Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 6/2010

Отговор: Според нас отчитането на стоковия поток трябва да се извърши по следния начин: Първо, изпращане от България за Румъния на облекла за преработка. Пристигане от Румъния в България на облекла на същата стокова позиция, но с цената, включваща и ...

КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО

Най-съществените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са, както следва: а) Замяната в чл. 15 и чл. 16 на понятието “данъчен финансов резултат е “данъчна основа”; б) Възможността чуждестранните юридически лица от Европейския съ...

Въпроси и отговори

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията в ЗДДФЛ за 2010 г. доходите на земеделските производители са облагаеми след намаляване с разходи за дейността с 60 на сто. Ще се доказва ли по някакъв начин доходът на земеделските производители? След измененията и допълненията на Зако...

ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С НЕПРОМЕНЕНО МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС

Със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) бяха направени изменения и допълнения на ЗДДС, които внесоха радикални промени в реда за облагане на доставки за услуги. Основна причина за те¬зи промени са изменените основни правила за определяне место...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Наш служител работи по срочен трудов договор - със срок до 31.12.2009 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на трудовия му договор в първия работен ден след изтичане срока на договора му - 04.01.2010 г. Заповедта му е връчена на 8 януари т....

В пресата за вас

Възникване на липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира възникването на липси. Липси може да възникнат по различни причини, като например: - форсмажорни причини; - недобросъвестни действия; - бездействия; - загуби при осъ...

Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казус: През последната десетдневка на 2009 г. работих през четири дни от официално обявените празници. Имам предложение през януари да ползвам като платен...

Здравно осигуряване на чужда гражданин в България

В бр. 1 от 2010 г на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Може ли гражданин на друга държава - също член на ЕС, да се осигурява здравно в България, без да има статут на постоянно или временно пребиваващ в страната и без да работи на нейна територи...

Общи правила за износ на стоки от Общността за трети държави

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1061/2009 НА СЪВЕТА ОТ 2009 Г. В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на стоки от Общността за трети държави. Износът на стоки от Общността за трети държави е изцяло либерализиран и не подлежи на никакви ...

Отговорност за вреди при плащане с карти в Интернет

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира oтговорносттa за вреди при плащане с карти в Интернет. Съгласно чл. 53 ЗПУПС, като ползвател на платежни услуги оправомощеният държател е длъжен да използва п...

Отчитане на активи, придобити с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити с дарение, чрез примери. Пример 1: Предприятие придобива дълготраен материален актив на стойност 100 000 лв., ...

Промени в нормативната уредба на данъка върху превозните средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда промените в нормативната уредба на данъка върху превозните средства. Отпада понятието “унищожени превозни средства”, съответно “унищожаване на прево...

Промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава - членка на ЕС

В бр. 8 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда промените в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга дър¬жава - членка на ЕС. Възстановяването на ДДС например у нас на ре...