Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 14 - 20 декември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 5

Въпрос: При условие на доставка СРТ поток изпращания или поток пристигания в графа стойност включва ли се транспортът? Отговор: Транспор¬тът се включва в графа 'статистическа стойност', а не в графа 'стойност', при условия на доставка СРТ (Carriag...

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, В СИЛА ОТ 1.01.2010 Г.

В “Държавен вестник” бр. 95 от 1.12.2009 година са обнародвани няколко закона за изменение и допълнение на следните данъчни закони: - Закон за данъка върху добавената стойност; - Закон за местните данъци и такси; - Закон за данъците върху доходите на...

Въпроси и отговори

АКЦИЗНА СТОКА ЛИ Е КАФЕТО

Искаме да Ви зададем въпрос относно вноса на кафе от ЕС. Кафеaто акцизна стока ли е и, ако е, какви са ставките и как се извършва плащането на акциза? Съгласно чл. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, кафето не е сред стоките, които подлежа...

ЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ

Едноличен търговец извършва патентна дейност, която иска да прекъсне от 1.07.2009 година. За целта на 29.06.2009 година той е представил на служителите в общината декларация за прекъсване на дейността, но завеждането е било отложено за по-късно, тъй ...

ПОНЯТИЕТО “ОСНОВНА ДЕЙНОСТ” ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗДДС

ЕООД с предмет на дейност търговия на едро с хранителни стоки от няколко години няма стопанска дейност. Дерегистрирана е по ЗДДС през 2003 г. Част от наличините парични средства е представила на друга фирма под формата на заем, а друга част е депозир...

ПРАВО НА ПОДБОР И ЗАКОНОВА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ ПРИ УВОЛНЕНИЕ

1. Задължение на работодателя да докаже правомерността на подбора, извършен в съответствие с изискванията на чл. 329 от КТ - и досега неведнъж сме обсъждали проблемите на подбора, който работодателят има право да извърши при определени хипотези на ед...

Преобразуване на финансовия резултат по ЗКПО

Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики; 3. сумите, предвидени в тази част. Как се пре...

РАБОТОДАТЕЛЯТ ДЪЛЖИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Наскоро назначихме на работа лице с висше техническо образование (така беше обявена свободната длъжност). Изискването за заемането є беше лицето да има висше техническо образование. Още в началото, поради отсъствието на работника, който беше в отпуск...

В пресата за вас

Задължения за местни данъци и такси на юридическо лице, заличено в търговския регистър

В бр. 11 от 209 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в Дирекция “ Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, дава отговор на следния въпрос: Следва ли да се отписват задълженията за местни данъци и такси на юридическо ли...

Организация на работното време и почивките

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: Работим на 12-часов работен ден. Полага ли се почивка по време на дежурство (дневно и нощно) и, ако се полага, по колко? Ра...

Осчетоводяване на ревизионен акт, който ще бъде обжалван

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Дали да се осчетоводява ревизионен акт, който ще бъде обжалван? Решимостта на ръководството да отстоява своята правота по отношение на размера...

Отпуск по бащинство

Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете, съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ, като той се ползва по реда, установен с Наредбата за работното време, почивките и отпуските. На основание чл. 45а, ал. 1 от наредбата, отпускът по чл. 163, ал. ...

Права на възстановилия членството си в ООД съдружник

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Марио Бобатинов разяснява какви са правата на възстановилия членството си в ООД съдружник, което междувременно е било преобразувано в друго търговско дружество. Най-често това е хипотезата н...

Режим “временен внос”

Режимът “временен внос” предполага пълно или частично освобождаване от митни сборове за чуждестранни стоки, въведени на територията на страната, предназначени да бъдат реекспортирани, без да са претърпели изменение, освен обичайното им износване. Тез...

Счетоводно отчитане на доставки, предоставени от хотелиер

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Николай Николов, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда счетоводното отчитане на туристическите услуги. За настаняване, предоставено от хотелиер, данъч¬ната ставка е 7%, когато е част от организирано...

Счетоводно отчитане на средства от Националния фонд

ПИСМО ДДС № 7 НА МФ ОТ 2008 Г. В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставените на общините - бенефициенти, средства от Националния фонд, включително и свързаните с тях суми от...