Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 3 - 9 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика - 1/2010

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: В качеството ми на управител на ООД мога ли на база утвърдена от мен Програма за провеждане на първоначално/ежегодно обучение по ЗБУТ на длъжностно лице по З...

Отразяване на издадени протоколи в Дневника за покупки и Дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС

В настоящето изложение ще разгледаме последното публикувано указание на Изпълнителния директор на НАП № 20-00-98 от 11.03.2010 г., свързано с промяната на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). То има за предмет отразяването на издадени протоколи от регистрир...

Въпроси и отговори

МСС 23 РАЗХОДИ ПО ЗАЕМИ

Това е един от стандартите с много кратък текст и на пръв поглед лесен за прилагане, но всъщност той изисква доста внимание и усилия за правилно отчитане на разходите по заеми, които могат да се капитализират. Промяната в стандарта е съществена и се отнася до отмяната на възможно...

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

Ние сме клон на чуждестранно юридическо лице (Русия). В клона са командировани специалисти - инспектори (имат трудови договори с фирмата майка) на работа в клона и получават трудовото си възнаграждение в клона. Удържамe им данък ежемесечно по ЗДДФЛ чл. 42 (1). Трябва ли да се под...

ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВЦИ БЕЗ ДЕЙНОСТ

ЕООД, което през 2009 г. не е извършвало стопанска дейност, подава декларация по чл. 92 от ЗКПО, обр. 1010а, изпраща и декларация на Териториално статистическо бюро, с която декларира, че не е упражнявало дейност. Задължено ли е това дружество да подава Заявление за обявяване на ...

ОТЧИТАНЕ НА НАЕМИ

Сключен е договор за наем на помещение, което представлява офис на фирмата. За последните два месеца, поради финансови затруднения, не е платен наемът. В този случай следва ли да се начисли разходът в 2009 г., като задължението остане на разчет към 31.12.09 г., или следва да се н...

ОТЧИТАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Миналата година съм пропуснала да разнеса амортизация на автомобил на фирмата. Сега да разнеса ли и за 2008 г., и за 2009 г., или само за едната година? И понеже автомобилът е за представителни цели, следва ли да преобразувам резултата? От гледна точна на изискванията на счетово...

Размер на платения годишен отпуск при незаконно уволнение

В бр. 12 от 2002 г. на сп. "Труд и право" Смела Нинева, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпрос: от предприятието ни бяхме уволнени около 70 човека. След като заведохме дела и ги спечелихме, бяхме възстановени на работа, но за времето на уволнение ни признават само размера на...

РАЗХОДИТЕ ЗА КОМИСИОНА КАТО ЧАСТ ОТ ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ

При сделка за покупка на офис помещение ползвахме услугите на агенция за недвижими имоти. Следва ли цената на придобиване на имота да бъде увеличена със сумата на разходите за комисионата, заплатена на агенцията? Недвижимият имот е дълготраен актив, първоначалната цена на придоб...

ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

На основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, се облага доходът от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в полза на местните физически лица от източник в България и от чужбина и на чуждестранните физически лица от източник в България. При данъчното третиране на доходи от ди...

Финансов лизинг за товарен автомобил

ООД ползва финансов лизинг за товарен автомобил от 2008 г., като ДДС се начислява всеки месец с лизинговата вноска. Поради неплащане на вноските, лизинговият договор е прекратен само с един приемателно-предавателен протокол за изземане на автомобила, но вече от застрахователното ...

В пресата за вас

Замяна на ДМА от бюджетни предприятия

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира замяната на ДМА от бюджетни предприятия. Всички замени на ДМА с други активи се отчитат като придобиване на активи и постъпления от продажба на ДМА. Съставят се сче...

Извънреден инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст.н.с. инж. д-р Георги Илиев...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въп¬роса: Кои предприятия са задължени, освен индивидуални, да изготвят и консолидирани финансови отчет? За предприятията в Република България този въп¬рос е изяснен в разде...

Отчитане на гаранциите по строителни договори

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитане на гаранциите по стрителни договори. Във връзка с т. 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задъл¬жения по смисъла на СС 37 Пр...

Правни последици от прехвърлянето на клон на предприятие

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда правните последици от прехвърлянето на клон на предприятие. Решението за прехвърляне на клон не включва в своето съдържание решение за закриване на клона на прехвърлителя. Както прехвърлянето...

Решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на АД

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира увеличаването на капитала на АД. От формална страна капиталът на АД може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции - чл...

Счетоводно отчитане на липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на липси. Счетоводното отчитане е съобразно конкретните обстоятелства. А) При липси на активи, ако има условия, предприятието трябва да търси имуществена отговорност, счетов...