Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 12 - 18 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: След въз¬становяването ми на работа от съда, за неправомерно уволнение, службата, в която работих, е осъдена да ми плати обезщетение в размер на 6 брутни заплати. При съкращението са...

НОВИЯТ РЕД ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), бяха извършени кардинални промени по отношение облагането на доходите от стопанска дейност на физическите лица, включително едноличните търговци, регистрирани като земеделски ...

Въпроси и отговори

ДОГОВОР ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Студент съм четвърти курс. Наскоро от една фирма ми предложиха да поемат разноските по обучението ми до завършването му. Условието на фирмата е 5 години след завършването да работя при тях по придобитата специалност. Ако подпиша договора при тези условия и след за¬вър¬шване не сп...

НЕРЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Фирма ЕТ се регистрира като земеделски производител. Въпросът ми е за нереализираната продукция към 31.12.2009 г., реализирана в 2010 г. - следва ли този приход да го призная за 2009 г.? Мога ли да взема следната статия: Дт Други дебитори/Кт 709 Други приходи от продажби, или дру...

РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА МОТИВИРА СВОЯТА ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ

Длъжен ли е работодателят да мотивира своята заповед за налагане на дисциплинарно наказание? Работодателят е длъжен да мотивира всяка своя заповед, с която налага дисциплинарно наказание на провинил се работник или служител. Без значение е кое от трите дисциплинарни наказания, п...

В пресата за вас

За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велин Филипов, счетоводен и данъчен консултант, разглежда практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по Закона за ДДС. Изменението е регламентирано с § 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върх...

Залозите

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Иванов, д-р по право, разглежда темата за залозите. Залогът следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му - вж. чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Поради липса на общо правило у нас, е спорен въпросът трябва ли на цесионер...

Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира инвентаризацията на разчетните отношения с инвеститора и на спомагателното производство в строително предприятие. Инвентаризация на разчетните отношения с инвеститора Особено важно е в края на отчетния ...

Митническа стойност

В бр. 2 от 2010 г. на списание “Експерт” Валентин Русев, юрист, коментира понятието мит¬ническа стойност. Митническата стойност е специална, определена за митнически цели стойност на стоките в левове. Тя представлява договорната стойност и съответства на реално платената цена, но...

Отчитане на дивидентите в земеделските кооперации

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитането на дивидентите в земеделските кооперации. Общото събрание, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗК, след отчисленията за фондовете от остатъчната печалба, взема решение за дивиденти. В устава на коопера...

Оценка и възстановяване на получени безвъзмездни средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката и въз¬становяването на получени безвъзмездни средства. Оценка - безвъзмездните средства, обвързани с активи, включително и непаричните дарения, се оценяват по справедливат...

Периодичен инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12. 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст.н.с. инж. д-р Георги Илиев...

Прехвърляне на клон

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, разглежда темата за прехвърлянето на клон. Като част от търговското предприятие клонът представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, обединени от децентрализираната дейност на тъ...

Промени в ППЗДДС, свързани с регистрацията по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава тринадесета - регистрация. 1. Във връзка с новия вид задължителна регистрация в закона - по чл. 97а, в чл. 73 се създава ал. 5, съгласно която лице, регистрирано на основание чл....