Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 38, 12 - 18 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 12 - 18 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 23

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имам ТЕЛК 53%. Постъпих на работа, в трудовия договор пише 20 дни основен отпуск + 10 дни допълнителен. Съгласно чл. 319 от КТ зная, че имам право на 26 дни основен отпуск. Но ми отг...

ДДС при транзитна продажба на стока за трета страна, извършена от територията на друга държава - членка на ес

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска проджба на стоки, участниците в която са двама - продавач и купувач, в търговската практика често се прилага и т.нар. “транзитна продажба”. Според характеристиката, дадена за този вид продажби в Търговския закон (...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради

Дружеството ни ще продава земя-УПИ и 3 сгради. Както ние, така и купувачът, сме търговски дружества, регистрирани по ДДС. Разполагаме със следните документи: 1. Нотариален акт за собственост на земята и сградите, където е упомената и площта им; 2. Акт за държавна собственост на и...

Данъчно третиране на разходи за транспорт на работници и служители, извършен от фирма за таксиметров превоз

Предприятие, чието седалище и адрес на управление е извън населено място, до което няма градски транспорт, извозва работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно, ползвайки услугите на фирма за таксиметров превоз. Таксиметровата фирма - превозвач издава на...

Ликвидационен дял

Дружеството ни има асоциирано участие в друго акционерно дружество, на което приключи ликвидацията и получихме ликвидационен дял от него. Ликвидационният дял се състои от: 1) недвижими имоти, прехвърлени в изпълнение на ликвидационния дял с нотариален акт, в който са посочени еди...

Покупка на валута

Как се осчетоводява покупката на валута? Просто инцидентно се налага да се купят 10 000 долара. Какви операции следва да се вземат (какви счетоводни статии трябва да се съставят)? А някаква курсова разлика трябва ли да се отчита? В приложимите счетоводни стандарти е определено,ч...

Права на непълнолетни работници и служители при недействителен трудов договор

През това лято назначихме на работа при нас няколко души, които не бяха навършили изискваната от закона възраст. При извършена проверка от Инспекцията по труда, трудовите договори на тези работници бяха обявени за недействителни, а те бяха освободени от работа. Имат ли право тези...

Ревизионен акт

Имаме акт по ДДС (купуваме стока от неизряден доставчик), отнасящ се за 2008 г. Актът е с дата юни 2009 г. Въпросите ми са следните: 1. Трябва ли да осчетоводя акта през разходна сметка, или да го отнеса директно като загуба за минал отчетен период? 2. Трябва ли да преобразувам р...

Субсидии, получени от земеделски производители

Земеделска кооперация е получила през 2008 г. две субсидии: едната за стопанската 2006/2007 г., а другата - 2007/2008 г. В резултат на това се натрупва печалба за отчетната 2008 г. Субсидията като вид приход не са регулярни приходи.В резултат на това възниква неравномерно отчита...

Финансов лизинг

Моля, кажете ми, при нает актив при условията на финансов лизинг наемателят има ли право да начислява амортизации върху актива? Счетоводителят ми каза, че не. Аз прерових СС 17 и там пише, че може. Aко договорът наистина може да се класифицира като финансов лизинг, лизингополуча...

В пресата за вас

Данъци върху разходите за ваучери над 60 лв.

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда въпроса за данъчното облагане върху разходите за ваучери над 60 лв. В цитираната разпоредба на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО са определени условията, при изпълнението на които данъчноз...

Данъчно третиране по ЗМДТ при унищожаване на превозни средства

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в Националната агенция по приходите, разглежда данъчното третиране при унищожаване на превозни средства. В § 1, т. 18 от ДР на ЗМДТ се съдържа легално определение на “унищожени превозни средства”. Такива са “ПС...

Изпълнение на предписанието за трудоустрояване

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Смела Нинева, началник отдел “Трудово и осигурително законодателство” в МТСП, разглежда казуса: Наш работник представи решение на ТЕЛК, в което е дадено предписание за трудоустрояването му. Какви са задълженията на работодателя при тр...

Кредитно известие

В бр. 7 от 2007 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Кои са най-често срещаните случаи на промяна на данъчната основа? Преди да отговори на този въпрос, авторът обръща внимание на текста на чл. 116 от ЗДДС, съгласно който пог...

Отписване на стоково-материални запаси при потреблението им

СС 2 Стоково-материални запаси В бр. 18 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., илюстрира чрез пример отписване на стоково-материални запаси при потреблението им. Предприятие “Алфа” АД произвежда хлебни изделия. Ежедневният разход на бяло брашно от ...

Платежни спорове

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира платежните спорове. Всеки доставчик на платежни услуги в рамките на вътрешните си правила е длъжен да предвиди процедура за подаване на възражения, решаване на спорове и определяне обезщет...

Предмет на особения залог

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особените залози. Предметът на особения залог е пояснен в ал. 1 на чл. 4 от разглеждания закон. Определено е, че при условията и по реда на Закона за особените залози може да се залагат...

Съхранение на данъчните документи по ЗДДС

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Костадин Филипов, данъчен консултант, разглежда изискванията за съхранение на данъчните документи по ЗДДС. Според чл. 78, ал. 7 от ППЗДДС, ДЗЛ са длъжни да съхраняват първичните счетоводни документи по ред, предвиден в Закона за счет...