Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 38, 12 - 18 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 12 - 18 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 23

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имам ТЕЛК 53%. Постъпих на работа, в трудовия договор пише 20 дни основен отпуск + 10 дни допълнителен. Съгласно чл. 319 от КТ зная, че имам право на 26...

ДДС при транзитна продажба на стока за трета страна, извършена от територията на друга държава - членка на ес

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска проджба на стоки, участниците в която са двама - продавач и купувач, в търговската практика често се прилага и т.нар. “транзитна продажба”. Според характеристиката, дадена за този вид...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради

Дружеството ни ще продава земя-УПИ и 3 сгради. Както ние, така и купувачът, сме търговски дружества, регистрирани по ДДС. Разполагаме със следните документи: 1. Нотариален акт за собственост на земята и сградите, където е упомената и площта им; 2. Ак...

Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители, извършен от фирма за таксиметров превоз

Предприятие, чието седалище и адрес на управление е извън населено място, до което няма градски транспорт, извозва работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно, ползвайки услугите на фирма за таксиметров превоз. Таксиметрова...

Ликвидационен дял

Дружеството ни има асоциирано участие в друго акционерно дружество, на което приключи ликвидацията и получихме ликвидационен дял от него. Ликвидационният дял се състои от: 1) недвижими имоти, прехвърлени в изпълнение на ликвидационния дял с нотариале...

Покупка на валута

Как се осчетоводява покупката на валута? Просто инцидентно се налага да се купят 10 000 долара. Какви операции следва да се вземат (какви счетоводни статии трябва да се съставят)? А някаква курсова разлика трябва ли да се отчита? В приложимите счето...

Права на непълнолетни работници и служители при недействителен трудов договор

През това лято назначихме на работа при нас няколко души, които не бяха навършили изискваната от закона възраст. При извършена проверка от Инспекцията по труда, трудовите договори на тези работници бяха обявени за недействителни, а те бяха освободени...

Ревизионен акт

Имаме акт по ДДС (купуваме стока от неизряден доставчик), отнасящ се за 2008 г. Актът е с дата юни 2009 г. Въпросите ми са следните: 1. Трябва ли да осчетоводя акта през разходна сметка, или да го отнеса директно като загуба за минал отчетен период? ...

Субсидии, получени от земеделски производители

Земеделска кооперация е получила през 2008 г. две субсидии: едната за стопанската 2006/2007 г., а другата - 2007/2008 г. В резултат на това се натрупва печалба за отчетната 2008 г. Субсидията като вид приход не са регулярни приходи.В резултат на тов...

Финансов лизинг

Моля, кажете ми, при нает актив при условията на финансов лизинг наемателят има ли право да начислява амортизации върху актива? Счетоводителят ми каза, че не. Аз прерових СС 17 и там пише, че може. Aко договорът наистина може да се класифицира като ...

В пресата за вас

Данъци върху разходите за ваучери над 60 лв.

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда въпроса за данъчното облагане върху разходите за ваучери над 60 лв. В цитираната разпоредба на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО са определени условията, при ...

Данъчно третиране по ЗМДТ при унищожаване на превозни средства

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в Националната агенция по приходите, разглежда данъчното третиране при унищожаване на превозни средства. В § 1, т. 18 от ДР на ЗМДТ се съдържа легално определение на “унищожени пре...

Изпълнение на предписанието за трудоустрояване

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Смела Нинева, началник отдел “Трудово и осигурително законодателство” в МТСП, разглежда казуса: Наш работник представи решение на ТЕЛК, в което е дадено предписание за трудоустрояването му. Какви са задъл...

Кредитно известие

В бр. 7 от 2007 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Кои са най-често срещаните случаи на промяна на данъчната основа? Преди да отговори на този въпрос, авторът обръща внимание на текста на чл. 1...

Отписване на стоково-материални запаси при потреблението им

СС 2 Стоково-материални запаси В бр. 18 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., илюстрира чрез пример отписване на стоково-материални запаси при потреблението им. Предприятие “Алфа” АД произвежда хлебни изделия. Ежеднев...

Платежни спорове

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира платежните спорове. Всеки доставчик на платежни услуги в рамките на вътрешните си правила е длъжен да предвиди процедура за подаване на възражения, решаване н...

Предмет на особения залог

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особените залози. Предметът на особения залог е пояснен в ал. 1 на чл. 4 от разглеждания закон. Определено е, че при условията и по реда на Закона за особе...

Съхранение на данъчните документи по ЗДДС

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Костадин Филипов, данъчен консултант, разглежда изискванията за съхранение на данъчните документи по ЗДДС. Според чл. 78, ал. 7 от ППЗДДС, ДЗЛ са длъжни да съхраняват първичните счетоводни документи по р...