Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 5 - 11 октомври 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 22

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Може ли на основание чл. 328, ал. 2 от КТ да бъде прекратено трудово правоотношение с лице, ползващо отпуск по чл. 163, назначено на ръководна длъжност ...

Проблеми по приспадане на корпоративен данък от следващи авансови вноски

При прилагането на ЗКПО възникват следните въпроси, свързани с приспадането на корпоративен данък от дължими авонсови вноски през следвашата година: 1. Търговско дружество е направило през данъчната година авансови вноски, които превишават дължимия ...

Въпроси и отговори

Коригиране на грешки от предходни отчетни периоди

През 2007 г. - 2008г. фирма е извършвала строителството на 2 (две) жилищни кооперации. Едната е завършена (издаден акт обр. 16) на 06.12.2008 г. Жилищата са продадени. За 2008г. е отчела печалба в размер на 100 000лв., съответно е начислен и внесен д...

Обезщетение при пенсиониране поради болест

Имам над 20 прослужени години в едно и също предприятие. В началото на тази година се разболях и след получени усложнения в продължение на шест месеца бях в отпуск по болест. След това се явих на ТЕЛК, която ми определи висок процент на неработоспосо...

Осигуряване на безплатна храна от работодотеля

Според Кодекса на труда, работодател, който има повече от 10 работника, трябва да осигурява безплатна храна. В какви случаи се осигурява такава? Ако е във вид на купони, до каква сума е определено да се отпуска подобна? За съжаление, няма такава общ...

Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

ООД закупува 36% от капитала на друго ООД. Придобиването става чрез директен превод. Осчетоводяването на придобиването е Дт с/ка 222/ Кт с/ка 503 - 3600лв. За 2007 година дружеството, в което е направена инвестицията, приключва с печалба 12100лв. За...

Санкции при нарушаване на срока за начисляване на ДДС

Какъв трябва да е размерът на глобата, ако при ВОП регистрирано лице не изготви протокол и не включи придобиванията в дневниците за продажби и дневниците за покупки в предвидения от закона срок - пълният размер на данъка или съгласно чл. 180а за юрид...

Третиране по ЗДДС на доставките, свързани със социални услуги

Фирма извършва социални услуги по Закона за социално подпомагане и има лиценз за предоставяне на социални услуги - дневен център за деца. Освен самата услуга, на децата се предоставя и храна, която също се заплаща. За двете различни дейности се издав...

Третиране по ЗКПО на разходите за командировки, извършени от ЕТ

Едноличен търговец, чиято основна дейност е проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството, има сключени договори с клиенти, които се намират извън територията на селището, в което е седалището на фирмата му, и до тях няма регулярен г...

В пресата за вас

Данъчни задължения при преминаване от патентен данък към облагане по общия ред

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда преминаването от патентен данък към облагане по общия ред. При наличието на обстоятелства, описани в чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, патентният данък за текущата ...

Международна пътнотранспортна дейност

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира мерките на Европейския съюз за улесняване на международната пътнотранспортна дейност. За улесняване на международната пътнотранспортна дейност страните по Конвенцията следва: - редовно да и...

Обективната невъзможност за изпълнение на трудовия договор

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право, дава отговор на въпросите: Какво се крие зад текста на чл. 326, ал. 1, т. 12 от КТ - обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор? Когато строит...

Придобиване на инфраструктурни обекти от бюджетни предприятия

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на придобиването на инфраструктурни обекти от бюджетни предприятия. В Сметкоплана на бюджетните предприятия е...

Различия между МСФО за МСП и пълните МСФО

МСФО за МСП В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира различията между МСФО за МСП и пълните МСФО. 1. Всички нематериални активи се амортизират (според МСС 38 Нематериални активи, нематериалните активи с неограни...

Финансови взаимоотношения между свързани лица

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева дава отговор на следния въпрос: Възможно ли е и при какви условия ЕООД да ползва в стопанската си дейност срещу заплащане личния лек автомобил на физическото лице - собственик на дружеството? Ползван...