Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 5

Въпрос: При условие на доставка СРТ поток изпращания или поток пристигания в графа стойност включва ли се транспортът? Отговор: Транспор¬тът се включва в графа 'статистическа стойност', а не в графа 'стойност', при условия на доставка СРТ (Carriage paid to... (named place or p...

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, В СИЛА ОТ 1.01.2010 Г.

В “Държавен вестник” бр. 95 от 1.12.2009 година са обнародвани няколко закона за изменение и допълнение на следните данъчни закони: - Закон за данъка върху добавената стойност; - Закон за местните данъци и такси; - Закон за данъците върху доходите на физическите лица; - Закон за ...

Въпроси и отговори

АКЦИЗНА СТОКА ЛИ Е КАФЕТО

Искаме да Ви зададем въпрос относно вноса на кафе от ЕС. Кафеaто акцизна стока ли е и, ако е, какви са ставките и как се извършва плащането на акциза? Съгласно чл. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, кафето не е сред стоките, които подлежат на облагане с акциз. Освен т...

ЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ

Едноличен търговец извършва патентна дейност, която иска да прекъсне от 1.07.2009 година. За целта на 29.06.2009 година той е представил на служителите в общината декларация за прекъсване на дейността, но завеждането е било отложено за по-късно, тъй като съответната компютърна пр...

ПОНЯТИЕТО “ОСНОВНА ДЕЙНОСТ” ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗДДС

ЕООД с предмет на дейност търговия на едро с хранителни стоки от няколко години няма стопанска дейност. Дерегистрирана е по ЗДДС през 2003 г. Част от наличините парични средства е представила на друга фирма под формата на заем, а друга част е депозирала в банка. Начислените лихви...

ПРАВО НА ПОДБОР И ЗАКОНОВА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ ПРИ УВОЛНЕНИЕ

1. Задължение на работодателя да докаже правомерността на подбора, извършен в съответствие с изискванията на чл. 329 от КТ - и досега неведнъж сме обсъждали проблемите на подбора, който работодателят има право да извърши при определени хипотези на едностранно прекратяване на труд...

Преобразуване на финансовия резултат по ЗКПО

Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики; 3. сумите, предвидени в тази част. Как се преобразува финансовия резултат с...

РАБОТОДАТЕЛЯТ ДЪЛЖИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Наскоро назначихме на работа лице с висше техническо образование (така беше обявена свободната длъжност). Изискването за заемането є беше лицето да има висше техническо образование. Още в началото, поради отсъствието на работника, който беше в отпуск по болест, възложихме на ново...

В пресата за вас

Задължения за местни данъци и такси на юридическо лице, заличено в търговския регистър

В бр. 11 от 209 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в Дирекция “ Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, дава отговор на следния въпрос: Следва ли да се отписват задълженията за местни данъци и такси на юридическо лице, заличено в търговския реги...

Организация на работното време и почивките

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: Работим на 12-часов работен ден. Полага ли се почивка по време на дежурство (дневно и нощно) и, ако се полага, по колко? Работата е на 100% с компютър, с...

Осчетоводяване на ревизионен акт, който ще бъде обжалван

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Дали да се осчетоводява ревизионен акт, който ще бъде обжалван? Решимостта на ръководството да отстоява своята правота по отношение на размера и основанието за определянето...

Отпуск по бащинство

Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете, съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ, като той се ползва по реда, установен с Наредбата за работното време, почивките и отпуските. На основание чл. 45а, ал. 1 от наредбата, отпускът по чл. 163, ал. 7 от КТ се ползва въз основа н...

Права на възстановилия членството си в ООД съдружник

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Марио Бобатинов разяснява какви са правата на възстановилия членството си в ООД съдружник, което междувременно е било преобразувано в друго търговско дружество. Най-често това е хипотезата на изключен съдружник на ООД, к...

Режим “временен внос”

Режимът “временен внос” предполага пълно или частично освобождаване от митни сборове за чуждестранни стоки, въведени на територията на страната, предназначени да бъдат реекспортирани, без да са претърпели изменение, освен обичайното им износване. Тези стоки остават собственост на...

Счетоводно отчитане на доставки, предоставени от хотелиер

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда счетоводното отчитане на туристическите услуги. За настаняване, предоставено от хотелиер, данъч¬ната ставка е 7%, когато е част от организирано пътуване (чл. 66, ал. 2 от ЗД...

Счетоводно отчитане на средства от Националния фонд

ПИСМО ДДС № 7 НА МФ ОТ 2008 Г. В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставените на общините - бенефициенти, средства от Националния фонд, включително и свързаните с тях суми от национално и общинско съфинан...