начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: След въз¬становяването ми на работа от съда, за неправомерно уволнение, службата, в която работих, е осъдена да ми плати обезщетение в размер на 6 брутн...

НОВИЯТ РЕД ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), бяха извършени кардинални промени по отношение облагането на доходите от стопанска дейност на физическите лица, включително едноличните търговци,...

Въпроси и отговори

ДОГОВОР ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Студент съм четвърти курс. Наскоро от една фирма ми предложиха да поемат разноските по обучението ми до завършването му. Условието на фирмата е 5 години след завършването да работя при тях по придобитата специалност. Ако подпиша договора при тези усл...

НЕРЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Фирма ЕТ се регистрира като земеделски производител. Въпросът ми е за нереализираната продукция към 31.12.2009 г., реализирана в 2010 г. - следва ли този приход да го призная за 2009 г.? Мога ли да взема следната статия: Дт Други дебитори/Кт 709 Друг...

РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА МОТИВИРА СВОЯТА ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ

Длъжен ли е работодателят да мотивира своята заповед за налагане на дисциплинарно наказание? Работодателят е длъжен да мотивира всяка своя заповед, с която налага дисциплинарно наказание на провинил се работник или служител. Без значение е кое от тр...

В пресата за вас

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велин Филипов, счетоводен и данъчен консултант, разглежда практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по Закона за ДДС. Изменението е регламентирано с § 28 от Закона за изменение и допъл...

Залозите

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за залозите. Залогът следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му - вж. чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Поради липса на общо правило у нас, е спорен ...

Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие. Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора Особе...

Митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на списание “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира понятието мит¬ническа стойност. Митническата стойност е специална, определена за митнически цели стойност на стоките в левове. Тя представлява договорната стойност и съответств...

Отчитане на дивидентите в земеделските кооперации

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на дивидентите в земеделските кооперации. Общото събрание, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗК, след отчисленията за фондовете от остатъчната печалба, взема решение за ...

Оценка и възстановяване на получени безвъзмездни средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката и въз¬становяването на получени безвъзмездни средства. Оценка - безвъзмездните средства, обвързани с активи, включително и непаричните дарени...

Периодичен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право”...

Прехвърляне на клон

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда темата за прехвърлянето на клон. Като част от търговското предприятие клонът представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, обединени от де...

Промени в ППЗДДС, свързани с регистрацията по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава тринадесета - регистрация. 1. Във връзка с новия вид задължителна регистрация в закона - по чл. 97а, в чл. 73 се създава ал. 5, съгласно която лице,...