Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 1 - 7 март 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 6/2010

Отговор: Според нас отчитането на стоковия поток трябва да се извърши по следния начин: Първо, изпращане от България за Румъния на облекла за преработка. Пристигане от Румъния в България на облекла на същата стокова позиция, но с цената, включваща и ...

КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО

Най-съществените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са, както следва: а) Замяната в чл. 15 и чл. 16 на понятието “данъчен финансов резултат е “данъчна основа”; б) Възможността чуждестранните юридически лица от Европейския съ...

Въпроси и отговори

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С измененията в ЗДДФЛ за 2010 г. доходите на земеделските производители са облагаеми след намаляване с разходи за дейността с 60 на сто. Ще се доказва ли по някакъв начин доходът на земеделските производители? След измененията и допълненията на Зако...

ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С НЕПРОМЕНЕНО МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС

Със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) бяха направени изменения и допълнения на ЗДДС, които внесоха радикални промени в реда за облагане на доставки за услуги. Основна причина за те¬зи промени са изменените основни правила за определяне место...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Наш служител работи по срочен трудов договор - със срок до 31.12.2009 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на трудовия му договор в първия работен ден след изтичане срока на договора му - 04.01.2010 г. Заповедта му е връчена на 8 януари т....

В пресата за вас

Възникване на липси

В бр. 2 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира възникването на липси. Липси може да възникнат по различни причини, като например: - форсмажорни причини; - недобросъвестни действия; - бездействия; - загуби при осъ...

Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казус: През последната десетдневка на 2009 г. работих през четири дни от официално обявените празници. Имам предложение през януари да ползвам като платен...

Здравно осигуряване на чужда гражданин в България

В бр. 1 от 2010 г на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Може ли гражданин на друга държава - също член на ЕС, да се осигурява здравно в България, без да има статут на постоянно или временно пребиваващ в страната и без да работи на нейна територи...

Общи правила за износ на стоки от Общността за трети държави

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1061/2009 НА СЪВЕТА ОТ 2009 Г. В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на стоки от Общността за трети държави. Износът на стоки от Общността за трети държави е изцяло либерализиран и не подлежи на никакви ...

Отговорност за вреди при плащане с карти в Интернет

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира oтговорносттa за вреди при плащане с карти в Интернет. Съгласно чл. 53 ЗПУПС, като ползвател на платежни услуги оправомощеният държател е длъжен да използва п...

Отчитане на активи, придобити с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити с дарение, чрез примери. Пример 1: Предприятие придобива дълготраен материален актив на стойност 100 000 лв., ...

Промени в нормативната уредба на данъка върху превозните средства

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда промените в нормативната уредба на данъка върху превозните средства. Отпада понятието “унищожени превозни средства”, съответно “унищожаване на прево...

Промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава - членка на ЕС

В бр. 8 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда промените в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга дър¬жава - членка на ЕС. Възстановяването на ДДС например у нас на ре...