Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 9, 8 - 14 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 8 - 14 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 7/2010

Въпрос: При подаване на декларация по система ИНТРАСТАТ се получава съобщение, че декларацията е приета, но има грешки при валидизацията на оп¬рeделен ред :теглото на стоката е под/над допустимата мярка. Отговор: Правилата за валидизация при отделните стокови кодове са обвързани...

Задължително осигуряване върху неначислени възнаграждения за лица, работещи по договори за управление и контрол

От 01.01.2010 г. беше извършена промяна в чл.6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, вследствие на което освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, осигурителните вноски за работниците/служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 с...

Въпроси и отговори

Облагаем доход от продажба или замяна на недвижим имот

Две физически лица са собственици на земя (съпружеска собственост), придобита през 2004 г. През 2008 година получават право на строеж за сграда, от която първи етаж ще бъдат производствени помещения и магазин, а останалата част - жилищна. През 2009 година продават част от правото...

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - експерт по социално осигуряване ЕТ, извършващо патентна дейност през 2009 г., реализира печалба в размер на 7000 лв. През годината лицето се е осигурявало върху минималния рамер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Какъв е размерът на в...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Фирмата ни предоставя услуга на ДЗЛ в ЕС (Великобритания). Услугата е прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер (чл. 21, ал. 3, т. 2а - по стария закон). Преди 2 години прави оборот над 50 хил. и подава документи за регистрация по ДДС. Получавам...

УСТРОЙВАНЕ НА ТРУДОУСТРОЕН РАБОТНИК СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА МУ

В нашия институт работи служител, който заема място за трудоустроен. Как трябва да постъпим с него след възстановяване на работоспособността му? Трудоустрояването включ¬ва съвместни действия на здравните органи и работодателя за устройване на лица с намалена работоспособност на ...