начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 2, 18 - 24 януари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 18 - 24 януари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат - 1/2010

Въпрос: Откъде можем да си набавим кода на стоката, за която се осъществява пристигане след като го няма в чмр-то и в др.документи? Отговор: Можете да го видите от фактурата или от придружаващите транспортни документи. Бихте могли и да го изискате...

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2010 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мест¬ните данъци и такси, който е обнародван в “Дър¬жавен вестник”, бр. 95 от 1 декември 2009 г., са направени промени, които са в сила от 1 януари 2010 г. Изменения са направени в начина на определян...

Въпроси и отговори

ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ

Може ли да бъде сключен отново договор със срок за изпитване за същата работа със същия работник или служител? Трудовият договор с клаузата “срок за изпитване” е всъщност един безсрочен трудов договор, който се различава от другите по това, че съдър...

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Според чл. 247 от Търговския закон (който иначе се отнася за акционерните дружества), в доклада за дейността на дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В чл. 33 от Закона ...

ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ НА НАПУСКАЩ СЪДРУЖНИК

Съдружник (ООД - “А”) в ООД - “Б” напуска дружеството. Нетната стойност на активите е 300 000 лв. - ликвидационният дял на напускащия съдружник е 150 000 лв., който се изплаща във вид на недвижими имоти с балансова стойност 150 000 лв. ДДС ще се нач...

ОТЧИТАНЕ ПРОДАЖБАТА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Фирма-туристическа агенция извършва, продажба на самолетни белети. Няма сключен договор със авиокомпания. Някои от билетите се закупуват от други ТА или директно от Интернет, след което се препродават на крайния клиент с определена комисиона (надценк...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ОТПУСК ПО БОЛЕСТ

Имаме работник, на когото връчихме предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение поради намаляване обема на работа по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ със срок един месец (от 01.11.2009 г. до 30.11.2009 г.). От 01.12.2009 г. трябваше да прекрати...

В пресата за вас

Понятие и видове платежни услуги

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира видоветe платежни услуги. В ЗПУПС, в съответствие с изискванията на Директива 2007/64/ЕО, изчерпателно са изброени платежните услуги, които могат да предоставя...

Регистрация и осигуряване на застрахователен агент-пенсионер

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Лидия Атева, началник отдел “Счетоводна практика”, Дирекция “Данъчна политика” в Минитерство на финанасите, дава отговор на въпроса: Задължени ли са физическите лица “застрахователни агенти”, когато са пенси...