Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 3, 25 - 31 януари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 25 - 31 януари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат - 2/2010

Въпрос: Издаването на кредитно или дебитно известие, при което се коригира стойността на фактурата или теглото на стоките, трябва ли да се запише в Дневника на изпращанията/пристиганията. Отговор: Всички издадени дебитни или кредитни известия трябва да се отразяват в Интрастат...

Въпроси и отговори

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Работник, навършил възраст за пенсиониране и осигурителен стаж, според него, след подаване на молба за напускане е освободен по чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда и му е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на двумесечно брутно трудово възнагражде...

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2009 - 1

Годишното счетоводно приключване и съставянето на годишен финансов отчет в бюджетните пред¬приятия се осъществява според разпоредбите на Закона за счетоводството, Указанията на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище” относно прилагане на Националните счетоводни с...

ОТЧИТАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

Фирма “Ф” ЕООД, регистрирана по ЗДДС, като собственик на недвижим имот - производствен терен с обща площ 7854 кв.м (стойността на терена по счетоводни данни е 20 988 лв.), съгласно нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж от 24.04.2008 г., е учредила възмездно право ...

ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ЗА РАБОТА ПО ВЪНШНО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО

Има ли право на платен годишен отпуск за работата си по трудов договор за допълнителен труд, освен отпуска за основната си работа, работник или служител, който работи по втори трудов договор, при условията на външно съвместителство, с продължителност на работното време 2 часа дне...

ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА СЛУЖЕБНО

Самоосигуряващо се лице не е внесло изравнителните осигурителни вноски за 2001 и 2002 г. Към 2009 г. е изтекъл давностният срок от 5 години за погасяване на задълженията. Задължено ли е лицето да ги внесе при заверка на осигурителната книжка? Самоосигуряващите се лица дължат ава...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

1. Прекратяването на част от дейността на холдинга е основание за уволнение на служител от самия холдинг, не и на служителите от дъщерното дружество (чл.328, ал. 1, т. 2 от КТ) - една от формите на обединения на търговски дружества е холдингът, уреден в гл. ХVIII, раздел II от ТЗ...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г.) е създадена нова разпоредба, съгласно която се забранява продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия от търговци, които не са регистрирани по ч...

В пресата за вас

Класифициране и отписване на финансови инструменти, съгласно МСФО за МСП

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класифицирането и отписването на финансови инструменти, съгласно МСФО за МСП. А. Класифициране на финансови инструменти. Липсва ясно категоризиране на финансовите активи или пасиви, както е в МСС 39. ...

Обезщетенията при прекратяване на трудов договор

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: До края на октомври 2008 г. работех като счетоводител на 4-часов работен ден по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ. Беше извърш...

Основни ремонти, извършвани в бюджетно предприятие по стопански начин

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д р Камелия Савова, д.е.с., коментира основните ремонти, извършвани в бюджетно предприятие по стопански начин. Бюджетното предприятие осъществява основен ремонт по стопански начин (самостоятелно), богато разполага с необходимите средс...

Отпуск поради бременност и раждане

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Съгласно чл. 163, ал. 1 от КТ (изм. бр. 109 от 2008 г., в сила от 2.1.2009 г.), работеща има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от...

Периодичност на измерванията на осветеността на работните места

НАРЕДБА № 5 ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопастност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: Трябва ли да се прави всяка година замерване за осветеност на обекта, след като няма никаква...

Последици от апорта на предприятието на ЕТ в капитала на ЕООД

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява последиците от апорта на предприятието на ЕТ в капитала на ЕООД чрез пример. Пример: Предприятието на ЕТ ще бъде апортирано в капитала на ЕООД. Собственик на ЕТ и ЕООД е едно и също ...

Прихващане на недължимо платени или събрани суми

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира прихващането на недължимо платени или събрани суми от НАП. Различията между начислените и действително дължимите данъци и осигуровки не винаги са в полза на бюджета. Възможно е предприятието да надплати опреде...

Работни места, подходящи за трудоустроени лица

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експернт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда и Наредба № 8 от 1987 г., се определят работни места за трудоустрояване, фирми с предмет на дейност разработка на софтуер и информационни системи за...

Специално работно облекло и лични предпазни средства при неблагоприятни атмосферни условия

НАРЕДБА № 7 НА МТСП ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопастност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: Във фирмата, която е...

Счетоводно отчитане на размяната (бартера) в случаите, когато тя е извършена с несходни стоки (в случая несходни ДМА)

В бр. 21 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява отчитането на бартера в случаите, когато тя е извършена с несходни стоки (в случая несходни ДМА) и двете страни по доставката са регистрирани по ЗДДС. Пример: Предприятие “Н.Є. Вапцаров”...