Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 16, 26 април - 2 май 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 26 април - 2 май 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 3/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит управител, назначен на договор за управление и контрол? Същият е назнач...

Въпроси и отговори

Давност на глоба, наложена като административно наказание

При проверка от КТЗП през 2000 г. е наложено Наказателно постановление в размер на 1000 лв.; през 2003 г. е наложена повторна санкция от КТЗП по Наказателно постановление в размер на 2000 лв. Глобата по втората санкция е изплатена през 2004 г. На 16....

ДДС ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА

Промените в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., засегнаха и разпоредбите за облагане на доставките при търговия със стоки втора употреба. Те промениха правилата на специалния режим за облагане маржа на цената...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИ ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ЛИЦА

ДФ “Земеделие”, в качеството си на акредитирана Разплащателна агенция, поставя следните въпроси: Счита ли се, че ДДС е включен в сумата на плащане, когато: - купувачът и доставчикът са лица, нерегистрирани по ДДС и във фактурата не е посочен данъкът;...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Издадена е фактура с основание “консултантски хонорар”. Фирмата и архитектът трябва ли да имат сключен договор за консултантски услуги, или не? Националното законодателството не изисква при извършване на услуги непременно да бъде подписан договор. Д...

СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ

ЕООД с първоначален капитал 15 000 лв. е закупило с част от капитала земеделска земя. Земята не е отразена в основните средства. След това е минала процедура за урегулиране. В резултат имаме 3 отделни УПИ. Фирмата продава едното УПИ за 60 000 лв. Как...

В пресата за вас

Годишно деклариране и облагане на доходите от наем, получени от местно физическо лице

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Костадин Иванов, данъчен експерт, разглежда облагането и декларирането по ЗДДфЛ на доходите от наем на местни физически лица. Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно...

Данъчно третиране на липсите

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира данъчното третиране на липсите. А) По Закона за корпоративното подоходно облагане Основният принцип, който е заложен в закона, е, че счетоводните разходи от липси на...

Ежедневен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право”...

Компоненти на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва компонентите на суапа за обща доходност. Суапът за обща доходност може да се декомпозира не два компонента (“рамена”): - доходен компонент (паричните потоци от дивиденти или...

Коригиране на заплатата на отсъствалите поради майчинство

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Труд и право”, Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: През април 2009 г. се върнах на работа след двегодишно отсъствие поради бременност, раждане и отглеждане на дете. Вече месеци наред получавам същ...

Прехвърляне на обезпечено с поръчителство вземане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за поръчителството във връзка с прехвърляне на правото на вземане. С прехвърляне на вземането се прехвърлят в полза на цесионера и поръчителст...

Установяване на митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира установяването на митническа стойност. Когато е необходимо да се установи митническа стойност, митническата декларация за внасяните стоки се придружава от декларация за стойността п...