Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 13, 5 - 11 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 5 - 11 април 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 1/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Може ли да се прекрати трудов договор при връчено предизвестие (срокът на което не е изтекъл) и лицето се намира в отпуск за временна неработоспособност? Отговор: Съгласно чл. 326...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩАТА ДОСТАВКА ПО СМИСЪЛА НА ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 128 ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), когато основната доставка се съ¬пътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Основният въпрос, който искаме да разгледаме, е следният - облагането на съпътст...

Въпроси и отговори

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ

Какви са давностните срокове, касаещи нарушения на трудовото, осигурителното, данъчното законодателство? Какви са давностните срокове относно вземания на НАП и НОИ? Откога се счита, че започва да тече давностният срок? Ако осигурител е извършил закононарушение на трудовото законо...

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ, ЗАКУПЕН ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През 06/2009 г. е откраднато МПС, закупено на лизинг. Досъдебното производство е спряно през 11/2009 г., до януари 2010 г. лизинговота къща си начислява и взема вноските от лицето. За целия този период е ползвано ДДС-то. Каква е процедурата за целия този период (06.2009 г. до 01....

ОФОРМЯНЕ НА ФАКТУРА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ОТ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ

Ние сме фирма за продажба на паркети. На 28.11.2009 г. наши клиенти ни плащат авансово 30% за поръчка и доставка на екзотичен паркет. Ние издаваме фактура за авансово плащане на софтуерен продукт “М.”. Във фактурата е написано: 1. екзотичен паркет 151,200 кв.м по 79,17 лв. за общ...

ПОКУПКА НА СОФТУЕР

Налице е покупка на софтуер, който е заведен като стока, при което получател по доставката е местно юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Доставчик е чуждестранно юридическо лице, което не е установено на територията на страната, а мястото на изпълнение е в България. 1. Изискуем...

РАЗПЛАЩАНИЯ В БРОЙ С ЧУЖДЕСТРАНЕН КОНТРАГЕНТ

Фирмата ни е с основна дейност производство на резервни части за превозни средства (авточасти) и части и детайли за други машини. Мястото на извършване на дейността е България. Регистрирани сме по ЗДДС в страната. Извършваме продажба на наша готова продукция, по която получател е...

СЪКРАЩАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК

В момента във фирмата ни се извършват съкращения и се налага да се прави подбор между работниците и служителите. Имаме служителки, които са в отпуск по майчинство и на техните места са назначени заместнички. Може ли при подбор да бъдат съкращавани заместничките на отсъстващите по...

ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ

Доставени са стоки (в килограми) от ЕС, за които имаме пусната фактура от БГ фирма за транспорта. Транспортът текущо през годината е отнасян директно в с/ка 602 в месеца на всяка доставка, а в края на годината имаме налично количество от въпросните доставени стоки. Може ли да се ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на вноските по чл. 134 от ТЗ

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда данъчно третиране на вноските по чл. 134 от ТЗ. Изрично е записано, че допълнителни вноски не се отразяват в капитала на дружеството и че за тях могат да се уговарят и лихви. Това обстоятелство е дало повод н...

Закрила на боледуващи работници и служители

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Когато се ползва закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ), само ако има представено експертно решение от TEЛK ли следва да го уважим, за да поискаме разр...

Отчитане на материалните разходи и на специфичните активи в строително предприятие

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитанетото на материалните разходи и на специфичните активи в строително предприятие. Известно е, че в строителството има трайно създадена практика обемните материали да се изписват на разход едноврем...

Отчитане на текущия корпоративен данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на текущия корпоративен данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци. Известно е, че с приемането на новия СС 12 Данъци от печалбата и в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода се установи методо...

Промените в чл. 92 от ЗКПО

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следните въпроси: С промяната на чл. 92 от ЗКПО се въведе изискване към данъчно задължените лица да представят с годишната данъчна декларация годишен отчет за дейността. Във връзка с това възникват няколко въпроса: ...

Срок за упражняване на правото на данъчен кредит

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Фирма, регистрирана по ЗДДС, е получила на 20 октомври 2009 г. фактура за облагаема доставка с начислен 20 на сто ДДС, за която има право на данъчен кредит. До края на годината тя не е упражнила правото си за приспадане на ...

Третиране по ЗДДС на мострите

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на следния въпрос: Как следва да се процедира при получаване на фактура за мостри с нулева стойност от страна ма Европейския съюз? Безвъзмездното предоставяне на стоки и услуги е данъчно събитие, което по прав...