Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 6

III. Методологически казуси, въпроси и отговори: Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма в Унгария. Подадена е Интрастат декларация за поток изпращания за м. 12.2008г. Поради несъответствие на тех¬ни¬ческите параметри през 09.2009г. унгарската фирма връща машината в Бълг...

Дължимост на лихви при забавено издължаване на работна заплата и вноски за осигуровки

Поради влошеното си финансово състояние в резултат на кризата, стана обичайна практика голяма част от работодателите да забавят изплащането на възнагражденията на работниците и служителите си. Бави се и издължаването на вноските за техните осигуровки и данък общ доход. В тази връ...

Въпроси и отговори

Вземанията на работниците и служителите пpи производството по несъстоятелност на работодателя

Регламентацията на трудовите отношения се съ¬държа не само в Кодекса на труда. Редица важни въпроси са уредени и в други закони с оглед спецификата на съответните обществени отношения. Ето защо в решенията на някои състави на ВКС по тълкуването на друга част от българското законо...

Обезщетение за отглеждане на малко дете

Майка е осигурена при двама работодатели, на 15.01.2010 г. детето є навършва 1 година. Фирмата, където е основният є трудов договор, ще бъде закрита след 15.01.2010 г. Майката желае да получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години. Вторият трудов договор е на 4 ч. по чл....

Облагане с данък върху недвижимите имоти на УПИ с предназначение “стопански двор”

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, дава отговор на въпроса: Подлежи ли на облагане с данък урегулиран поземлен имот с предназначение “стопански двор”? По силата на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, с данък върху недвижимите имоти се облагат...

Промени в закона за счетоводството, в сила от 1.01.2010 г. - 2

(Продължение от бр. 47) Има принципна разлика между правилото, въведено с ал. 3, и правилото, въведено с ал. 4 на член 37а. Докато първото правило (на ал. 3) се отнася до задълженията на предприятието майка, дали да изготвя консолидиран финансов отчет, или да не изготвя такъв из...

Учредяване на дружество

Учредено е дружество от три юридически лица. Едното притежава 60%, другото 10 и третото - 30%. За първото новоучреденото дружество се явява дъщерно, а за третото - асоциирано. За второто нямам представа. А какво дружество е фактически новообразуваното? Във въпроса на читателя не...

В пресата за вас

Възникване на данъчно събитие при извършване на продажби от разстояние

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество, което извършва издателска дейност, предлага своите продукти основно по пощата, чрез каталожна търговия, чрез Интернет, по телефон. Поръчването на стоките на дружеството от потр...

Изготвяне в ГФО на аграрните предприятия

СС 1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., разяснява изготвянето и представянето на информация в ГФО на аграрните предприятия. При изготвянето и представянето на годишните финансови отчети предприятията, занимаващи ...

Осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопастност и здраве при работа” е разгледан следният казус: Работя в предприятие със специфичен характер и организация на труда. Командирован съм на строителен обект, за което получавам командировъчни пари. Отговаряме на изискванията на Наредба № 11 -...

Отписване на активи от имуществото на бюджетно предприятие

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отписването на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение за отбраната и сигурността на страната от имуществото на бюджетното...

Промените в МСФО 7

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира промените в МСФО 7. Изменението на МСФО 7 представлява част от усилията на СМСС да се преодолеят последиците от финансовата криза и ...

Счетоводно отчитане на размяната (бартера) в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки

СС 16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В бр. 21 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява отчитането на бартера в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки и двете страни по доставката са регистрирани по ЗДДС чрез пример. Пример: П...

Третиране на разходите за застраховка на автомобил

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Признават ли се за данъчни цели разходите за застраховки “Пълно каско” и “Гражданска отговорност”, извършени от търговско дружество за застраховането на лек автомобил 6+1, използван о...