Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 19 - 25 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 24

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Няколко месеца след незаконно уволнение от първия ми работодател започнах работа. Междувременно водих дело и го спечелих. Не се върнах на старата си раб...

Прилагане на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО, приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на в...

Въпроси и отговори

Бюрото по труда не е работодател

Има ли право на обезщетение в размер на 6 брутни месечни заплати служител, който е работил повече от 10 години при един и същи работодател, бил е съкратен, изкарал е няколко месеца на трудовата борса, след което отново е назначен при същия работодате...

Внасяне на осигурителни вноски за изпълнителите по договори за управление

Собственик съм на ЕООД. Желая да се осигурявам върху максималната сума за пенсия през следващите години. Имам следните въпроси: 1. В договора за управление на ЕООД трябва ли да се посочи сумата за възнаграждение, в случая 2000 лв.? 2. В Декларация Об...

Документиране на доставка

Фирма притежава 50% от магазин, другите 50% са на физическо лице. Решава да го продаде. Трябва ли да се отрази тази продажба в дневниците по ДДС, или не по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (съгласно смисъла за нова сграда - магазинът е на повече от 60 месеца), ...

Инвестиционен имот

Налице е инвестиционен имот в процес на изграждане, за изграждането на който приспадаме начисления ни ДДС. Въпросът е, че има идея да се трансформира този инвестиционен имот в административна сграда. Как би следвало това да стане счетоводно, а мен ...

Място на изпълнение на доставките на рекламни услуги

1. Във връзка с придобиване стоки от Европейския съюз дружеството прави разходи за рекламиране на тези стоки в България, които разходи фактурира на доставчика си. При фактуриране на разходи за реклама налице ли е облагаема доставка и с каква ставка?...

Отпуск за бременност и раждане - за дете, настанено в детско заведение

В отпуск по чл. 163 КТ за бременност и раждане съм до 30.11.2009. От м. 10.2009 г. детето ми ще започне да посещава ОДЗ - ще ми бъде ли спряно обезщетението и прекратен отпускът? В какъв срок и кога трябва да уведомя работодателя си, че детето ми е в...

Подписът като реквизит на данъчната фактура

Задължителен реквизит на данъчна фактура ли е подписът на получателя? При доставка с куриер какви документи трябва да се изискат, за да удостоверим, че стоката е получена? При получаване на фактури по електронен път от страницата на доставчика получа...

Социални разходи

Счетоводители сме на фирма, извършваща правни услуги, чийто персонал работи на граждански договори. Ръководителите на фирмата са взели решение безвъзмездно да им предоставят обувки, дрехи и лекарства. Като какви да третираме тези разходи: като социал...

В пресата за вас

Гранично-пропускателни пунктове

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира мерките на Европейския съюз за улесняване преминаването на гранично-пропускателните пунктове. За да осигурят опростяване и ускоряване на необходимите формалности на гранично-пропускателните ...

Дисциплинарно уволнение и заповед по чл. 190 от КТ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова разглежда казуса: При дисциплинарно уволнение трябва ли първо да се издаде заповед по чл. 190, ал. 1 от КТ? Кога се издава тази заповед - след изтичане срока на наказанието, който е една г...

За последиците за получателя при издадена фактура преди датата на данъчното събитие

Писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие. В случаите, когато е налице издадена фактура п...

Заем за послужване

в бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира заема за послужване. Когато дадено лице има нужда от определено движимо или недвижимо имущество (вещ), то може да си го набави по два пъ...

Издаване на кредитно известие по фактура за авансово платена цена, която впоследствие е намалена

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен договор за продажба на стоки. В него е предвидено авансово плащане на цялата дължима по сделката цена. Съ...

Осигурителни вноски върху разходите за ваучери над 60 лв.

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда въпроса за социалното осигуряване върху разходите за ваучери над 60 лв. Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), върху сред...

Платежна институция

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира платежните институции. Понятието за платежна институция се съдържа в новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) като един от видовете доста...