Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
Законодателство

ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ПРЕЗ 2009 Г.

При попълване и подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, възникват трудности и въпроси, свързани с ползването на данъчно облекчение от младите семейства, които са получили и ползват ипотечен крадит за придобиване на семейно жилище. Това данъчно облек...

Въпроси и отговори

Коригиране на грешки в САП и ДАП

През 2008 г. фирма закупува дълготраен актив. Към момента на покупката фирмата не е регистрирана по ЗДДС. С цел избягване на преобразуването по чл. 47 от ЗКПО, ДДС по фактурата е заведен в разчетна сметка, тъй като сме предполагали, че фирмата скоро ще се регистрира по ЗДДС. В сч...

ОТЧИТАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ СЪГЛАСНО МСС 41

Какви са счетоводните записвания (съгласно МСС) при следните събития във ферма за кози: 1) раждане на ярета - как се заприходяват и на каква стойност 2) смърт 3) бракуване на кози За да се отговори на зададените въпроси, когато за приложима счетоводна ба¬за се използват Междунар...

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА СОБСТВЕНИК НА ЕООД

Собственик на ЕООД, с предмет консултантска дейност, извършва дейността напълно самостоятелно, без да е сключил за изпълнението є с дружеството трудов или граждански договор. При нейното изпълнение обаче му се налага да извършва разходи за пътуване и престой в места, които са изв...

СКЛЮЧВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

Наш работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако разрешим ползването на отпуска, ще можем ли да му назначим заместник за това време? В Кодекса на труда, в чл. 68, ал. 1, т. 3 е предвидено като основание за сключване на срочен трудов договор до...

В пресата за вас

Документи за изплащане и определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда казуса: Трябва ли да подавам декларация за първото дете за получаване на 50% от майчинството за него, ка¬то се роди второто дете? Кой подава документите и в какъв срок? ...

Определяне на състава и обхвата на доходите от наем и авансовото им облагане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Костадин Иванов, данъчен експерт, разглежда облагането и декларирането по ЗДДфЛ на доходите от наем на местни физически лица. Определяне на състава и обхвата на доходите от наем На основание чл. 31 от Закона за данъците върху доходите н...

Основен ремонт на активи с художествена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отчитането на основен ремонт на активи с художест¬вена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане в бюджетните предприятия. Логическата последователност и иконо...

Отписване на ДМА в бюджетни предприятия

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на ДМА в бюджетни предприятия (БП) при продажба и при предоставяне за безвъзмездно ползване на ДМА от едно БП на друго. Счетоводните записвания в основни линии са следните: 1. При продажб...

Отчитане на грешки

СС 8 В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: “Какви са по-съществените изменения и допълнения, направени в правилата на СС 8, с ПМС № 251 от 17.10.2007 г.? Включено е ново правило в създадената нова точка 8.5 със следното съдър...

Подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

НАРЕДБА № 3 ОТ 23.02.2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 3 от 2010 г. на сп. “труд и право” Калина Петкова, началник на отдел “Условия на труд” в М...

Потребителски дивиденти

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира потребителските дивиденти в земеделските кооперации. Съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗКПО, “Потребителските ди¬виденти” се разпределят за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацият...

Прехвърляне на обезпечено с ипотека вземане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за ипотеките във връзка с прехвърляне на правото на вземане. Ипотеката, с която вземането е обезпечено, също преминава върху цесионера. Прехвърлянето на вземането, което е ...

Характеристика на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва характеристиките на суапа за обща доходност. Суапът за обща доходност е договор между две страни, съгласно който се разменя общият доход от определени активи срещу серия от периодични лихвени плащания. Т...