начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
Законодателство

ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ПРЕЗ 2009 Г.

При попълване и подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, възникват трудности и въпроси, свързани с ползването на данъчно облекчение от младите семейства, които са получили и ползват ипотечен крадит за придобиване на семе...

Въпроси и отговори

Коригиране на грешки в САП и ДАП

През 2008 г. фирма закупува дълготраен актив. Към момента на покупката фирмата не е регистрирана по ЗДДС. С цел избягване на преобразуването по чл. 47 от ЗКПО, ДДС по фактурата е заведен в разчетна сметка, тъй като сме предполагали, че фирмата скоро ...

ОТЧИТАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ СЪГЛАСНО МСС 41

Какви са счетоводните записвания (съгласно МСС) при следните събития във ферма за кози: 1) раждане на ярета - как се заприходяват и на каква стойност 2) смърт 3) бракуване на кози За да се отговори на зададените въпроси, когато за приложима счетовод...

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА СОБСТВЕНИК НА ЕООД

Собственик на ЕООД, с предмет консултантска дейност, извършва дейността напълно самостоятелно, без да е сключил за изпълнението є с дружеството трудов или граждански договор. При нейното изпълнение обаче му се налага да извършва разходи за пътуване и...

СКЛЮЧВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

Наш работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако разрешим ползването на отпуска, ще можем ли да му назначим заместник за това време? В Кодекса на труда, в чл. 68, ал. 1, т. 3 е предвидено като основание за сключва...

В пресата за вас

Документи за изплащане и определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда казуса: Трябва ли да подавам декларация за първото дете за получаване на 50% от майчинството за него, ка¬то се роди второто дете? Кой подав...

Определяне на състава и обхвата на доходите от наем и авансовото им облагане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Костадин Иванов, данъчен експерт, разглежда облагането и декларирането по ЗДДфЛ на доходите от наем на местни физически лица. Определяне на състава и обхвата на доходите от наем На основание чл. 31 от Закон...

Основен ремонт на активи с художествена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отчитането на основен ремонт на активи с художест¬вена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане в бюджетните предприятия. Логиче...

Отписване на ДМА в бюджетни предприятия

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на ДМА в бюджетни предприятия (БП) при продажба и при предоставяне за безвъзмездно ползване на ДМА от едно БП на друго. Счетоводните записвания в основни лин...

Отчитане на грешки

СС 8 В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: “Какви са по-съществените изменения и допълнения, направени в правилата на СС 8, с ПМС № 251 от 17.10.2007 г.? Включено е ново правило в създадената нов...

Подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

НАРЕДБА № 3 ОТ 23.02.2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 3 от 2010 г. на сп. “труд и право” Калина Петкова, началник ...

Потребителски дивиденти

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира потребителските дивиденти в земеделските кооперации. Съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗКПО, “Потребителските ди¬виденти” се разпределят за потребителски стоки, които член-кооперат...

Прехвърляне на обезпечено с ипотека вземане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за ипотеките във връзка с прехвърляне на правото на вземане. Ипотеката, с която вземането е обезпечено, също преминава върху цесионера. Прехвъ...

Характеристика на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва характеристиките на суапа за обща доходност. Суапът за обща доходност е договор между две страни, съгласно който се разменя общият доход от определени активи срещу серия от ...