Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 10, 15 - 21 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 15 - 21 март 2010 г.
Законодателство

Отменено спорното указание на НАП за осигуряване на управителите на малки фирми

Например ако собственик на ООД, чийто предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да ...

Въпроси и отговори

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на направените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са задължени да прилагат МСФО като счетоводна база, ще прилагат тези стандарти на общо основание при год...

ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Преди малко повече от месец издадохме заповед, на основание чл. 210, ал. 1 от КТ, за осъществяване на ограничена имуществена отговорност на наш служител. В законния 1-месечен срок от връчването на заповедта служителят не оспори връчената му заповед. ...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД

Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 260 лв. (за 2009 г.) В същото време в годишната данъчна декларация ще попълни Приложение № 6 за доходи от лихви по предоставен заем като физическо лице - лихвите са платени наведнъж през...

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор Едноличен собственик получава дивидент и в срок изплаща данък дивидент. В кои декларации декларира полученият дивидент? Собственикът е местно лице. Само в Годишната да¬нъч¬на декларация по чл.92 или справка...

Продажба на ет по чл. 15 от ТЗ

Сделката “прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ” не е доставка по смисъла на ЗДДС - следователно за нея не се начислява ДДС. Само че за приобретателя възниква задължение да се регистрира за ДДС, ако не е регистриран до този момент!...

В пресата за вас

Деклариране на доходи при отдаване под наем на етажна собственост

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпросите: Как следва да се декларират доходи при отдаване под наем на етажна собственост? Може ли управителят да подаде обща декларация? Съгл...

Заемане на непарични активи

В бр. 12 от 2009 г. на сп. Експерт ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира заемането на непарични активи. Когато дадено лице има временна нужда от определено движимо или недвижимо имущество (вещ), той може да си го набави, като закупи това имущес...

Промяна на основата за облагане на нежилищните имоти на предприятията

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промяната на основата за облагане на нежилищните имоти на предприятията. Според действащата разпоредба - чл. 21,...

Счетоводно третиране на трудовите дивиденти в кооперациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното третиране на трудовите дивиденти в кооперациите. Според автора, трудовите дивиденти следва да се облагат съгласно чл. 35 от ЗДДФЛ. По ...