Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 5/2010

Въпрос: Българска фирма изпраща стоки на друга страна-членка на ЕС по поръчка на клиент, базиран в трета страна. Българската фирма издава фактура на фирмата в третата страна. Има ли извършване на вътрешнообщностна търговия? Отговор: Има вътрешнооб...

ДЕКЛАРИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ПАРИЧНИТЕ ЗАЕМИ (ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ)

С § 67 от Закона за държавния бюджет за 2010 г. се внесоха съществени промени и в ЗДДФЛ. Те се изразяват в следното: 1. С нова т. 5, ал. 1 , чл. 50 се задължават местните физически лица, които са предоставили или получили паричви заеми, да ги деклари...

Въпроси и отговори

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКА С НУЛЕВА СТАВКА ПО ЗДДС

При сключване на договор с Русия за продажба на готова продукция е платен 20% аванс. Срокът за производство и доставка е два месеца от датата на подписване на договора. При получаване на аванса трябва ли да се издаде фактура за аванс, и с какво основ...

Право на преценка на администраторите на лични данни за уведомяване на лицата, за които са събраните лични данни

Трябва ли всички лица да бъдат писмено уведомени за вземането на лични данни и за това, че сме регистрирани администратори (персонал, клиенти физически лица, доставчици физически лица и други кредитори и дебитори физически лица)? С какъв документ се ...

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ ПО ЧЛ. 15 ОТ ТЗ НА ЕООД

Извършена е продажба на предприятие на ЕТ по чл. 15 от ТЗ без заличаване, като купувач е ЕООД. Собственик е едно и също лице.Направена е пазарна оценка на активите на ЕТ, която превишава тяхната балансова стойност. Сделката представлява ли бизнескомб...

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

В “Държавен вестник”, брой 2, от 08.01.2010 г., са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО), в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безраб...

В пресата за вас

Данък при придобиване на недвижими имоти по давност

В бр. 1 от 2010 г.на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в централното управление на НАП, разглежда промените в заплащането на данъка при придобиване на недвижими имоти по давност. С новата ал. 3 на чл. 44 се регламентира заплащ...

Липса на активи, за която е установена вина на отчетника

В бр. 1-2 от 2010 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява чрез пример отчитането при липса, за която е установена вина на отчетника. Пример: Установена е липса при инвентаризацията на 10 кг калай с отчетна стойнос...

Отчитане на рентните отношения

НАРЕДБА № 6 ОТ 2000 НА МЗГ В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитане на рентните отношения. От счетоводна гледна точка при отчитането на рентните и наемните отношения няма разлика. По своя икономически х...

Оценяване на валутен суап

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на валутния суап. Валутният cуaп пo редица свои черти се доближава до лихвения cуaп. Оценяването на валутния cуaп се извършва също по метода анализ на дисконти...

Промени в уредбата на патентния данък

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в Централно управление на НАП, представя промените в патентния данък. В чл. 61 л ЗМДТ се създава нова ал. 7 със следното ...