Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2010 г.
Законодателство

НОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ЗА УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 97А ОТ ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е законоустановена процедура, в резултат на която възниква правната последица, че след датата на регистрацията по ДДС лицето има право да начислява данък върху добавената стойност и да приспада данъчен кредит - глава Девета от з...

Въпроси и отговори

АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ, ПОЛАГАЩИ ЛИЧЕН ТРУД ВЪВ ФИРМАТА СИ

Направеното изменение в § 1, т. 26, б. “и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица означава ли, че съдружниците, които полагат личен труд във фирмата си, не могат вече да ползват 25 на сто нормативно приз...

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - АКЦЕНТИ 2009 Г.

Лечебните заведения - търговски дружества, са предприятия по смисъла на Закона за счетоводството. Те съставят: а)годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове; б)консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния пери...

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Агенция за държавни вземания има образувано изпълнително дело към земеделска кооперация-длъжник към ТД на НAП. Агенцията за държавни вземания продава на търг ДМА за плащане на задължениятa по ДДС, които са над 60 000 лв. Тя също има начислени и изп...

ОТЧИТАНЕ НА ГРЕШКИ, ОТКРИТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

На дружеството ни е проведена ревизия, приключила в началото на 2010 г., която обхваща следните видове задължения по периоди: а) Данък по ЗОДФЛ за периода от 01.01.2005 до 31.12.2008 г. б) Данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2005 г. д...

ОТЧИТАНЕ НА ФАКТУРА

Как да осчетоводя фактура от магазин “Метро”, издадена на ЕООД, след като съм пазарувал хранителни продукти за лично ползване? Каква е трактовката по ЗКПО, ЗДДС? Имам ли право на данъчен кредит? В “Метро” се пазарува само с клиентска карта на името н...

Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред

Фирма, занимаваща се с ресторантьорство, от януари до април 2005 г. дружеството е плащало патентен данък. От май месец 2005 г. се регистрира по ЗДДС. До края на месец април е внесен патентен данък в размер на 500 лв. Може ли да се счита този превод ...

РАБОТА ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

Желаем да назначим на работа при нас на пълен работен ден, на свободна щатна бройка, за срок от 3 месеца лице, което в момента ползва продължителен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да бъде догов...

В пресата за вас

Безвъзмездни сделки между търговци

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” може да намерите отговор на въпроса: Допуска ли търговският закон сключване на безвъзмездни търговски сделки? Безспорно, по правило сделките, сключвани между търговци, са възмездни, което произтича от същност...

Доставки, при които получателят не е турист

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, д.е.с., разяснява счетоводното отчитане при доставки, при които получателят не е турист по смисъла на Закона за туризма, чрез примери. Пример 1: “Алфа” ООД притежава лиценз за туропер...

Изменения и допълнения във връзка с правомощията на НАП по повод регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Финанси и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените във връзка с правомощията на НАП по повод регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС. В закона са направени няколко такива промени. На първо място, орг...

Обучение по безопасност и здраве при работа

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16,12.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” ...

Обърнато данъчно задължение по ЗДДС за услуга по ремонт на камион, извършен в Германия

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” Иван Минчев, данъчен консултант, разглежда следния казус: Камион на български превозвач с регистрация по ЗДДС се разваля в Германия. Там той е ремонтиран от фирма, притежаваща немски ДДС номер. Тази фирма ...

Оповестявания за ликвидния риск

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оповестяванията за ликвидния риск. В МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване се променя дефиницията за ликвиден риск, така че той се ограничава само до финансовите пасив...

Отчитане на съвместно контролирани активи

МСС 31/СС 31 ДЯЛОВЕ В СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на съвместно контролирани активи. Две юридически лица сключват договор за съвместна инвестиция в ДМА (машини), като едното от ...

Отчитане при липса, без да се извършва корекция на ползван кредит по ЗДДС

В бр. 1-2 от 2010 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на и к.н. Иван Душанов, разяснява отчитането при липса, без да се извършва корекция на ползван кредит по ЗДДС чрез следния пример: Пример: Предприятието “Строител” ООД, гр. В.Т., което е...

Правен режим на сделките, сключени в Интернет

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира сделките, сключени в Интернет. Сделките, сключвани по Интернет, имат качеството на договори за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защит...