Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 5, 8 14 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 14 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат 4/2010

Отговор: Според нас трябва да се отчете по система ИНТРАСТАТ само изпращането на дамски костюми след преработка от България за Германия. Въпрос: Стока, която идва от Унгария през Сърбия за Бъл¬гария - какви документи трябва да притежава търговецът...

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2010 Г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 95/01.12.2009 г.), бяха направени съществени промени в разпоредбите, касаещи доходите от трудови правоотношения. Най-об¬що, причините за тези...

Въпроси и отговори

ВАЛИДНОСТ НА ФАКТУРИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ

Една от промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12. 2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., засяга задължителните реквизити на фактурите в качеството им на данъчни документи. От текста на чл. 114, ал. 1 на закона отпадна...

ДОБРОВОЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРЕЗ 2010 Г.

Какви документи са необходими и какви процедури трябва да се спазят за доброволна регистрация по ЗДДС през 2010 г. при започване на дейност? Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. Задължителната регистрация по ДДС се извършва на основание ...

ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ И ДРУГА ДЕЙНОСТ

Пенсионер, регистриран като земеделски производител, упражнява и дейност като застрахователен агент (от 2009 г. е свободна професия). Върху какъв размер на осигурителния доход трябва да си внася здравни осигуровки за 2010 г. - върху 240.00 лв. или 42...

ПРИ УВОЛНЕНИЕ В СРОК НА ИЗПИТВАНЕ НЯМА ЗАКРИЛА

В предприятието ни работят двама служители, назначени с трудов договор със срок на изпитване. Единият служител в момента е в отпуск по болест. Може ли трудовият договор на това лице да бъде прекратен, на основание чл. 71 от КТ, преди изтичане срока н...

В пресата за вас

Активи, придобити с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити изцяло с дарение, чрез пример. Предприятие придобива дълготраен материален актив на стойност 100 000 лв., изця...

Дата на разваляне на договора за услуги

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда следния казус: На 03.06.2009 г. е издадено съдебно решение на Арбитражния съд (получено на 23.06.2009 г.), с което фирма “А” се осъжда да възстанови на фирма Б (...

Деклариране на удържания данък при източника

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” мо¬же да се намери отговор на следния въпрос: Задължени ли са да декларират удържания данък пред Териториалната дирекция на НЛП местните ли¬ца, начислили в полза на чуждестранни ли¬ца доходи, върху които са у...

Завет на търговско предприятие и завет на дружествен дял

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, комнентира завета на търговско предприятие и завета на дружествен дял. Заветът на търговско предприятие трябва да се разграничава от завета на дружествен дял от дружество ...

Междуфирмени парични заеми

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира междуфирмените заеми. Заемането на парични заеми по занятие нормативно е предоставено на кредитните институции. Независимо от това, че макар и ср...

Обезценка на положителна репутация, придобита при бизнескмбинация

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример обезценката на положителна репутация, придобита при бизнескмбинация. Пример: Предприятие “Z” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 в. положите...

Представяне на резултатите от дейност в чужбина

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането и представянето на резултатите от дейността на предприятие в чужбина. Сделките на предприятията в чужбина се отразяват текущо в местна валута. В местна валута...

Прехвърляне на предприятие между свързани лица

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, гл. експерт в НАП, разяснява следния казус: Въз¬можно ли е предприятието на ЕТ да бъде прехвърлено безвъз¬мездно на ЕООД, като се има предвид, че собственикът на капитала на търговското друже...

Съкращават се сроковете за възстановяване на ДДС

В бр. 4 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” се посочва, че се съкращават сроковете за възстановяване на данък добавена стойност. От началото на тази година се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност. С промените в Закона з...