Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2010 г.
Законодателство

НОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ЗА УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 97А ОТ ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е законоустановена процедура, в резултат на която възниква правната последица, че след датата на регистрацията по ДДС лицето има право да начислява данък върху добавената стойност и да приспада данъчен кредит - глава Девета от закона. В ЗДДС са въведени разл...

Въпроси и отговори

АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ, ПОЛАГАЩИ ЛИЧЕН ТРУД ВЪВ ФИРМАТА СИ

Направеното изменение в § 1, т. 26, б. “и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица означава ли, че съдружниците, които полагат личен труд във фирмата си, не могат вече да ползват 25 на сто нормативно признати разходи? Как авансово ще ...

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - АКЦЕНТИ 2009 Г.

Лечебните заведения - търговски дружества, са предприятия по смисъла на Закона за счетоводството. Те съставят: а)годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове; б)консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове - в случаит...

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Агенция за държавни вземания има образувано изпълнително дело към земеделска кооперация-длъжник към ТД на НAП. Агенцията за държавни вземания продава на търг ДМА за плащане на задължениятa по ДДС, които са над 60 000 лв. Тя също има начислени и изплатени лихви. В момента коопер...

ОТЧИТАНЕ НА ГРЕШКИ, ОТКРИТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

На дружеството ни е проведена ревизия, приключила в началото на 2010 г., която обхваща следните видове задължения по периоди: а) Данък по ЗОДФЛ за периода от 01.01.2005 до 31.12.2008 г. б) Данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2008 г. в) Вноски за Д...

ОТЧИТАНЕ НА ФАКТУРА

Как да осчетоводя фактура от магазин “Метро”, издадена на ЕООД, след като съм пазарувал хранителни продукти за лично ползване? Каква е трактовката по ЗКПО, ЗДДС? Имам ли право на данъчен кредит? В “Метро” се пазарува само с клиентска карта на името на фирма. “Метро кеш енд кери” ...

Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред

Фирма, занимаваща се с ресторантьорство, от януари до април 2005 г. дружеството е плащало патентен данък. От май месец 2005 г. се регистрира по ЗДДС. До края на месец април е внесен патентен данък в размер на 500 лв. Може ли да се счита този превод като превод по ЗКПО и имаме ли...

РАБОТА ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

Желаем да назначим на работа при нас на пълен работен ден, на свободна щатна бройка, за срок от 3 месеца лице, което в момента ползва продължителен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да бъде договорът на това лице - на основан...

В пресата за вас

Безвъзмездни сделки между търговци

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” може да намерите отговор на въпроса: Допуска ли търговският закон сключване на безвъзмездни търговски сделки? Безспорно, по правило сделките, сключвани между търговци, са възмездни, което произтича от същността на търговската дейност. Док...

Доставки, при които получателят не е турист

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, д.е.с., разяснява счетоводното отчитане при доставки, при които получателят не е турист по смисъла на Закона за туризма, чрез примери. Пример 1: “Алфа” ООД притежава лиценз за туроператор, но не може да докаже с в...

Изменения и допълнения във връзка с правомощията на НАП по повод регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените във връзка с правомощията на НАП по повод регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС. В закона са направени няколко такива промени. На първо място, органите по приходите могат да от...

Обучение по безопасност и здраве при работа

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16,12.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ст. н.с. инж. д-р Георги Илиев...

Обърнато данъчно задължение по ЗДДС за услуга по ремонт на камион, извършен в Германия

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” Иван Минчев, данъчен консултант, разглежда следния казус: Камион на български превозвач с регистрация по ЗДДС се разваля в Германия. Там той е ремонтиран от фирма, притежаваща немски ДДС номер. Тази фирма издава фактура без ДДС на бълг...

Оповестявания за ликвидния риск

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оповестяванията за ликвидния риск. В МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване се променя дефиницията за ликвиден риск, така че той се ограничава само до финансовите пасиви, които се уреждат чрез предо...

Отчитане на съвместно контролирани активи

МСС 31/СС 31 ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на съвместно контролирани активи. Две юридически лица сключват договор за съвместна инвестиция в ДМА (машини), като едното от дружествата плаща 70% от необх...

Отчитане при липса, без да се извършва корекция на ползван кредит по ЗДДС

В бр. 1-2 от 2010 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на и к.н. Иван Душанов, разяснява отчитането при липса, без да се извършва корекция на ползван кредит по ЗДДС чрез следния пример: Пример: Предприятието “Строител” ООД, гр. В.Т., което е данъчно регистрирано, е доста...

Правен режим на сделките, сключени в Интернет

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира сделките, сключени в Интернет. Сделките, сключвани по Интернет, имат качеството на договори за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите. Договор з...