Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 6/2010

Отговор: Според нас отчитането на стоковия поток трябва да се извърши по следния начин: Първо, изпращане от България за Румъния на облекла за преработка. Пристигане от Румъния в България на облекла на същата стокова позиция, но с цената, включваща и стойността на разходите за пре...

КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО

Най-съществените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са, както следва: а) Замяната в чл. 15 и чл. 16 на понятието “данъчен финансов резултат е “данъчна основа”; б) Възможността чуждестранните юридически лица от Европейския съюз да преизчисляват удържания ...

Въпроси и отговори

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията в ЗДДФЛ за 2010 г. доходите на земеделските производители са облагаеми след намаляване с разходи за дейността с 60 на сто. Ще се доказва ли по някакъв начин доходът на земеделските производители? След измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите ...

ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С НЕПРОМЕНЕНО МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС

Със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) бяха направени изменения и допълнения на ЗДДС, които внесоха радикални промени в реда за облагане на доставки за услуги. Основна причина за те¬зи промени са изменените основни правила за определяне местоизпълнението на ус¬лугите, опр...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Наш служител работи по срочен трудов договор - със срок до 31.12.2009 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на трудовия му договор в първия работен ден след изтичане срока на договора му - 04.01.2010 г. Заповедта му е връчена на 8 януари т.г. около обяд. Служителят смят...

В пресата за вас

Възникване на липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира възникването на липси. Липси може да възникнат по различни причини, като например: - форсмажорни причини; - недобросъвестни действия; - бездействия; - загуби при осъществяване на технологични про...

Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казус: През последната десетдневка на 2009 г. работих през четири дни от официално обявените празници. Имам предложение през януари да ползвам като платен отпуск тези дни, с което да с...

Здравно осигуряване на чужда гражданин в България

В бр. 1 от 2010 г на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Може ли гражданин на друга държава - също член на ЕС, да се осигурява здравно в България, без да има статут на постоянно или временно пребиваващ в страната и без да работи на нейна територия? Ако лицето има право - какв...

Общи правила за износ на стоки от Общността за трети държави

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1061/2009 НА СЪВЕТА ОТ 2009 Г. В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на стоки от Общността за трети държави. Износът на стоки от Общността за трети държави е изцяло либерализиран и не подлежи на никакви количествени ограничения. Неза...

Отговорност за вреди при плащане с карти в Интернет

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира oтговорносттa за вреди при плащане с карти в Интернет. Съгласно чл. 53 ЗПУПС, като ползвател на платежни услуги оправомощеният държател е длъжен да използва платежния инструмент, в т.ч. и ...

Отчитане на активи, придобити с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити с дарение, чрез примери. Пример 1: Предприятие придобива дълготраен материален актив на стойност 100 000 лв., от които 60 000 лв. с финансир...

Промени в нормативната уредба на данъка върху превозните средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда промените в нормативната уредба на данъка върху превозните средства. Отпада понятието “унищожени превозни средства”, съответно “унищожаване на превозни средства”, упо¬требено в ч...

Промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава - членка на ЕС

В бр. 8 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда промените в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга дър¬жава - членка на ЕС. Възстановяването на ДДС например у нас на регистрирани за целите на облага...