Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 24

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Няколко месеца след незаконно уволнение от първия ми работодател започнах работа. Междувременно водих дело и го спечелих. Не се върнах на старата си работа, само получих обезщетеният...

Прилагане на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО, приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми също ...

Въпроси и отговори

Бюрото по труда не е работодател

Има ли право на обезщетение в размер на 6 брутни месечни заплати служител, който е работил повече от 10 години при един и същи работодател, бил е съкратен, изкарал е няколко месеца на трудовата борса, след което отново е назначен при същия работодател и предстои прекратяване на т...

Внасяне на осигурителни вноски за изпълнителите по договори за управление

Собственик съм на ЕООД. Желая да се осигурявам върху максималната сума за пенсия през следващите години. Имам следните въпроси: 1. В договора за управление на ЕООД трябва ли да се посочи сумата за възнаграждение, в случая 2000 лв.? 2. В Декларация Образец № 1 и 6 на НАП за вид ос...

Документиране на доставка

Фирма притежава 50% от магазин, другите 50% са на физическо лице. Решава да го продаде. Трябва ли да се отрази тази продажба в дневниците по ДДС, или не по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (съгласно смисъла за нова сграда - магазинът е на повече от 60 месеца), или трябва да се приложи чл. 4...

Инвестиционен имот

Налице е инвестиционен имот в процес на изграждане, за изграждането на който приспадаме начисления ни ДДС. Въпросът е, че има идея да се трансформира този инвестиционен имот в административна сграда. Как би следвало това да стане счетоводно, а мен ме притеснява и ползваният до ...

Място на изпълнение на доставките на рекламни услуги

1. Във връзка с придобиване стоки от Европейския съюз дружеството прави разходи за рекламиране на тези стоки в България, които разходи фактурира на доставчика си. При фактуриране на разходи за реклама налице ли е облагаема доставка и с каква ставка? 2. Съгласно чл. 45 от ППЗДДС,...

Отпуск за бременност и раждане - за дете, настанено в детско заведение

В отпуск по чл. 163 КТ за бременност и раждане съм до 30.11.2009. От м. 10.2009 г. детето ми ще започне да посещава ОДЗ - ще ми бъде ли спряно обезщетението и прекратен отпускът? В какъв срок и кога трябва да уведомя работодателя си, че детето ми е в ясла, т.е трябва ли да подава...

Подписът като реквизит на данъчната фактура

Задължителен реквизит на данъчна фактура ли е подписът на получателя? При доставка с куриер какви документи трябва да се изискат, за да удостоверим, че стоката е получена? При получаване на фактури по електронен път от страницата на доставчика получаването на подписа е невъзможно...

Социални разходи

Счетоводители сме на фирма, извършваща правни услуги, чийто персонал работи на граждански договори. Ръководителите на фирмата са взели решение безвъзмездно да им предоставят обувки, дрехи и лекарства. Като какви да третираме тези разходи: като социални или като представителни? Д...

В пресата за вас

Гранично-пропускателни пунктове

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира мерките на Европейския съюз за улесняване преминаването на гранично-пропускателните пунктове. За да осигурят опростяване и ускоряване на необходимите формалности на гранично-пропускателните пунктове, договарящите страни ...

Дисциплинарно уволнение и заповед по чл. 190 от КТ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова разглежда казуса: При дисциплинарно уволнение трябва ли първо да се издаде заповед по чл. 190, ал. 1 от КТ? Кога се издава тази заповед - след изтичане срока на наказанието, който е една година, или веднага? Как се офо...

За последиците за получателя при издадена фактура преди датата на данъчното събитие

Писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие. В случаите, когато е налице издадена фактура преди датата на данъчното събит...

Заем за послужване

в бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира заема за послужване. Когато дадено лице има нужда от определено движимо или недвижимо имущество (вещ), то може да си го набави по два пътя: да закупи това имущество и...

Издаване на кредитно известие по фактура за авансово платена цена, която впоследствие е намалена

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен договор за продажба на стоки. В него е предвидено авансово плащане на цялата дължима по сделката цена. Същата е платена през август 200...

Осигурителни вноски върху разходите за ваучери над 60 лв.

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда въпроса за социалното осигуряване върху разходите за ваучери над 60 лв. Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), върху средствата за социални разходи, да...

Платежна институция

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира платежните институции. Понятието за платежна институция се съдържа в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) като един от видовете доставчици на платежни услуги. Спор...