начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 6

III. Методологически казуси, въпроси и отговори: Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма в Унгария. Подадена е Интрастат декларация за поток изпращания за м. 12.2008г. Поради несъответствие на тех¬ни¬ческите параметри през 09.2009г. унгарска...

Дължимост на лихви при забавено издължаване на работна заплата и вноски за осигуровки

Поради влошеното си финансово състояние в резултат на кризата, стана обичайна практика голяма част от работодателите да забавят изплащането на възнагражденията на работниците и служителите си. Бави се и издължаването на вноските за техните осигуровки...

Въпроси и отговори

Вземанията на работниците и служителите пpи производството по несъстоятелност на работодателя

Регламентацията на трудовите отношения се съ¬държа не само в Кодекса на труда. Редица важни въпроси са уредени и в други закони с оглед спецификата на съответните обществени отношения. Ето защо в решенията на някои състави на ВКС по тълкуването на др...

Обезщетение за отглеждане на малко дете

Майка е осигурена при двама работодатели, на 15.01.2010 г. детето є навършва 1 година. Фирмата, където е основният є трудов договор, ще бъде закрита след 15.01.2010 г. Майката желае да получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години. Вторият т...

Облагане с данък върху недвижимите имоти на УПИ с предназначение “стопански двор”

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, дава отговор на въпроса: Подлежи ли на облагане с данък урегулиран поземлен имот с предназначение “стопански двор”? По силата на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, с данък върх...

Промени в закона за счетоводството, в сила от 1.01.2010 г. - 2

(Продължение от бр. 47) Има принципна разлика между правилото, въведено с ал. 3, и правилото, въведено с ал. 4 на член 37а. Докато първото правило (на ал. 3) се отнася до задълженията на предприятието майка, дали да изготвя консолидиран финансов отч...

Учредяване на дружество

Учредено е дружество от три юридически лица. Едното притежава 60%, другото 10 и третото - 30%. За първото новоучреденото дружество се явява дъщерно, а за третото - асоциирано. За второто нямам представа. А какво дружество е фактически новообразуванот...

В пресата за вас

Възникване на данъчно събитие при извършване на продажби от разстояние

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество, което извършва издателска дейност, предлага своите продукти основно по пощата, чрез каталожна търговия, чрез Интернет, по телефон. Поръчването на ...

Изготвяне в ГФО на аграрните предприятия

СС 1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., разяснява изготвянето и представянето на информация в ГФО на аграрните предприятия. При изготвянето и представянето на годишните финансови отч...

Осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопастност и здраве при работа” е разгледан следният казус: Работя в предприятие със специфичен характер и организация на труда. Командирован съм на строителен обект, за което получавам командировъчни пари. Отговаряме на ...

Отписване на активи от имуществото на бюджетно предприятие

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отписването на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение за отбраната и сигурността на странат...

Промените в МСФО 7

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира промените в МСФО 7. Изменението на МСФО 7 представлява част от усилията на СМСС да се преодолеят после...

Счетоводно отчитане на размяната (бартера) в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки

СС 16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В бр. 21 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява отчитането на бартера в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки и двете страни по доставката са регистрирани п...

Третиране на разходите за застраховка на автомобил

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Признават ли се за данъчни цели разходите за застраховки “Пълно каско” и “Гражданска отговорност”, извършени от търговско дружество за застраховането на ...