Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика - 1/2010

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: В качеството ми на управител на ООД мога ли на база утвърдена от мен Програма за провеждане на първоначално/ежегодно обучение п...

Отразяване на издадени протоколи в Дневника за покупки и Дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС

В настоящето изложение ще разгледаме последното публикувано указание на Изпълнителния директор на НАП № 20-00-98 от 11.03.2010 г., свързано с промяната на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). То има за предмет отразяването на и...

Въпроси и отговори

МСС 23 РАЗХОДИ ПО ЗАЕМИ

Това е един от стандартите с много кратък текст и на пръв поглед лесен за прилагане, но всъщност той изисква доста внимание и усилия за правилно отчитане на разходите по заеми, които могат да се капитализират. Промяната в стандарта е съществена и се ...

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

Ние сме клон на чуждестранно юридическо лице (Русия). В клона са командировани специалисти - инспектори (имат трудови договори с фирмата майка) на работа в клона и получават трудовото си възнаграждение в клона. Удържамe им данък ежемесечно по ЗДДФЛ ч...

ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВЦИ БЕЗ ДЕЙНОСТ

ЕООД, което през 2009 г. не е извършвало стопанска дейност, подава декларация по чл. 92 от ЗКПО, обр. 1010а, изпраща и декларация на Териториално статистическо бюро, с която декларира, че не е упражнявало дейност. Задължено ли е това дружество да под...

ОТЧИТАНЕ НА НАЕМИ

Сключен е договор за наем на помещение, което представлява офис на фирмата. За последните два месеца, поради финансови затруднения, не е платен наемът. В този случай следва ли да се начисли разходът в 2009 г., като задължението остане на разчет към 3...

ОТЧИТАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Миналата година съм пропуснала да разнеса амортизация на автомобил на фирмата. Сега да разнеса ли и за 2008 г., и за 2009 г., или само за едната година? И понеже автомобилът е за представителни цели, следва ли да преобразувам резултата? От гледна то...

Размер на платения годишен отпуск при незаконно уволнение

В бр. 12 от 2002 г. на сп. "Труд и право" Смела Нинева, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпрос: от предприятието ни бяхме уволнени около 70 човека. След като заведохме дела и ги спечелихме, бяхме възстановени на работа, но за времето на уволнени...

РАЗХОДИТЕ ЗА КОМИСИОНА КАТО ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ

При сделка за покупка на офис помещение ползвахме услугите на агенция за недвижими имоти. Следва ли цената на придобиване на имота да бъде увеличена със сумата на разходите за комисионата, заплатена на агенцията? Недвижимият имот е дълготраен актив,...

ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

На основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, се облага доходът от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в полза на местните физически лица от източник в България и от чужбина и на чуждестранните физически лица от източник в България. При данъч...

Финансов лизинг за товарен автомобил

ООД ползва финансов лизинг за товарен автомобил от 2008 г., като ДДС се начислява всеки месец с лизинговата вноска. Поради неплащане на вноските, лизинговият договор е прекратен само с един приемателно-предавателен протокол за изземане на автомобила,...

В пресата за вас

Замяна на ДМА от бюджетни предприятия

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира замяната на ДМА от бюджетни предприятия. Всички замени на ДМА с други активи се отчитат като придобиване на активи и постъпления от про...

Извънреден инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право”...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въп¬роса: Кои предприятия са задължени, освен индивидуални, да изготвят и консолидирани финансови отчет? За предприятията в Република България ...

Отчитане на гаранциите по строителни договори

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитане на гаранциите по стрителни договори. Във връзка с т. 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задъ...

Правни последици от прехвърлянето на клон на предприятие

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда правните последици от прехвърлянето на клон на предприятие. Решението за прехвърляне на клон не включва в своето съдържание решение за закриване на клона на прех...

Решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на АД

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира увеличаването на капитала на АД. От формална страна капиталът на АД може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност...

Счетоводно отчитане на липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на липси. Счетоводното отчитане е съобразно конкретните обстоятелства. А) При липси на активи, ако има условия, предприятието трябва да търси и...