начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 41, 2 - 8 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 2 - 8 ноември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Доставка на услуга по ЗДДС

Фирмата ни гаранционно поддържа малка домакинска техника “Филипс”. Услугата фактурираме на “Филипс” Австрия. Това ВОД ли е и трябва ли да изготвяме VIES декларация? ВОД е налице само по отношение на доставките на стоки, но не и по отношение на услуг...

Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 1

I. Въпроси и отговори относно проблеми, свързани с информационната система Интрастат Въпрос: Какво означава съобщението за грешка (статус С) 'Невалидни цифрови данни в транзакцията'? Отговор: Това съобщение се получава, когато в някое от полетата...

Годишните корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС

В справките - декларации за последния данъчен период на годината (м. декември), освен евентуалните корекции по реда на чл. 73 от ЗДДС във връзка с размера на данъчния кредит, ползван от лицата за дадената текуща година, се отразяват и корекциите за п...

Въпроси и отговори

Корекции на данъчен кредит за дилърите на стоки втора употреба

За целите на облагането с ДДС употребяваните индивидуално определени движими вещи, които в непроменен вид или след ремонт са годни за по- нататъшна употреба, се квалифицират като “стоки втора употреба” (§ 1, т. 19 на ДР от ЗДДС). Законът е наименовал...

Определяне на данъчната основа на доставката на стока

Тъй като имаме купени от чужбина преди 3 години ПЕ тръби на склад на стойност, която е значително по-висока от пазарната в момента, а е абсолютно необходимо те да се продадат предвид кризата, складовите разходи и необходимостта от средства за предпри...

Отпуск за гледане на болен член от семейството

Баща ми се разболя тежко и се наложи да го приемат в болница. Налага се да съм при него непрекъснато и поради това си взех платен отпуск. Наскоро научих, че имам право на болнични за гледането му. Вярно ли е това и какъв размер болнични мога да ползв...

Отчитане на застраховка “Автокаско”

Когато правим например застраховка автокаско на вноски, нали статиите са следните: 650/493 - с целия размер на застраховката 493/503 - вноска 602/650 - вноска Aко не се плати последната вноска, как да закрия с/ка 650 - разходи за бъдещи периоди? Във...

Повишаването на акциза води автоматично и до повишаване на данъка върху добавената стойност

Министерство на финансите предлага от 1 януари 2010 г. да се повиши акцизът за цигарите.Повишаването на акциза за цигарите ще доведе и до увеличаване на ДДС за тях. Размерът на ДДС зависи от размера на данъчната основа,защото тя се умножава с данъчна...

При промяна на собственика трудовото правоотношение не се прекратява

Преди около две години фирмата, в която работех, беше продадена, но и досега предишният собственик и работодател не ми е изплатил обезщетение за неизползваните от мен платени годишни отпуски за прослужените при него години. Имам ли право да поискам д...

Продажба на апартаменти под формата на право на строеж

Случая касае счетоводно признаване на приходи при продажба на апартамент, който все още няма акт 14, т.е. “груб строеж”, и е продаден само като вещни права (отстъпено право на строеж). На датата на нотариалния акт, с който се продават вещни права за ...

Съдържание на актa за брак и актa за ликвидация на дълготрайни материални активи

Моля да ми отговорите в протокола за брак и ликвидация какво следва да се напише, когато собственикът на фирмата решава да ликвидира автомобила, без да го предава на фирма за изкупуване на черни и цветни метали, а да го продаде на друга фирма като бр...

В пресата за вас

ДДС за хотелиерска дейност

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата ни има хотел, който в момента е с временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. Въпросите са следните: 1. Временното удостоверение осно...

Некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор

доц. д-р Камелия Савова, д.е.с. В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., посочва характеристиките на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. В статията се представя създаването на счетово...

Образуване на преоценъчен резерв при трансформирането на сграда в инвестиционен имот

СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира образуването на преоценъчен резерв при трансформирането на сграда в инвестиционен имот. Възможно е при трансформирането на сгр...

Осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Петя Тодорова-Хейманс, експерт по ДЗПО, разглежда казуса: Интересувам се как се превеждат осигурителните вноски за УПФ на лицата, осигурени от моя БУЛСТАТ. Трябва ли те да ме уведомят и аз да подам декларации при в...

Платен годишен отпуск за лица с намалена работоспособност

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: В чл. 319 от КТ бяха направени изменения и допълнения със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда 2008 г. и със Закона за изменение и ...

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

В бр. 36 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Наредбата задължава търговците на течни горива да отчитат действителните си обороти в...

Санкции за неспазване на някои нормативно определени срокове по ЗДДС при доставки с обърнато данъчно задължение

В бр. 34 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева разглежда наказателните санкции за неспазване на някои нормативно определени срокове по ЗДДС при доставки с обърнато данъчно задължение. В ЗДДС са предвидени съответни нови административно-наказат...

Счетоводно отразяване на кредитните известия

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., посочва как се отразяват счетоводно кредитните известия. Най-бързият и непретенциозен начин е, като се ползва способът на червеното сторно. Когато кредитното известие се издава в година, с...