Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 10, 15 - 21 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 15 - 21 март 2010 г.
Законодателство

Отменено спорното указание на НАП за осигуряване на управителите на малки фирми

Например ако собственик на ООД, чийто предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата...

Въпроси и отговори

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО ОТ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на направените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са задължени да прилагат МСФО като счетоводна база, ще прилагат тези стандарти на общо основание при годишното приключване за 2009 год...

ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Преди малко повече от месец издадохме заповед, на основание чл. 210, ал. 1 от КТ, за осъществяване на ограничена имуществена отговорност на наш служител. В законния 1-месечен срок от връчването на заповедта служителят не оспори връчената му заповед. Можем ли да удържим посочената...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД

Съдружник в ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 260 лв. (за 2009 г.) В същото време в годишната данъчна декларация ще попълни Приложение № 6 за доходи от лихви по предоставен заем като физическо лице - лихвите са платени наведнъж през м. декември 2009 г., но се от...

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор Едноличен собственик получава дивидент и в срок изплаща данък дивидент. В кои декларации декларира полученият дивидент? Собственикът е местно лице. Само в Годишната да¬нъч¬на декларация по чл.92 или справка за изплатени доходи на физиче...

Продажба на ет по чл. 15 от ТЗ

Сделката “прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ” не е доставка по смисъла на ЗДДС - следователно за нея не се начислява ДДС. Само че за приобретателя възниква задължение да се регистрира за ДДС, ако не е регистриран до този момент!...

В пресата за вас

Деклариране на доходи при отдаване под наем на етажна собственост

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, дава отговор на въпросите: Как следва да се декларират доходи при отдаване под наем на етажна собственост? Може ли управителят да подаде обща декларация? Съгласно Правилника за управлениет...

Заемане на непарични активи

В бр. 12 от 2009 г. на сп. Експерт ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира заемането на непарични активи. Когато дадено лице има временна нужда от определено движимо или недвижимо имущество (вещ), той може да си го набави, като закупи това имущество, като го наеме (оперативен...

Промяна на основата за облагане на нежилищните имоти на предприятията

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промяната на основата за облагане на нежилищните имоти на предприятията. Според действащата разпоредба - чл. 21, ал. 1, основа за облагане на ...

Счетоводно третиране на трудовите дивиденти в кооперациите

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното третиране на трудовите дивиденти в кооперациите. Според автора, трудовите дивиденти следва да се облагат съгласно чл. 35 от ЗДДФЛ. По своя характер те се доближават...