Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 42, 9 - 15 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 9 - 15 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 3

Промените предвиждат акцизът на цигарите да се увеличи от 41 лева за 1000 къса + 40.5 процента от продажната цена на 74 лева за 1000 къса + 36 на сто от продажната цена. Правителството предлага да се въведе минимален общ акциз върху цигарите в разме...

Протоколът - данъчен документ с широко приложение по ЗДДС

С протокол се документират някои специфични доставки по ЗДДС. В едни случаи протоколът се съставя от доставчика, а в други - от получателя на доставката, която е предмет на документиране. 1. Доставчикът съставя протокол в следните случаи: - когато ...

Въпроси и отговори

Данъчното третиране на доходите от други източници на физически лица

Във връзка с предстоящото попълване и подаване на годишната данъчна декларация от физическите лица за доходите, получени през 2009 г., е актуално данъчното третиране на доходите им от други източници. Съгласно чл. 35 от ЗДДФЛ, доходите от други източ...

Зачитане на осигурителен стаж, при неизплатени заплати и осигуровки

Във връзка с писмо на НАП 96-00-82 от 09.03.2009 г. възникна следният въпрос: От дружество Х за 2006 г. са начислени счетоводно дължимите заплати и осигуровки, но не е подадена в НАП Декларация обр. 1 за персонала на трудови договори, защото тогава р...

ЗДДС при договор за лизинг

Фирма се дерегистрира по ЗДДС. Съгласно чл. 111, лицето извършва доставка на наличните активи, за които е използвало ДДС. Трябва ли в списъка на наличните активи да се включи камион, доставен с финансов лизинг, който не е изплатен и съответно не е пр...

Определяне на облагаем доход по ЗДДФЛ

Как следва да се осигурява и облага с данъци лице, български гражданин, който има сключен трудов договор с чужда фирма от Великобритания, но мястото му на работа е в България и той пребивава в България? Получава заплатата си по банков път в България....

Последици от смърт поради трудова злополука

При трудова злополука - ПТП на автомобил по време на командировка, са загинали двама служители. 1. Съгласно КТ, дължи ли се обезщетение? 2. Съгласно КСО, има ли допълнителни вноски за ДОО и ТЗ при смърт и какви? Най-напред е необходимо да се съставя...

Продажба на имот

Искаме да продадем имот, който ще се изплаща в следващите 15 години. По въпроса за начисляването на ДДС ще трябва да се съобразим с чл. 6, ал. 2, т. 2 и да начислим цялото ДДС при сключването на договора. Фактическото предаване на имота ще стане на п...

Регистрация на физическо лице-земеделски производител

Трябва ли да се пререгистрира по ТЗ физическо лице-земеделски производител, което не е регистрирано в ТЗ, или си остава с Булстата и номера по ДДС без регистрация в ТЗ? Физическото лице, земеделски производител, не попада в лицата, които следва да с...

Третиране по ЗКПО на разходите за погребения на служители, загинали при изпълнението на служебните си задължения

При трудова злополука, ПТП на автомобил по време на командировка, са загинали двама служители. 1. Разходите за погребението признават ли се за данъчни цели? 2. Облагат ли се тези разходи по чл. 204 от ЗКПО и като какви? При обстоятелства като тези, ...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводна грешка, при която е следвало да се формира данъчен амортизируем актив

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда данъчното третиране по ЗКПО на счетоводна грешка, при която е следвало да се формира данъчен амортизируем актив. Обикновено тази ситуация се появява, когат...

Действия при изгубен данъчен документ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Какво трябва да предприемем при изгубен данъчен документ? Много често получателите по доставки, на които доставчикът е изпратил с обикновена поща или препоръчано с обратна раз...

Използване на заета вещ и отговорност на страните

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира използването на заета вещ и отговорността на страните при заема за послужване. Заемателят не може да отстъпва другиму ползването от вещта. Важен момент е, че пр...

Маловажно нарушение според КТ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) в КТ беше създаден нов чл. 415в, с който беше въведено новото пон...

Начислява ли се ДДС при префактуриране на разход за издаване на лиценз

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен конуслтант, разглежда казуса: Българска фирма е дистрибутор на лекарства на чешка фирма производител. За да може да продава лекарствата на българския пазар, се изисква лиценз за прои...

Облагаеми имоти по ЗМДТ

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, разглежда следния казус: За кои имоти е установено задължение за подаване на данък върху недвижимите имоти, т. е. кои имоти са облагаеми и кои са изключени от кръга на облаг...

Облагане по реда на ЗКПО на социалните разходи

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Илия Николов, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на социалните разходи. С 10% данък върху разходите се облагат социалните разходи, предоставени в натура на работниците и служителите и на лица, н...

Отчитане на заложеното имущество при заложния кредитор

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на заложеното имущество при заложния кредитор. Кредиторът, в чиято полза е учреден особеният залог, е отразил своето вземане, което е обезпечено с...

Отчитане на несъбираемите вземания в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на несъбираемите вземания в бюджетните предприятия. В случаите, когато едно вземане се окаже несъбираемо и се наложи неговото отписване от актива на баланса ...

Подаване на заявления за заплащане такса битови отпадъци според количеството - за територията на Столична община

В бр. 43 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с подаването на заявления за заплащане такса битови отпадъци според количеството - за територията на Столична община. Юридически лица, които имат или ползват нежилищни им...