Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно ИНТРАСТАТ - 5/2010

Въпрос: Българска фирма изпраща стоки на друга страна-членка на ЕС по поръчка на клиент, базиран в трета страна. Българската фирма издава фактура на фирмата в третата страна. Има ли извършване на вътрешнообщностна търговия? Отговор: Има вътрешнообщностна търговия и следователн...

ДЕКЛАРИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ПАРИЧНИТЕ ЗАЕМИ (ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ)

С § 67 от Закона за държавния бюджет за 2010 г. се внесоха съществени промени и в ЗДДФЛ. Те се изразяват в следното: 1. С нова т. 5, ал. 1 , чл. 50 се задължават местните физически лица, които са предоставили или получили паричви заеми, да ги декларират в годишната данъчна деклар...

Въпроси и отговори

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКА С НУЛЕВА СТАВКА ПО ЗДДС

При сключване на договор с Русия за продажба на готова продукция е платен 20% аванс. Срокът за производство и доставка е два месеца от датата на подписване на договора. При получаване на аванса трябва ли да се издаде фактура за аванс, и с какво основане, за неначисляване на ДДС. ...

Право на преценка на администраторите на лични данни за уведомяване на лицата, за които са събраните лични данни

Трябва ли всички лица да бъдат писмено уведомени за вземането на лични данни и за това, че сме регистрирани администратори (персонал, клиенти физически лица, доставчици физически лица и други кредитори и дебитори физически лица)? С какъв документ се извършва това? Когато в Инстру...

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ ПО ЧЛ. 15 ОТ ТЗ НА ЕООД

Извършена е продажба на предприятие на ЕТ по чл. 15 от ТЗ без заличаване, като купувач е ЕООД. Собственик е едно и също лице.Направена е пазарна оценка на активите на ЕТ, която превишава тяхната балансова стойност. Сделката представлява ли бизнескомбинация и следва ли да се отчит...

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

В “Държавен вестник”, брой 2, от 08.01.2010 г., са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО), в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) и в Наредба № 1...

В пресата за вас

Данък при придобиване на недвижими имоти по давност

В бр. 1 от 2010 г.на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в централното управление на НАП, разглежда промените в заплащането на данъка при придобиване на недвижими имоти по давност. С новата ал. 3 на чл. 44 се регламентира заплащане на данък при безвъзмездно ...

Липса на активи, за която е установена вина на отчетника

В бр. 1-2 от 2010 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява чрез пример отчитането при липса, за която е установена вина на отчетника. Пример: Установена е липса при инвентаризацията на 10 кг калай с отчетна стойност на 1 кг 100 лв. Липсата е по...

Отчитане на рентните отношения

НАРЕДБА № 6 ОТ 2000 НА МЗГ В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира отчитане на рентните отношения. От счетоводна гледна точка при отчитането на рентните и наемните отношения няма разлика. По своя икономически характер това представлява цена...

Оценяване на валутен суап

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на валутния суап. Валутният cуaп пo редица свои черти се доближава до лихвения cуaп. Оценяването на валутния cуaп се извършва също по метода анализ на дисконтираните парични потоци. При оце...

Промени в уредбата на патентния данък

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в Централно управление на НАП, представя промените в патентния данък. В чл. 61 л ЗМДТ се създава нова ал. 7 със следното съдържание: “При прехвърляне ...