Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 21 - 27 декември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 6

III. Методологически казуси, въпроси и отговори: Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма в Унгария. Подадена е Интрастат декларация за поток изпращания за м. 12.2008г. Поради несъответствие на тех¬ни¬ческите параметри през 09.2009г. унгарска...

Дължимост на лихви при забавено издължаване на работна заплата и вноски за осигуровки

Поради влошеното си финансово състояние в резултат на кризата, стана обичайна практика голяма част от работодателите да забавят изплащането на възнагражденията на работниците и служителите си. Бави се и издължаването на вноските за техните осигуровки...

Въпроси и отговори

Вземанията на работниците и служителите пpи производството по несъстоятелност на работодателя

Регламентацията на трудовите отношения се съ¬държа не само в Кодекса на труда. Редица важни въпроси са уредени и в други закони с оглед спецификата на съответните обществени отношения. Ето защо в решенията на някои състави на ВКС по тълкуването на др...

Обезщетение за отглеждане на малко дете

Майка е осигурена при двама работодатели, на 15.01.2010 г. детето є навършва 1 година. Фирмата, където е основният є трудов договор, ще бъде закрита след 15.01.2010 г. Майката желае да получава обезщетение за отглеждане на дете до 2 години. Вторият т...

Облагане с данък върху недвижимите имоти на УПИ с предназначение “стопански двор”

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, дава отговор на въпроса: Подлежи ли на облагане с данък урегулиран поземлен имот с предназначение “стопански двор”? По силата на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, с данък върх...

Промени в закона за счетоводството, в сила от 1.01.2010 г. - 2

(Продължение от бр. 47) Има принципна разлика между правилото, въведено с ал. 3, и правилото, въведено с ал. 4 на член 37а. Докато първото правило (на ал. 3) се отнася до задълженията на предприятието майка, дали да изготвя консолидиран финансов отч...

Учредяване на дружество

Учредено е дружество от три юридически лица. Едното притежава 60%, другото 10 и третото - 30%. За първото новоучреденото дружество се явява дъщерно, а за третото - асоциирано. За второто нямам представа. А какво дружество е фактически новообразуванот...

В пресата за вас

Възникване на данъчно събитие при извършване на продажби от разстояние

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество, което извършва издателска дейност, предлага своите продукти основно по пощата, чрез каталожна търговия, чрез Интернет, по телефон. Поръчването на ...

Изготвяне в ГФО на аграрните предприятия

СС 1 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., разяснява изготвянето и представянето на информация в ГФО на аграрните предприятия. При изготвянето и представянето на годишните финансови отч...

Осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопастност и здраве при работа” е разгледан следният казус: Работя в предприятие със специфичен характер и организация на труда. Командирован съм на строителен обект, за което получавам командировъчни пари. Отговаряме на ...

Отписване на активи от имуществото на бюджетно предприятие

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., коментира отписването на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение за отбраната и сигурността на странат...

Промените в МСФО 7

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира промените в МСФО 7. Изменението на МСФО 7 представлява част от усилията на СМСС да се преодолеят после...

Счетоводно отчитане на размяната (бартера) в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки

СС 16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В бр. 21 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. д-р на ик.н. Иван Душанов разяснява отчитането на бартера в случаите, когато тя е извършена със сходни стоки и двете страни по доставката са регистрирани п...

Третиране на разходите за застраховка на автомобил

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Признават ли се за данъчни цели разходите за застраховки “Пълно каско” и “Гражданска отговорност”, извършени от търговско дружество за застраховането на ...