начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 12, 29 март - 4 април 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 29 март - 4 април 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 9/2010

Отговор: Ако имате пристигания от различни страни в декларациите по система ИНТРАСТАТ те се попълват на отделни редове. Ако произходът не може точно да се определи, тогава за страна на произход се записва страната на изпращане. Въпрос: Внасят се ур...

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

С обявяването на ликвидация на търговско дружество (съответно кооперция, организация с нестопанска цел) дейността на дружеството се прекратява и започва ликвидационният процес. Назначеният ликвидатор встъпва в правата на управителя и другите изпълнит...

Въпроси и отговори

ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

Поради влошените пазарни условия ще се наложи фирмата ни да премине на непълно работно време. Освен това, през някои от работните дни се очертава въобще да не работим. Колко дълго ще може да продължи това и как ще се отрази на трудовите възнаграждени...

НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА НА СТОКА С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Фирма производител на дървени въглища купува дървени въглища от фирма в Малайзия и ги продава на гръцка фирма. Превозът ще се извърши с кораб директно от Малайзия за Гърция за сметка на българската фирма. Митните сборове на територията на гръцката ст...

Осигуряване на морските лица

Лице е изпратено на работа на кораб чрез фирма в България, която се явява ТП (търговско представителство) на чужда фирма, регистрирана и оперираща в Лондон и извършваща мениджмънт на въпросния кораб. Корабът е под английски флаг (регистриран в корабн...

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮЛНС В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 Г.

Пред съставителите на годишни финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел за 2009 година възникна един въпрос. Впрочем, той не е от тази, а още от предходната 2008 година. Не му е дадено обаче ясно и конкретно решение. Въпросът се състави...

В пресата за вас

Инвентаризацията в бюджетни предприятия на активите с художествена и историческа стойност

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира инвентаризацията в бюджетните предприятия на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение отбраната и ...

Инструктаж на работното място

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.1.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” с...

Може ли наследник на ЕТ да получи данък за възстановяване по ЗДДС

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на следния въпрос: Има ли права наследникът на предприятие на едноличен търговец да получи деклариран приживе данък добавена стойност (ДДС) за възстановяване, ако смъртта н...

Неизпълнение на задължението на съдружника за предоставяне на допълнителната парична вноска

В бр. 11 от 2009 г. “Търговско и конкурентно право” н.с. II ст. Николай Колев коментира последиците при неизпълнение на задъл¬жението на съдруж¬ника за предоставяне на допълнителната парична вноска. При внасяне на допълнителни парични вноски в ООД ме...

Признаване и отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира признаването и отчитането на безвъзмездни средства, предоставени от дър¬жавата. Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлив...

Промени в ППЗДДС, свързани с удостоверяване наличието на обстоятелства за доставките

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда промените в глава четвърта на Правилникa за прилагане на ЗДДС - удостоверяване наличието на обстоятелства за доставките. 1. При доказване на доставките на стоки, изпр...

Счетоводно третиране на коригиращи и некоригиращи събития

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява счетоводното третиране на коригиращите и некоригиращите събития. По отношение на тези събития предприятието коригира признатите суми или признава...

Третиране на неустойката по ЗДДС

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Трябва да издадем фактура за неустойка, тъй като не са изпълнени договорни задължения. Следва ли да начислим във фактурата ДДС? В ЗДДС третирането на неустойка е еднакв...