Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 16, 26 април - 2 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 26 април - 2 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 3/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит управител, назначен на договор за управление и контрол? Същият е назначен и в друга фирма, на 4 часа,...

Въпроси и отговори

Давност на глоба, наложена като административно наказание

При проверка от КТЗП през 2000 г. е наложено Наказателно постановление в размер на 1000 лв.; през 2003 г. е наложена повторна санкция от КТЗП по Наказателно постановление в размер на 2000 лв. Глобата по втората санкция е изплатена през 2004 г. На 16.02.2010 г. се получава от НАП ...

ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА

Промените в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., засегнаха и разпоредбите за облагане на доставките при търговия със стоки втора употреба. Те промениха правилата на специалния режим за облагане маржа на цената, като премахват несъответстви...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИ ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ЛИЦА

ДФ “Земеделие”, в качеството си на акредитирана Разплащателна агенция, поставя следните въпроси: Счита ли се, че ДДС е включен в сумата на плащане, когато: - купувачът и доставчикът са лица, нерегистрирани по ДДС и във фактурата не е посочен данъкът; - купувачът е нерегистрирано ...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Издадена е фактура с основание “консултантски хонорар”. Фирмата и архитектът трябва ли да имат сключен договор за консултантски услуги, или не? Националното законодателството не изисква при извършване на услуги непременно да бъде подписан договор. Договорът между две страни може...

СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ

ЕООД с първоначален капитал 15 000 лв. е закупило с част от капитала земеделска земя. Земята не е отразена в основните средства. След това е минала процедура за урегулиране. В резултат имаме 3 отделни УПИ. Фирмата продава едното УПИ за 60 000 лв. Как се изчислява данъкът, който д...

В пресата за вас

Годишно деклариране и облагане на доходите от наем, получени от местно физическо лице

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Костадин Иванов, данъчен експерт, разглежда облагането и декларирането по ЗДДфЛ на доходите от наем на местни физически лица. Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на п...

Данъчно третиране на липсите

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира данъчното третиране на липсите. А) По Закона за корпоративното подоходно облагане Основният принцип, който е заложен в закона, е, че счетоводните разходи от липси на активи не се признават за дан...

Ежедневен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст.н.с. инж. доктор Георги Ил...

Компоненти на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва компонентите на суапа за обща доходност. Суапът за обща доходност може да се декомпозира не два компонента (“рамена”): - доходен компонент (паричните потоци от дивиденти или лихви от базовия актив плюс п...

Коригиране на заплатата на отсъствалите поради майчинство

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Труд и право”, Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: През април 2009 г. се върнах на работа след двегодишно отсъствие поради бременност, раждане и отглеждане на дете. Вече месеци наред получавам същата заплата отпреди излизането...

Прехвърляне на обезпечено с поръчителство вземане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за поръчителството във връзка с прехвърляне на правото на вземане. С прехвърляне на вземането се прехвърлят в полза на цесионера и поръчителствата, които обезпечават вземан...

Установяване на митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира установяването на митническа стойност. Когато е необходимо да се установи митническа стойност, митническата декларация за внасяните стоки се придружава от декларация за стойността по образец. Към декларацията за...