Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 36, 28 септември - 4 октомври 2009 г
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 28 септември - 4 октомври 2009 г
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 21

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имаме лице, което не се явява на работа, не отговаря на обаждания и писмото да се яви да даде обяснения за отсъствията си ни се връща, без да го получи. Разбрахме, че е започнало раб...

ДДС при авансово плащане на цялата стойност за доставката

За разлика от отменения ЗДДС, който бе в сила до края на 2006 г., в действащия Закон авансовите плащания не са квалифицирани като “данъчно събитие” за целите на облагането. Въпреки това, по силата на чл. 25, ал. 6 от Закона, при авансово плащане, извършено преди възникването на д...

Въпроси и отговори

Облагане на земеделски производител

Земеделски производител (ЗП), който е сключил договор за безвъзмездно ползване на земеделски имот, може ли да ползва като разход, т.е. да осчетоводяваме като разход, фактурите за ток и вода, които идват на името на ФЛ, на което е имотът? И тъй като ЗП има и друга фирма - ЕТ, реги...

Организация на работното време и заплащане на труда за работа при неустановено работно време

Във връзка с установилата се икономическа криза и намаления обем на работата пред нас възникна следният казус, на който не можем да получим еднозначен отговор от държавните институции: Във връзка с производствения процес на нашето дружество се налага част от работниците ни да раб...

Погасяване по давност на публичните вземания, съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК

Имам следния въпрос по прилагане на чл. 171, ал. 1 ДОПК, по който се погасяват публичните задължения с изтичане на 5-годишен давностен срок. При направена ревизия ни е увеличен финансовият резултат за 2003 г. с 30 000 лв., за което ни е постановено да заплатим 23,5% данък печалба...

Продажба на МПС

Предстои ми продажба на МПС, за което съм платила застраховките и данък МПС за цялата 2009 г. Трябва ли да префактурирам на купувача пропорционалната част от сумата на платените от мен данъци и застраховки от момента на продажбата до 31 декември? И ако трябва - на какво основание...

Продажби на стоки чрез интернет магазин

Дружеството ни има за предмет на дейност търговия с облекло в обособени търговски обекти. Във връзка с предстоящо откриване на онлайн магазин имаме следното запитване: Как да процедираме с издаването на касовия бон и отчитането на парите, тъй като заплащането на стоките ще бъде с...

В пресата за вас

Договаряне при платежни услуги

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира договарянето при платежни услуги. Когато ползвателят на платежната услуга е потребител, възможността за договаряне на нещо различно от установеното в законови разпоредби не е налице, т.е. ...

Документиране на начислена лихва за просрочено плащане

В бр 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Доставчик на фирмата начислява лихва за просрочено плащане, като за целта издава разписка за лихви с данъчна ставка ДДС Х 0%. Правилно ли е документирана начислената лихва з...

Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 на МТСГ и МЗ от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, разглежда темата за задъл...

Изплащане на дивиденти

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява изплащането на дивиденти чрез пример. Пример: Нека капиталът на “А” ООД е разпределен, както следва: На 30.04.2009 г. е проведено общо събрание, което е взело следното решение: Съдр...

Облагане предоставянето на информация чрез Интернет сайт

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева дава отговор на въпроса: Предстои регистрация на търговско дружество с основен предмет на дейност предоставяне на информация чрез Интернет сайт. Подлежи ли на облагане с ДДС тази дейност и съответно следва ли задължение за регистр...

Особености на МСФО за МСП

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите на МСФО за МСП. По-важни особености на МСФО за МСП, за разлика от НСФОМСП, са следните: 1. Възприема се единен подход за корекция на грешки и отразяване на промен...

Отчитане на концесия при концедента

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на концесия при концедента. Счетоводните записвания при концедента може да бъдат следните: 1. За отразяване на получените средства в резултат на продадени документи за участие: Дт с/ка ...

Подаване на декларация по ЗМДТ

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда казуса: На основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), имам предварителен договор за покупка на недвижим имот. Съгласно договора, в срок до 30-о число на съответния месец, продавачът...

Правни аспекти при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира правните аспекти при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ. Хипотезата е уредена в чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). Според него: “Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически о...

Признаване на трудов стаж на работници, граждани на страни - членки на ЕС

Наредба за структурата и организацията на работната заплата В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Труд и право” е поместен следният казус: Във фирмата ни имаме назначени на трудови договори граждани на страни-членки от Европейския съюз. Какво е нужно да направят, за да им признаем трудовия...