Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: След въз¬становяването ми на работа от съда, за неправомерно уволнение, службата, в която работих, е осъдена да ми плати обезщетение в размер на 6 брутн...

НОВИЯТ РЕД ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), бяха извършени кардинални промени по отношение облагането на доходите от стопанска дейност на физическите лица, включително едноличните търговци,...

Въпроси и отговори

ДОГОВОР ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Студент съм четвърти курс. Наскоро от една фирма ми предложиха да поемат разноските по обучението ми до завършването му. Условието на фирмата е 5 години след завършването да работя при тях по придобитата специалност. Ако подпиша договора при тези усл...

НЕРЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Фирма ЕТ се регистрира като земеделски производител. Въпросът ми е за нереализираната продукция към 31.12.2009 г., реализирана в 2010 г. - следва ли този приход да го призная за 2009 г.? Мога ли да взема следната статия: Дт Други дебитори/Кт 709 Друг...

РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА МОТИВИРА СВОЯТА ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ

Длъжен ли е работодателят да мотивира своята заповед за налагане на дисциплинарно наказание? Работодателят е длъжен да мотивира всяка своя заповед, с която налага дисциплинарно наказание на провинил се работник или служител. Без значение е кое от тр...

В пресата за вас

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велин Филипов, счетоводен и данъчен консултант, разглежда практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по Закона за ДДС. Изменението е регламентирано с § 28 от Закона за изменение и допъл...

Залозите

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за залозите. Залогът следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му - вж. чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Поради липса на общо правило у нас, е спорен ...

Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие. Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора Особе...

Митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на списание “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира понятието мит¬ническа стойност. Митническата стойност е специална, определена за митнически цели стойност на стоките в левове. Тя представлява договорната стойност и съответств...

Отчитане на дивидентите в земеделските кооперации

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на дивидентите в земеделските кооперации. Общото събрание, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗК, след отчисленията за фондовете от остатъчната печалба, взема решение за ...

Оценка и възстановяване на получени безвъзмездни средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката и въз¬становяването на получени безвъзмездни средства. Оценка - безвъзмездните средства, обвързани с активи, включително и непаричните дарени...

Периодичен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право”...

Прехвърляне на клон

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда темата за прехвърлянето на клон. Като част от търговското предприятие клонът представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, обединени от де...

Промени в ППЗДДС, свързани с регистрацията по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава тринадесета - регистрация. 1. Във връзка с новия вид задължителна регистрация в закона - по чл. 97а, в чл. 73 се създава ал. 5, съгласно която лице,...