Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 36, 28 септември - 4 октомври 2009 г
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 28 септември - 4 октомври 2009 г
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 21

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имаме лице, което не се явява на работа, не отговаря на обаждания и писмото да се яви да даде обяснения за отсъствията си ни се връща, без да го получи....

ДДС при авансово плащане на цялата стойност за доставката

За разлика от отменения ЗДДС, който бе в сила до края на 2006 г., в действащия Закон авансовите плащания не са квалифицирани като “данъчно събитие” за целите на облагането. Въпреки това, по силата на чл. 25, ал. 6 от Закона, при авансово плащане, изв...

Въпроси и отговори

Облагане на земеделски производител

Земеделски производител (ЗП), който е сключил договор за безвъзмездно ползване на земеделски имот, може ли да ползва като разход, т.е. да осчетоводяваме като разход, фактурите за ток и вода, които идват на името на ФЛ, на което е имотът? И тъй като З...

Организация на работното време и заплащане на труда за работа при неустановено работно време

Във връзка с установилата се икономическа криза и намаления обем на работата пред нас възникна следният казус, на който не можем да получим еднозначен отговор от държавните институции: Във връзка с производствения процес на нашето дружество се налага...

Погасяване по давност на публичните вземания, съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК

Имам следния въпрос по прилагане на чл. 171, ал. 1 ДОПК, по който се погасяват публичните задължения с изтичане на 5-годишен давностен срок. При направена ревизия ни е увеличен финансовият резултат за 2003 г. с 30 000 лв., за което ни е постановено д...

Продажба на МПС

Предстои ми продажба на МПС, за което съм платила застраховките и данък МПС за цялата 2009 г. Трябва ли да префактурирам на купувача пропорционалната част от сумата на платените от мен данъци и застраховки от момента на продажбата до 31 декември? И а...

Продажби на стоки чрез интернет магазин

Дружеството ни има за предмет на дейност търговия с облекло в обособени търговски обекти. Във връзка с предстоящо откриване на онлайн магазин имаме следното запитване: Как да процедираме с издаването на касовия бон и отчитането на парите, тъй като за...

В пресата за вас

Договаряне при платежни услуги

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира договарянето при платежни услуги. Когато ползвателят на платежната услуга е потребител, възможността за договаряне на нещо различно от установеното в законови...

Документиране на начислена лихва за просрочено плащане

В бр 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Доставчик на фирмата начислява лихва за просрочено плащане, като за целта издава разписка за лихви с данъчна ставка ДДС Х 0%. Правилно ли е док...

Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 3 на МТСГ и МЗ от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по здравословни и безопасни условия на т...

Изплащане на дивиденти

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява изплащането на дивиденти чрез пример. Пример: Нека капиталът на “А” ООД е разпределен, както следва: На 30.04.2009 г. е проведено общо събрание, което е...

Облагане предоставянето на информация чрез Интернет сайт

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева дава отговор на въпроса: Предстои регистрация на търговско дружество с основен предмет на дейност предоставяне на информация чрез Интернет сайт. Подлежи ли на облагане с ДДС тази дейност и съответно с...

Особености на МСФО за МСП

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите на МСФО за МСП. По-важни особености на МСФО за МСП, за разлика от НСФОМСП, са следните: 1. Възприема се единен подход за корекция на...

Отчитане на концесия при концедента

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на концесия при концедента. Счетоводните записвания при концедента може да бъдат следните: 1. За отразяване на получените средства в резултат на продадени д...

Подаване на декларация по ЗМДТ

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда казуса: На основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), имам предварителен договор за покупка на недвижим имот. Съгласно договора, в срок до 30-о число н...

Правни аспекти при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира правните аспекти при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ. Хипотезата е уредена в чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ). Според него: “Предприятието като съвкупност от пр...

Признаване на трудов стаж на работници, граждани на страни - членки на ЕС

Наредба за структурата и организацията на работната заплата В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Труд и право” е поместен следният казус: Във фирмата ни имаме назначени на трудови договори граждани на страни-членки от Европейския съюз. Какво е нужно да направ...