начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 22

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Може ли на основание чл. 328, ал. 2 от КТ да бъде прекратено трудово правоотношение с лице, ползващо отпуск по чл. 163, назначено на ръководна длъжност ...

Проблеми по приспадане на корпоративен данък от следващи авансови вноски

При прилагането на ЗКПО възникват следните въпроси, свързани с приспадането на корпоративен данък от дължими авонсови вноски през следвашата година: 1. Търговско дружество е направило през данъчната година авансови вноски, които превишават дължимия ...

Въпроси и отговори

Коригиране на грешки от предходни отчетни периоди

През 2007 г. - 2008г. фирма е извършвала строителството на 2 (две) жилищни кооперации. Едната е завършена (издаден акт обр. 16) на 06.12.2008 г. Жилищата са продадени. За 2008г. е отчела печалба в размер на 100 000лв., съответно е начислен и внесен д...

Обезщетение при пенсиониране поради болест

Имам над 20 прослужени години в едно и също предприятие. В началото на тази година се разболях и след получени усложнения в продължение на шест месеца бях в отпуск по болест. След това се явих на ТЕЛК, която ми определи висок процент на неработоспосо...

Осигуряване на безплатна храна от работодотеля

Според Кодекса на труда, работодател, който има повече от 10 работника, трябва да осигурява безплатна храна. В какви случаи се осигурява такава? Ако е във вид на купони, до каква сума е определено да се отпуска подобна? За съжаление, няма такава общ...

Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

ООД закупува 36% от капитала на друго ООД. Придобиването става чрез директен превод. Осчетоводяването на придобиването е Дт с/ка 222/ Кт с/ка 503 - 3600лв. За 2007 година дружеството, в което е направена инвестицията, приключва с печалба 12100лв. За...

Санкции при нарушаване на срока за начисляване на ДДС

Какъв трябва да е размерът на глобата, ако при ВОП регистрирано лице не изготви протокол и не включи придобиванията в дневниците за продажби и дневниците за покупки в предвидения от закона срок - пълният размер на данъка или съгласно чл. 180а за юрид...

Третиране по ЗДДС на доставките, свързани със социални услуги

Фирма извършва социални услуги по Закона за социално подпомагане и има лиценз за предоставяне на социални услуги - дневен център за деца. Освен самата услуга, на децата се предоставя и храна, която също се заплаща. За двете различни дейности се издав...

Третиране по ЗКПО на разходите за командировки, извършени от ЕТ

Едноличен търговец, чиято основна дейност е проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството, има сключени договори с клиенти, които се намират извън територията на селището, в което е седалището на фирмата му, и до тях няма регулярен г...

В пресата за вас

Данъчни задължения при преминаване от патентен данък към облагане по общия ред

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда преминаването от патентен данък към облагане по общия ред. При наличието на обстоятелства, описани в чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, патентният данък за текущата ...

Международна пътнотранспортна дейност

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира мерките на Европейския съюз за улесняване на международната пътнотранспортна дейност. За улесняване на международната пътнотранспортна дейност страните по Конвенцията следва: - редовно да и...

Обективната невъзможност за изпълнение на трудовия договор

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право, дава отговор на въпросите: Какво се крие зад текста на чл. 326, ал. 1, т. 12 от КТ - обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор? Когато строит...

Придобиване на инфраструктурни обекти от бюджетни предприятия

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на придобиването на инфраструктурни обекти от бюджетни предприятия. В Сметкоплана на бюджетните предприятия е...

Различия между МСФО за МСП и пълните МСФО

МСФО за МСП В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира различията между МСФО за МСП и пълните МСФО. 1. Всички нематериални активи се амортизират (според МСС 38 Нематериални активи, нематериалните активи с неограни...

Финансови взаимоотношения между свързани лица

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева дава отговор на следния въпрос: Възможно ли е и при какви условия ЕООД да ползва в стопанската си дейност срещу заплащане личния лек автомобил на физическото лице - собственик на дружеството? Ползван...