Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 12, 29 март - 4 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 29 март - 4 април 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 9/2010

Отговор: Ако имате пристигания от различни страни в декларациите по система ИНТРАСТАТ те се попълват на отделни редове. Ако произходът не може точно да се определи, тогава за страна на произход се записва страната на изпращане. Въпрос: Внасят се ур...

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С обявяването на ликвидация на търговско дружество (съответно кооперция, организация с нестопанска цел) дейността на дружеството се прекратява и започва ликвидационният процес. Назначеният ликвидатор встъпва в правата на управителя и другите изпълнит...

Въпроси и отговори

ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Поради влошените пазарни условия ще се наложи фирмата ни да премине на непълно работно време. Освен това, през някои от работните дни се очертава въобще да не работим. Колко дълго ще може да продължи това и как ще се отрази на трудовите възнаграждени...

НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА НА СТОКА С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Фирма производител на дървени въглища купува дървени въглища от фирма в Малайзия и ги продава на гръцка фирма. Превозът ще се извърши с кораб директно от Малайзия за Гърция за сметка на българската фирма. Митните сборове на територията на гръцката ст...

Осигуряване на морските лица

Лице е изпратено на работа на кораб чрез фирма в България, която се явява ТП (търговско представителство) на чужда фирма, регистрирана и оперираща в Лондон и извършваща мениджмънт на въпросния кораб. Корабът е под английски флаг (регистриран в корабн...

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮЛНС В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 Г.

Пред съставителите на годишни финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел за 2009 година възникна един въпрос. Впрочем, той не е от тази, а още от предходната 2008 година. Не му е дадено обаче ясно и конкретно решение. Въпросът се състави...

В пресата за вас

Инвентаризацията в бюджетни предприятия на активите с художествена и историческа стойност

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира инвентаризацията в бюджетните предприятия на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение отбраната и ...

Инструктаж на работното място

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.1.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” с...

Може ли наследник на ЕТ да получи данък за възстановяване по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на следния въпрос: Има ли права наследникът на предприятие на едноличен търговец да получи деклариран приживе данък добавена стойност (ДДС) за възстановяване, ако смъртта н...

Неизпълнение на задължението на съдружника за предоставяне на допълнителната парична вноска

В бр. 11 от 2009 г. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира последиците при неизпълнение на задъл¬жението на съдруж¬ника за предоставяне на допълнителната парична вноска. При внасяне на допълнителни парични вноски в ООД ме...

Признаване и отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира признаването и отчитането на безвъзмездни средства, предоставени от дър¬жавата. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлив...

Промени в ППЗДДС, свързани с удостоверяване наличието на обстоятелства за доставките

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава четвърта на Правилникa за прилагане на ЗДДС - удостоверяване наличието на обстоятелства за доставките. 1. При доказване на доставките на стоки, изпр...

Счетоводно третиране на коригиращи и некоригиращи събития

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява счетоводното третиране на коригиращите и некоригиращите събития. По отношение на тези събития предприятието коригира признатите суми или признава...

Третиране на неустойката по ЗДДС

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка, тъй като не са изпълнени договорни задължения. Следва ли да начислим във фактурата ДДС? В ЗДДС третирането на неустойка е еднакв...