Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 13, 5 - 11 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 5 - 11 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 1/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Може ли да се прекрати трудов договор при връчено предизвестие (срокът на което не е изтекъл) и лицето се намира в отпуск за временна неработоспособност...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩАТА ДОСТАВКА ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 128 ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), когато основната доставка се съ¬пътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Основният въпрос, който искаме да разгледаме, е сл...

Въпроси и отговори

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ

Какви са давностните срокове, касаещи нарушения на трудовото, осигурителното, данъчното законодателство? Какви са давностните срокове относно вземания на НАП и НОИ? Откога се счита, че започва да тече давностният срок? Ако осигурител е извършил закон...

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ, ЗАКУПЕН ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През 06/2009 г. е откраднато МПС, закупено на лизинг. Досъдебното производство е спряно през 11/2009 г., до януари 2010 г. лизинговота къща си начислява и взема вноските от лицето. За целия този период е ползвано ДДС-то. Каква е процедурата за целия ...

ОФОРМЯНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ОТ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ

Ние сме фирма за продажба на паркети. На 28.11.2009 г. наши клиенти ни плащат авансово 30% за поръчка и доставка на екзотичен паркет. Ние издаваме фактура за авансово плащане на софтуерен продукт “М.”. Във фактурата е написано: 1. екзотичен паркет 15...

ПОКУПКА НА СОФТУЕР

Налице е покупка на софтуер, който е заведен като стока, при което получател по доставката е местно юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Доставчик е чуждестранно юридическо лице, което не е установено на територията на страната, а мястото на изпълн...

РАЗПЛАЩАНИЯ В БРОЙ С ЧУЖДЕСТРАНЕН КОНТРАГЕНТ

Фирмата ни е с основна дейност производство на резервни части за превозни средства (авточасти) и части и детайли за други машини. Мястото на извършване на дейността е България. Регистрирани сме по ЗДДС в страната. Извършваме продажба на наша готова п...

СЪКРАЩАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК

В момента във фирмата ни се извършват съкращения и се налага да се прави подбор между работниците и служителите. Имаме служителки, които са в отпуск по майчинство и на техните места са назначени заместнички. Може ли при подбор да бъдат съкращавани за...

ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ

Доставени са стоки (в килограми) от ЕС, за които имаме пусната фактура от БГ фирма за транспорта. Транспортът текущо през годината е отнасян директно в с/ка 602 в месеца на всяка доставка, а в края на годината имаме налично количество от въпросните д...

В пресата за вас

Данъчно третиране на вноските по чл. 134 от ТЗ

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда данъчно третиране на вноските по чл. 134 от ТЗ. Изрично е записано, че допълнителни вноски не се отразяват в капитала на дружеството и че за тях могат да се уговарят и лихви. Тов...

Закрила на боледуващи работници и служители

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Когато се ползва закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ), само ако има представено експертно решение от TEЛK ли следва да ...

Отчитане на материалните разходи и на специфичните активи в строително предприятие

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитанетото на материалните разходи и на специфичните активи в строително предприятие. Известно е, че в строителството има трайно създадена практика обемните материали да ...

Отчитане на текущия корпоративен данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на текущия корпоративен данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци. Известно е, че с приемането на новия СС 12 Данъци от печалбата и в съответствие с МСС 12 Данъци в...

Промените в чл. 92 от ЗКПО

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следните въпроси: С промяната на чл. 92 от ЗКПО се въведе изискване към данъчно задължените лица да представят с годишната данъчна декларация годишен отчет за дейността. Във връзка с то...

Срок за упражняване на правото на данъчен кредит

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е получила на 20 октомври 2009 г. фактура за облагаема доставка с начислен 20 на сто ДДС, за която има право на данъчен кредит. До края на годината тя не е упражнил...

Третиране по ЗДДС на мострите

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на следния въпрос: Как следва да се процедира при получаване на фактура за мостри с нулева стойност от страна ма Европейския съюз? Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е ...