Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 5, 8 14 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 14 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат 4/2010

Отговор: Според нас трябва да се отчете по система ИНТРАСТАТ само изпращането на дамски костюми след преработка от България за Германия. Въпрос: Стока, която идва от Унгария през Сърбия за Бъл¬гария - какви документи трябва да притежава търговецът? Отговор: При изнасянето н...

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2010 Г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 95/01.12.2009 г.), бяха направени съществени промени в разпоредбите, касаещи доходите от трудови правоотношения. Най-об¬що, причините за тези промени може да се систематиз...

Въпроси и отговори

ВАЛИДНОСТ НА ФАКТУРИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ

Една от промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 03.12. 2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., засяга задължителните реквизити на фактурите в качеството им на данъчни документи. От текста на чл. 114, ал. 1 на закона отпадна разпоредбата на т. 6, в която...

ДОБРОВОЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРЕЗ 2010 Г.

Какви документи са необходими и какви процедури трябва да се спазят за доброволна регистрация по ЗДДС през 2010 г. при започване на дейност? Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. Задължителната регистрация по ДДС се извършва на основание чл. 96, чл. 97, чл. 97а, чл. 9...

ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ И ДРУГА ДЕЙНОСТ

Пенсионер, регистриран като земеделски производител, упражнява и дейност като застрахователен агент (от 2009 г. е свободна професия). Върху какъв размер на осигурителния доход трябва да си внася здравни осигуровки за 2010 г. - върху 240.00 лв. или 420.00 лв.? На основание чл. 40...

ПРИ УВОЛНЕНИЕ В СРОК НА ИЗПИТВАНЕ НЯМА ЗАКРИЛА

В предприятието ни работят двама служители, назначени с трудов договор със срок на изпитване. Единият служител в момента е в отпуск по болест. Може ли трудовият договор на това лице да бъде прекратен, на основание чл. 71 от КТ, преди изтичане срока на изпитване по време на ползва...

В пресата за вас

Активи, придобити с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити изцяло с дарение, чрез пример. Предприятие придобива дълготраен материален актив на стойност 100 000 лв., изцяло с финансиране от дарение. П...

Дата на разваляне на договора за услуги

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда следния казус: На 03.06.2009 г. е издадено съдебно решение на Арбитражния съд (получено на 23.06.2009 г.), с което фирма “А” се осъжда да възстанови на фирма Б (клиент на фирма “А”) суми, пре...

Деклариране на удържания данък при източника

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” мо¬же да се намери отговор на следния въпрос: Задължени ли са да декларират удържания данък пред Териториалната дирекция на НЛП местните ли¬ца, начислили в полза на чуждестранни ли¬ца доходи, върху които са удържали данък при източника, и...

Завет на търговско предприятие и завет на дружествен дял

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, комнентира завета на търговско предприятие и завета на дружествен дял. Заветът на търговско предприятие трябва да се разграничава от завета на дружествен дял от дружество с ограничена отговорност. Възм...

Междуфирмени парични заеми

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира междуфирмените заеми. Заемането на парични заеми по занятие нормативно е предоставено на кредитните институции. Независимо от това, че макар и сравнително рядко, нефинансови и...

Обезценка на положителна репутация, придобита при бизнескмбинация

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример обезценката на положителна репутация, придобита при бизнескмбинация. Пример: Предприятие “Z” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 в. положителна търговска репутация за 500...

Представяне на резултатите от дейност в чужбина

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането и представянето на резултатите от дейността на предприятие в чужбина. Сделките на предприятията в чужбина се отразяват текущо в местна валута. В местна валута се изготвят и периодичните фи...

Прехвърляне на предприятие между свързани лица

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, гл. експерт в НАП, разяснява следния казус: Въз¬можно ли е предприятието на ЕТ да бъде прехвърлено безвъз¬мездно на ЕООД, като се има предвид, че собственикът на капитала на търговското дружество е физическото лице, регис...

Съкращават се сроковете за възстановяване на ДДС

В бр. 4 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” се посочва, че се съкращават сроковете за възстановяване на данък добавена стойност. От началото на тази година се съкращават сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност. С промените в Закона за ДДС, които влязоха в сила на...