начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 11, 22 - 28 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 8/2010

Отговор: Статистическата стойност на стоката се изчислява като към стойността на стоката се прибавят разходите за транспорт и застраховка от мястото в страната, откъдето се осъществява изпращането на стоката до границата на България, в случаите на из...

ПРОМЕНИТЕ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА УСЛУГИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В редакцията на ЗДДС, която е в сила от 1 януари 2010 г., са направени промени в реда за определяне мястото на изпълнение за доставките на услуги за наемане на превозни средства. Те водят до съществени изменения в данъчните задължения на стопанските ...

Въпроси и отговори

ДДС ВЪРХУ АВАНСОВИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Извършваме услуга на ишлеме за гръцка фирма. На 01.01.2009 г. имаме като салдо получени аванси от същата фирма, за която не сме съставяли фактури и не сме ги отразявали в дневниците за продажба. През 2009 г. сме получили още аванси, за които не сме с...

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 260 лв. (за 2009 г.). През м. октомври 2009 г. фирмата спира дейност и е подадена декларация за прекратяване на самоосигуряването. За периода 10-12.2009 г. лицето ще дължи здравни осигур...

НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ “УВОЛНЕНИЕ” НА СЛУЖИТЕЛ

Поради извършено нарушение на трудовата дисциплина предстои да бъде наказан наш служител. Тъй като съществуват разногласия между прекия ръководител на лицето и директора относно наказанието, което да бъде наложено на това лице, моля да ни разясните в...

ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДФЛ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Лице е изпратено на работа на кораб чрез фирма в България, която се явява ТП (търговско представителство) на чужда фирма, регистрирана и оперираща в Лондон и извършваща мениджмънт на въпросния кораб. Корабът е под английски флаг (регистриран в корабн...

ОБЛАГАНЕ С ДДС.

Фирма търговец на едро с козметика и козметични суровини купува козметика от германска фирма и я продава на българска фирма с германски ВАТ номер. Стоките не пристигат на територията на страната, а се транспортират от един склад на територията на Гер...

ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ НА ЕООД ПО ЧЛ. 15 ОТ ТЗ

Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с. На 18.06.2009 г. имаме откупуване на ЕТ от ЕООД. При приключване на оборотна ведомост и прехвърляне на вземания и задължения от ЕТ в ЕООД в оборотна ведомост и баланс на ЕТ остават група 50 Парични средства и група 10, 1...

В пресата за вас

Данъчно третиране на заемните отношения на фирмите с трети лица

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчно третиране на заемните отношения на фирмите с трети лица. Данъчното третиране на тези въпроси е свързано главно с отклонение от данъчното ...

Начален инструктаж на работниците

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст.н.с. инж. д-р Георги Илиев дава разясне...

Обезщетение при прекратено служебно правоотношение на държавен служител

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: От 6 години работя по служебно правоотношение ка¬то началник-отдел в държавната администрация. Дълги години (повече от 10 години) съм работил в същата администрация, но...

Отчитане на организирани туристически пътувания

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на организирани туристически пътувания. Пример: Туроператор е получил фактура от доставчик за организирано пътуване и...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете в земеделските кооперации. Безусловно правителствено дарение, свързано с дъл...

Представяне на годишните финансови отчети

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: С последната промяна на ЗКПО са направени изменения и допълнения на чл. 92 относно представянето на годишните финансови отчети. В какво се състоят и отнасят ли се за 200...

Прекратяване на дружество с ограничена отговорност при наличие на “важни причини”

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 155, т. 1 от Търговския закон възможност по иск на съдружник да бъде прекратено дружество с ограничена отговорност, ако...

Промени в сроковете за подаване на Декларация oбр. 6

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” се посочват промените в сроковете за подаване на Декларация обр. 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. От 1 януари 2010 година коригирането на декларациите образец 6, в които се вписват дължи...