Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15 от 19 - 25 април 2010 г.
Законодателство

ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ПРЕЗ 2009 Г.

При попълване и подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. по чл.50 от ЗДДФЛ, възникват трудности и въпроси, свързани с ползването на данъчно облекчение от младите семейства, които са получили и ползват ипотечен крадит за придобиване на семе...

Въпроси и отговори

Коригиране на грешки в САП и ДАП

През 2008 г. фирма закупува дълготраен актив. Към момента на покупката фирмата не е регистрирана по ЗДДС. С цел избягване на преобразуването по чл. 47 от ЗКПО, ДДС по фактурата е заведен в разчетна сметка, тъй като сме предполагали, че фирмата скоро ...

ОТЧИТАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ СЪГЛАСНО МСС 41

Какви са счетоводните записвания (съгласно МСС) при следните събития във ферма за кози: 1) раждане на ярета - как се заприходяват и на каква стойност 2) смърт 3) бракуване на кози За да се отговори на зададените въпроси, когато за приложима счетовод...

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ НА СОБСТВЕНИК НА ЕООД

Собственик на ЕООД, с предмет консултантска дейност, извършва дейността напълно самостоятелно, без да е сключил за изпълнението є с дружеството трудов или граждански договор. При нейното изпълнение обаче му се налага да извършва разходи за пътуване и...

СКЛЮЧВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

Наш работник желае да ползва наведнъж платения си отпуск за последните 3 години. Ако разрешим ползването на отпуска, ще можем ли да му назначим заместник за това време? В Кодекса на труда, в чл. 68, ал. 1, т. 3 е предвидено като основание за сключва...

В пресата за вас

Документи за изплащане и определяне размера на паричното обезщетение за бременност и раждане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда казуса: Трябва ли да подавам декларация за първото дете за получаване на 50% от майчинството за него, ка¬то се роди второто дете? Кой подав...

Определяне на състава и обхвата на доходите от наем и авансовото им облагане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Костадин Иванов, данъчен експерт, разглежда облагането и декларирането по ЗДДфЛ на доходите от наем на местни физически лица. Определяне на състава и обхвата на доходите от наем На основание чл. 31 от Закон...

Основен ремонт на активи с художествена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отчитането на основен ремонт на активи с художест¬вена и историческа стойност и на инфраструктурните обекти, извършван чрез възлагане в бюджетните предприятия. Логиче...

Отписване на ДМА в бюджетни предприятия

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписването на ДМА в бюджетни предприятия (БП) при продажба и при предоставяне за безвъзмездно ползване на ДМА от едно БП на друго. Счетоводните записвания в основни лин...

Отчитане на грешки

СС 8 В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: “Какви са по-съществените изменения и допълнения, направени в правилата на СС 8, с ПМС № 251 от 17.10.2007 г.? Включено е ново правило в създадената нов...

Подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

НАРЕДБА № 3 ОТ 23.02.2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 3 от 2010 г. на сп. “труд и право” Калина Петкова, началник ...

Потребителски дивиденти

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира потребителските дивиденти в земеделските кооперации. Съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗКПО, “Потребителските ди¬виденти” се разпределят за потребителски стоки, които член-кооперат...

Прехвърляне на обезпечено с ипотека вземане

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за ипотеките във връзка с прехвърляне на правото на вземане. Ипотеката, с която вземането е обезпечено, също преминава върху цесионера. Прехвъ...

Характеристика на суапа за обща доходност

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва характеристиките на суапа за обща доходност. Суапът за обща доходност е договор между две страни, съгласно който се разменя общият доход от определени активи срещу серия от ...