Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 43, 16 - 22 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 16 - 22 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 2

II. Въпроси и отговори във връзка със законодателството, регламентиращо прилагането на система Интрастат в България Въпрос: Фирма с предмет на дейност транспортни услуги в страната и чужбина през август 2008г. е закупила транспортни средства на стой...

Нови моменти в годишното счетоводно приключване и в изготвянето на годишните финансови отчети на предприятията за 2009 г.

За да се ориентира в новите моменти, счетоводителят трябва да се съобрази с промените не само в Закона за счетоводството и приложимите от предприятието стандарти като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовия отчет, направени през 2009...

Въпроси и отговори

Командироване на държавен служител

Въпросът ми е дали чл. 5 ,ал. 1 от Наредбата за командировките важи и за държавен служител, ако някой друг министър реши да го командирова за изпълнение на дадена задача. Правоотношенията с другото министерство са на базата на консултантски договор з...

Корекция на ползван данъчен кредит

Закупена стара сграда с компенсаторни записи е продадена, а сделката е оформена по ЗДДС като освободена сделка. Следва ли да се прави корекция на данъчния кредит за: - извършван преди продажбата във връзка с дейността текущ ремонт; - ползван данъче...

Облагаем доход от продажба или замяна на недвижимо имущество

Физически лица, собственици на земя, са отстъпили право на строеж на фирма, която ги обезщетява с апартаменти през 2006 г. През 2009 г. предстои издаване на разрешение за ползване. Междувременно някои от физическите лица са продали и дарили горепосоч...

Обявяване на актове в търговския регистър

Въпрос: Възможно ли е с едно заявление Г1 да се обявяват повече от един акт, ГФО (за две и повече години) към Търговския регистър? Отговор: Процедурата за обявяване на актове в търговския регистър е регламентирана в Наредба № 1 за водене, съхраняван...

Отпускане на заеми на дъщерни дружества

Дружеството ни е холдинг и отпуска заеми по чл. 280 от ТЗ на дъщерните си дружества за финансиране на дейността им. Заемите се отпускат при лихвени равнища, близки до пазарните. Лихвата по заемите се начислява ежемесечно и е платима от заемополучател...

Признаване на приходи при продажба на апартамент без акт 14

Разглеждайки счетоводното признаване на приходи при продажба на апартамент, който все още няма акт 14, т.е. “груб строеж”, и е продаден само като вещни права (отстъпено право на строеж), трябва да цитирам двете законови норми: на счетоводното законод...

В пресата за вас

Данъчно третиране на заема за послужване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира данъчното третиране на заема за послужване. Изменения във финансовия резултат водят до промени в данъчното облагане на заемодателя и заемателя. При определени ус...

Заявления за прекратяване на осигуряването на лица, получаващи доходи на изборни длъжности

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Елка Атанасова, гл. експерт в НОИ, разглежда казуса: Какъв е редът и какъв документ следва да представят лицата, които желаят да депозират заявления за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, с ц...

Облагане на идеалните части от земята към апартамент, притежаван от предприятие

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, дава отговор на въпроса: Как се декларират и облагат идеалните части от земята към апартамент, притежаван от предприятие? В случаите на притежаван от предприятие апартамент...

Одитните комитети

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Цветан Цветков, консултант по вътрешен одит, коментираодитните комитети. В изпълнение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския съюз, през миналата година бяха приети от Народното събрание и...

Счетоводно отразяване на ревизионни актове

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира счетоводното отразяване на ревизионни актове. Данъчният ефект от допълнително начислените задължения за данъци, осигуровки и лихви върху тях зависи от това, доколко допълнително ...