Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 42, 9 - 15 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 9 - 15 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 3

Промените предвиждат акцизът на цигарите да се увеличи от 41 лева за 1000 къса + 40.5 процента от продажната цена на 74 лева за 1000 къса + 36 на сто от продажната цена. Правителството предлага да се въведе минимален общ акциз върху цигарите в размер на 137 лева за 1000 къса, ко...

Протоколът - данъчен документ с широко приложение по ЗДДС

С протокол се документират някои специфични доставки по ЗДДС. В едни случаи протоколът се съставя от доставчика, а в други - от получателя на доставката, която е предмет на документиране. 1. Доставчикът съставя протокол в следните случаи: - когато лицето не се е снабдило в пред...

Въпроси и отговори

Данъчното третиране на доходите от други източници на физически лица

Във връзка с предстоящото попълване и подаване на годишната данъчна декларация от физическите лица за доходите, получени през 2009 г., е актуално данъчното третиране на доходите им от други източници. Съгласно чл. 35 от ЗДДФЛ, доходите от други източници са съставна част от общат...

Зачитане на осигурителен стаж, при неизплатени заплати и осигуровки

Във връзка с писмо на НАП 96-00-82 от 09.03.2009 г. възникна следният въпрос: От дружество Х за 2006 г. са начислени счетоводно дължимите заплати и осигуровки, но не е подадена в НАП Декларация обр. 1 за персонала на трудови договори, защото тогава разпоредбите на закона са позво...

ЗДДС при договор за лизинг

Фирма се дерегистрира по ЗДДС. Съгласно чл. 111, лицето извършва доставка на наличните активи, за които е използвало ДДС. Трябва ли в списъка на наличните активи да се включи камион, доставен с финансов лизинг, който не е изплатен и съответно не е прехвърлена собствеността му? Ак...

Определяне на облагаем доход по ЗДДФЛ

Как следва да се осигурява и облага с данъци лице, български гражданин, който има сключен трудов договор с чужда фирма от Великобритания, но мястото му на работа е в България и той пребивава в България? Получава заплатата си по банков път в България. По смисъла на § 1, т. 26, бу...

Последици от смърт поради трудова злополука

При трудова злополука - ПТП на автомобил по време на командировка, са загинали двама служители. 1. Съгласно КТ, дължи ли се обезщетение? 2. Съгласно КСО, има ли допълнителни вноски за ДОО и ТЗ при смърт и какви? Най-напред е необходимо да се съставят всички изискващи се по норма...

Продажба на имот

Искаме да продадем имот, който ще се изплаща в следващите 15 години. По въпроса за начисляването на ДДС ще трябва да се съобразим с чл. 6, ал. 2, т. 2 и да начислим цялото ДДС при сключването на договора. Фактическото предаване на имота ще стане на подписване на договора. Нотариа...

Регистрация на физическо лице-земеделски производител

Трябва ли да се пререгистрира по ТЗ физическо лице-земеделски производител, което не е регистрирано в ТЗ, или си остава с Булстата и номера по ДДС без регистрация в ТЗ? Физическото лице, земеделски производител, не попада в лицата, които следва да се пререгистрират в Търговския ...

Третиране по ЗКПО на разходите за погребения на служители, загинали при изпълнението на служебните си задължения

При трудова злополука, ПТП на автомобил по време на командировка, са загинали двама служители. 1. Разходите за погребението признават ли се за данъчни цели? 2. Облагат ли се тези разходи по чл. 204 от ЗКПО и като какви? При обстоятелства като тези, посочени в запитването ви, на ...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводна грешка, при която е следвало да се формира данъчен амортизируем актив

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда данъчното третиране по ЗКПО на счетоводна грешка, при която е следвало да се формира данъчен амортизируем актив. Обикновено тази ситуация се появява, когато има различна трактовка на ра...

Действия при изгубен данъчен документ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Какво трябва да предприемем при изгубен данъчен документ? Много често получателите по доставки, на които доставчикът е изпратил с обикновена поща или препоръчано с обратна разписка фактура за доставка на с...

Използване на заета вещ и отговорност на страните

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира използването на заета вещ и отговорността на страните при заема за послужване. Заемателят не може да отстъпва другиму ползването от вещта. Важен момент е, че през времето на действие на дого...

Маловажно нарушение според КТ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) в КТ беше създаден нов чл. 415в, с който беше въведено новото понятие “маловажно нарушение”. Би...

Начислява ли се ДДС при префактуриране на разход за издаване на лиценз

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен конуслтант, разглежда казуса: Българска фирма е дистрибутор на лекарства на чешка фирма производител. За да може да продава лекарствата на българския пазар, се изисква лиценз за производство. Лицензът е издаден н...

Облагаеми имоти по ЗМДТ

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, разглежда следния казус: За кои имоти е установено задължение за подаване на данък върху недвижимите имоти, т. е. кои имоти са облагаеми и кои са изключени от кръга на облагане? В чл. 10, ал. 1 от Закон...

Облагане по реда на ЗКПО на социалните разходи

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Илия Николов, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на социалните разходи. С 10% данък върху разходите се облагат социалните разходи, предоставени в натура на работниците и служителите и на лица, наети по договор за управление ...

Отчитане на заложеното имущество при заложния кредитор

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на заложеното имущество при заложния кредитор. Кредиторът, в чиято полза е учреден особеният залог, е отразил своето вземане, което е обезпечено със залога. Ето защо, той не сл...

Отчитане на несъбираемите вземания в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на несъбираемите вземания в бюджетните предприятия. В случаите, когато едно вземане се окаже несъбираемо и се наложи неговото отписване от актива на баланса на БП, обичайно се изчаква изт...

Подаване на заявления за заплащане такса битови отпадъци според количеството - за територията на Столична община

В бр. 43 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с подаването на заявления за заплащане такса битови отпадъци според количеството - за територията на Столична община. Юридически лица, които имат или ползват нежилищни имоти на територията на Столична...