИЗА ИЛИ РАБОТА ВЪРХУ ДВИЖИМА ВЕЩ

Българска фирма е извършила авариен ремонт на камион, собственост на фирма, установена на територията на Гърция. Получателят на услугата не е представил на доставчика валиден идентификационен номер по ДДС. Как следва да се обложи доставката на услуга...

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

През май 1996 г. дружеството закупува имот, представляващ сграда и дворно място, с посочена в нотариалният акт обща стойност 3 677 000 лв. (неденоминирани). В счетоводството с тази стойност е заведен ДМА - сграда. Земя не е заведена. През 2010 г. е о...

ОЦЕНКА НА АКТИВИ

Фирмата ни ще продава на друга фирма (несвързани лица) ДМА с нулева или минимална балансова стойност. Това са работещи машини - стругове, фрези и др. Трябва ли да се търси лицензиран оценител за оценка на активите, или може да ги продадем на цена мал...

Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския Закон

Предстои ми да извърша прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ - ЕТ ще бъде прехвърлено в ЕООД (собственикът е едно и също лице). ЕТ е регистрирано по ДДС. ЕООД е действащо дружество, също регистрирано по ДДС. Двете фирми са със сходен предмет на ...

В пресата за вас

Безвъзмездно предаване на активи от бюджетно предприятие

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира безвъзмездното предаване на активи от бюджетно предприятие. Безвъзмездното предаване на активи от бюджетно предприятие на небюджетни предприятия...

Данъчно третиране на услуга по работа върху движима вещ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разяснява следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва гаранционен ремонт на стоки, придобити от страна - членка на ЕС. Българската фирма получава с...

Документиране и облагане на неприключили доставки за превоз и транспортна обработка на стоки

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лиляна Панева представя документирането и облагането на неприключили доставки за превоз и транспортна обработка на стоки. В случаите, при които до 31 декември 2009 г. са получени или извършени авансови плащан...

Необходими документи за пререгистрация на ЕТ

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Десислава Емилова, юрисконсулт, посочва необходимите документи за пререгистрация на ЕТ. Пререгистрацията на едноличен търговец (ЕТ) се извършва по реда на глава втора от Закона за търговския регистър. Заявите...

Право на данъчен кредит във връзка с разходите, направени по разрушаването на сграда и разчистването на терена

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разяснява следния казус: Дружество придобива недвижим имот (земя) заедно с построена върху нея сграда. Впоследствие за целите на дейността тази сграда е разрушена и п...

Придобиване на активи с художествена и историческа стойност и инфраструктурни обекти по стопански начин

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира придобиването на активи с художествена и историческа стойност и инфраструктурни обекти по стопански начин. Когато определен актив се придобив...

Регистрация по ЗДДС при поемане на наследство на предприятие на ЕТ

В БР. 5 ОТ 2010 Г. НА СП. “СЧЕТОВОДСТВО+” АНЕЛИЯ МАРКОВА, СЪДИЯ, ДАВА ОТГОВОР НА ВЪПРОСА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИ Е РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 132 ОТ ЗДДС ПРИ ПОЕМАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ) ПО НАСЛЕДСТВО? Регистрацията по чл. 132 от ЗДДС е специ...

Увеличаване на капитала на АД oт управителния орган по чл. 196 ТЗ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира увеличаването на капитала на АД oт управителния ор¬ган по чл. 196 ТЗ. По изключение уставът на АД може да овласти съвета на директорите (при едностепенната ...