Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 11, 22 - 28 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 8/2010

Отговор: Статистическата стойност на стоката се изчислява като към стойността на стоката се прибавят разходите за транспорт и застраховка от мястото в страната, откъдето се осъществява изпращането на стоката до границата на България, в случаите на из...

ПРОМЕНИТЕ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА УСЛУГИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В редакцията на ЗДДС, която е в сила от 1 януари 2010 г., са направени промени в реда за определяне мястото на изпълнение за доставките на услуги за наемане на превозни средства. Те водят до съществени изменения в данъчните задължения на стопанските ...

Въпроси и отговори

ДДС ВЪРХУ АВАНСОВИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Извършваме услуга на ишлеме за гръцка фирма. На 01.01.2009 г. имаме като салдо получени аванси от същата фирма, за която не сме съставяли фактури и не сме ги отразявали в дневниците за продажба. През 2009 г. сме получили още аванси, за които не сме с...

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 260 лв. (за 2009 г.). През м. октомври 2009 г. фирмата спира дейност и е подадена декларация за прекратяване на самоосигуряването. За периода 10-12.2009 г. лицето ще дължи здравни осигур...

НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ “УВОЛНЕНИЕ” НА СЛУЖИТЕЛ

Поради извършено нарушение на трудовата дисциплина предстои да бъде наказан наш служител. Тъй като съществуват разногласия между прекия ръководител на лицето и директора относно наказанието, което да бъде наложено на това лице, моля да ни разясните в...

ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДФЛ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Лице е изпратено на работа на кораб чрез фирма в България, която се явява ТП (търговско представителство) на чужда фирма, регистрирана и оперираща в Лондон и извършваща мениджмънт на въпросния кораб. Корабът е под английски флаг (регистриран в корабн...

ОБЛАГАНЕ С ДДС.

Фирма търговец на едро с козметика и козметични суровини купува козметика от германска фирма и я продава на българска фирма с германски ВАТ номер. Стоките не пристигат на територията на страната, а се транспортират от един склад на територията на Гер...

ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ НА ЕООД ПО ЧЛ. 15 ОТ ТЗ

Отговаря Иван ДОЧЕВ - д.е.с. На 18.06.2009 г. имаме откупуване на ЕТ от ЕООД. При приключване на оборотна ведомост и прехвърляне на вземания и задължения от ЕТ в ЕООД в оборотна ведомост и баланс на ЕТ остават група 50 Парични средства и група 10, 1...

В пресата за вас

Данъчно третиране на заемните отношения на фирмите с трети лица

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчно третиране на заемните отношения на фирмите с трети лица. Данъчното третиране на тези въпроси е свързано главно с отклонение от данъчното ...

Начален инструктаж на работниците

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст.н.с. инж. д-р Георги Илиев дава разясне...

Обезщетение при прекратено служебно правоотношение на държавен служител

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда казуса: От 6 години работя по служебно правоотношение ка¬то началник-отдел в държавната администрация. Дълги години (повече от 10 години) съм работил в същата администрация, но...

Отчитане на организирани туристически пътувания

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на организирани туристически пътувания. Пример: Туроператор е получил фактура от доставчик за организирано пътуване и...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете в земеделските кооперации. Безусловно правителствено дарение, свързано с дъл...

Представяне на годишните финансови отчети

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: С последната промяна на ЗКПО са направени изменения и допълнения на чл. 92 относно представянето на годишните финансови отчети. В какво се състоят и отнасят ли се за 200...

Прекратяване на дружество с ограничена отговорност при наличие на “важни причини”

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 155, т. 1 от Търговския закон възможност по иск на съдружник да бъде прекратено дружество с ограничена отговорност, ако...

Промени в сроковете за подаване на Декларация oбр. 6

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” се посочват промените в сроковете за подаване на Декларация обр. 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. От 1 януари 2010 година коригирането на декларациите образец 6, в които се вписват дължи...