Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 43, 16 - 22 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 16 - 22 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 2

II. Въпроси и отговори във връзка със законодателството, регламентиращо прилагането на система Интрастат в България Въпрос: Фирма с предмет на дейност транспортни услуги в страната и чужбина през август 2008г. е закупила транспортни средства на стой...

Нови моменти в годишното счетоводно приключване и в изготвянето на годишните финансови отчети на предприятията за 2009 г.

За да се ориентира в новите моменти, счетоводителят трябва да се съобрази с промените не само в Закона за счетоводството и приложимите от предприятието стандарти като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовия отчет, направени през 2009...

Въпроси и отговори

Командироване на държавен служител

Въпросът ми е дали чл. 5 ,ал. 1 от Наредбата за командировките важи и за държавен служител, ако някой друг министър реши да го командирова за изпълнение на дадена задача. Правоотношенията с другото министерство са на базата на консултантски договор з...

Корекция на ползван данъчен кредит

Закупена стара сграда с компенсаторни записи е продадена, а сделката е оформена по ЗДДС като освободена сделка. Следва ли да се прави корекция на данъчния кредит за: - извършван преди продажбата във връзка с дейността текущ ремонт; - ползван данъче...

Облагаем доход от продажба или замяна на недвижимо имущество

Физически лица, собственици на земя, са отстъпили право на строеж на фирма, която ги обезщетява с апартаменти през 2006 г. През 2009 г. предстои издаване на разрешение за ползване. Междувременно някои от физическите лица са продали и дарили горепосоч...

Обявяване на актове в търговския регистър

Въпрос: Възможно ли е с едно заявление Г1 да се обявяват повече от един акт, ГФО (за две и повече години) към Търговския регистър? Отговор: Процедурата за обявяване на актове в търговския регистър е регламентирана в Наредба № 1 за водене, съхраняван...

Отпускане на заеми на дъщерни дружества

Дружеството ни е холдинг и отпуска заеми по чл. 280 от ТЗ на дъщерните си дружества за финансиране на дейността им. Заемите се отпускат при лихвени равнища, близки до пазарните. Лихвата по заемите се начислява ежемесечно и е платима от заемополучател...

Признаване на приходи при продажба на апартамент без акт 14

Разглеждайки счетоводното признаване на приходи при продажба на апартамент, който все още няма акт 14, т.е. “груб строеж”, и е продаден само като вещни права (отстъпено право на строеж), трябва да цитирам двете законови норми: на счетоводното законод...

В пресата за вас

Данъчно третиране на заема за послужване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира данъчното третиране на заема за послужване. Изменения във финансовия резултат водят до промени в данъчното облагане на заемодателя и заемателя. При определени ус...

Заявления за прекратяване на осигуряването на лица, получаващи доходи на изборни длъжности

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: Какъв е редът и какъв документ следва да представят лицата, които желаят да депозират заявления за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, с ц...

Облагане на идеалните части от земята към апартамент, притежаван от предприятие

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, дава отговор на въпроса: Как се декларират и облагат идеалните части от земята към апартамент, притежаван от предприятие? В случаите на притежаван от предприятие апартамент...

Одитните комитети

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Цветан Цветков, консултант по вътрешен одит, коментираодитните комитети. В изпълнение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския съюз, през миналата година бяха приети от Народното събрание и...

Счетоводно отразяване на ревизионни актове

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира счетоводното отразяване на ревизионни актове. Данъчният ефект от допълнително начислените задължения за данъци, осигуровки и лихви върху тях зависи от това, доколко допълнително ...