Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 40, 26 октомври - 1 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 26 октомври - 1 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат

I. Въпроси и отговори относно проблеми свързани с информационната система Интрастат Въпрос: Как се процедира при приета с грешки и/или несъответствия (статус В) месечна Интрастат декларация? Отговор: Съгласно чл.24, ал. (5) от Закона за статист...

Годишна корекция по реда на чл. 73 от ЗДДС на ползван данъчен кредит 2009 г.

Корекции на ползван данъчен кредит за дадена текуща година по реда на чл. 73 от ЗДДС се налага да извършват данъчнозадължените лица (ДЗЛ), които осъществяват както облагаеми, така и необлагаеми доставки, поради което имат право само на частичен данъч...

Въпроси и отговори

Внасяне на здравноосигурителни вноски от студент получаващ доходи от наем

Студент редовно обучение в български ВУЗ започва да получава доходи от наем. Необходимо ли е студентът да уведоми ВУЗ за това и да започне сам да внася здравноосигурителните си вноски на основание ЗЗО чл. 40, ал. 5 и съответно да подлежи на годишно и...

Данъчно третиране на застрахователна услуга

При фактуриране на наем на автомобил застраховката е платена от наемодателя. Как трябва да се префактурира на наемателя? Съгласно чл. 47 от ЗДДС, е освободена доставка. Трябва ли да се издаде фактура, след като фирмата не е застраховател, или е нужен...

Данъчно третиране по ЗДДС на търговска площ, отдадена под наем

Община е предоставила на търговско дружество за ползване терен под наем за построяване на павилион, в който да се осъществява стопанска дейност. Теренът, отдаден под наем, е в строителните граници на населено място. Какво е данъчното третиране на таз...

Интрастат декларации

На 30.09.2009 г. сме направили покупка на прежда от гръцка фирма “А”. Фирма “А” предава на 01.10.2009 г. преждата за тъкане на гръцка фирма “Б”, без физически преждата дa бъде транспортирана до България. След изтъкаването на преждата от фирма “Б” до ...

Искане на разрешение от Инспекцията по труда при уволнение

Какъв е редът за искане на разрешение от Инспекцията по труда при съкращаване на майка с дете под 3-годишна възраст? Какви документи са необходими? Искането на предварително разрешение от Инспекцията по труда за уволнение на работничка или служителк...

Прекъсване на платения годишен отпуск

По време на ползване на платения ми годишен отпуск се разболях. Лекарят ми издаде болничен лист за 7 дни. Необходимо ли е ползването на платения ми отпуск да се прекъсне и отсъствието ми от работа да се оформи като отпуск по болест? Как ще стане полз...

Прехвърляне на активи, закупени при условията на финансов лизинг

Собственикът на дружеството има кола, която е придобил при условията на финансов лизинг, но все още не е окончателно изплатена. Бихме искали да я прехвърлим на фирмата. Какви са възможностите и каква е процедурата? Такова прехвърляне е възможно с из...

Търговско представителство

Ще имаме търговско представителство - продаваме в наш магазин стоки на друг търговец с договор за представителство (с негов касов апарат). Каква е разликата на този тип взаимоотношения с консигнацията? Счетоводно как се отчитат? При счетоводното отч...

В пресата за вас

Завет на фирмата на едноличен търговец

В бр. 9 на сп. “Търговско и конкурентно право” от 2009 г. Стоян Ставру, юрист, коментира завета на фирмата на ET. Заветът на търговско предприятие може да съдържа в себе си завет на фирмата на едноличния търговец. Съгласно чл. 60, ал. 1, изр. 1 от Т...

Инвентаризация на вземания и задължения в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане при инвентаризация на вземания и задължения в бюджетните предприятия. Основната информация, на базата на която обикновено се прави анализ на взема...

Отсрочени данъчни активи

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отсрочените данъчни активи. Предприятието трябва да признава отсрочени данъчни активи от реализирани загуби само, ако съществува вероятност в следващите пет пос...

Отчитане на предварително наложените обезпечителни мерки

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се третират счетоводно предварително наложените обезпечителни мерки? В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт органът по приходите може да поиска от...

Плащания чрез директен дебит в левове

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира плащанията чрез директен дебит в левове. При плащания чрез директен дебит в левове платецът предварително предоставя своето съгласие съобразно утвърдения от БНБ формуляр-об...

Прехвърляне на сгради и земи в инвестиционни имоти

СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. асистент в УНСС, разяснява прехвърлянето на сгради и земи в инвестиционни имоти чрез пример. Пример: Предприятие “А”, поради оптимизиране на броя на...

Провизиране на задълженията по неизползвани отпуски към персонала

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира провизирането на задълженията по неизползвани отпуски към персонала. Това изискване се прилага от няколко години в изпълнение на разпоредбите на СС 19 Доходи на персона...

Счетоводно отчитане на заложеното имущество при залогодателя

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител., коментира счетоводното отчитане на заложеното имущество при залогодателя. От съществено значение за счетоводното отчитане на заложеното имущество при за...