Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 8

Въпрос: Какви са изискванията при внос и износ в Общността на видове от дивата флора и фауна, попадащи в приложенията на Регламент № 338/97/ЕС относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и приложенията на Вашингтонската конвенция? О...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на предоставянето на противогрипни ваксини и хранителни добавки

Общото събрание на фирмата реши да закупи грипни ваксини и хранителни добавки за персонала (с цел подобряване на здравословното състояние). Възникват следните въпроси: 1. Ваксините са еднократни и може би няма да се правят догодина пак, т.е характерът им е еднократен. Бихте ли ра...

Данъчно третиране на разходите за карти за градски транспорт

Как се третират разходите за карти за градски транспорт за превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно, съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ? Разходите за карти за градски транспорт, които се предоставят на работниците и служителите, нямат специална правна у...

Заместникът може да бъде назначен на постоянна работа

Във фирмата ни работи служител на срочен трудов договор по заместване. Титулярят е в продължителен отпуск и не се завърна на работа след изтичане срока на отпуска му.Можем ли да назначим на свободната вече длъжност заместника на отсъстващия служител? Щом като титулярят на длъжн...

Замяна на несходни активи

Заменям сграда за акции от дружество. Отчетната стойност на сградата е 200 000 лв., начислената амортизация е 8000 лв. Оценител я оценява за 300 000 лв. и получавам акции за 300 000 лв. от съответното дружество. Какви статии следва да взема? Съгласно т. 5.1 от СС 16 Дълготрайни...

Обезщетения за временна неработоспособност при бременност и раждане

От една година работя на 4-часов трудов договор с възнаграждение 150 лв. Бременна съм. Искам да попитам: 1. Колко ще е обезщетението за болнични преди и по време на майчинството при тези обстоятелства? 2. Как ще се променят тези суми, ако в оставащите 4 месеца до раждането започн...

Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бременност и раждане

Обезщетението за първия ден за бременност и раждане за сметка на работодателя ли е, или е за сметка на ДОО? И ако е за сметка на ДОО, къде точно е формулирано в нормативната уредба? Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бременност и раждане не е за сметка...

Платец на доход по ЗДДФЛ

Фирма “Х” има договор за извършване на услуга с фирма “У”. За целта фирма “Х” наема като подизпълнител физческо лице и е сключила договор, при изпълнението на който физическото лице ще получи сумата от 10 000 лв. След извършване на услугата се скючва тристранно споразумение между...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В няколко трудово-правни консултации се дискутира прекратяването на трудовото правоотношение с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Становището, което се застъпва, е, че с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателите ...

Пренасяне на данъчна загуба

Какви са данъчните задължения на предприятие, обявено в ликвидация? Може ли в този случай да се пренася данъчната загуба при определяне размера на извънредната авансова вноска? 1. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, при прекратяване с ликвидация за периода до з...

Преобразуване на ЕООД чрез разделяне

ЕООД, занимаващо се с търговия на ел. материали, е със седалище в едно населено място, а извършва дейност в друго. Регистрирано е по ЗДДС. Управителят иска да раздели ЕООД-то на дружества по населени места с отделни управители. Как може да стане това? ЕООД-то не е пререгисртирано...

Придобиване на ДМА чрез покупка

При придобиване на ДМА офис чрез покупка акт 16 е приет на 15.05.2009 г. Подадена е декларация по чл. 17 от ЗМДТ, но въвеждането в експолатация на ДМА поради довършителни работи и липса на финансови средства ще стане през 2010 г. Задължени ли сме да заприходим актива и начислява...

Продажба на сграда

Въпрос: ДДС регистрирана фирма прави апорт стара сграда в друга ДДС фирма. От втората фирма апортираната сграда се продава. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на сградата като се има предвид, че същата е много стара, т.е над 10 години? И какви ще бъдат счетоводните опер...

Разходи за придобиване на активи

При изграждането на нова производствена база, разходите за проектиране трябва ли да се набират в разходи за придобиване на дълготраен материален актив, или ще бъдат отделен актив? По принцип, всички разходи, свързани с придобиването/изграждането на даден актив, се включват в н...

Разходни и приходни касови ордери

Задължително ли е да се съставят разходни и приходни касови ордери, или може например операцията 401/501 да се вземе въз основа на фискалния бон, без да се състави разходен касов ордер? Подлежи ли на санкция и на какво основание и в какъв размер несъставянето на вторични счетовод...

В пресата за вас

Данъчно третиране на консултантска услуга по намиране на недвижим имот

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Изпълняваме консултантска услуга по намиране на терени в столицата за изграждане на обекти към чужда фирма от държава - членка на ЕС. Получили сме аванс. Как трябва да п...

Командироване на работник

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право в МТСП, разглежда казуса: Фирма със седалище в Пловдив има магазини из страната и обекти, на които работници извършват монтажни работи. В трудовия договор на снабдител (доставчик) за “м...

Маржин сметка

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира маржин сметката. За да се гарантира изпълнението на фючърсна сделка, клиринговата къща изисква всяка страна по нея - ку...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парктика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД, регистрирана като земеделски производител за данъчната си печалба за непреработена растителна продукция...

Ремонти на ДМА

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира ремонтите на ДМА. В процеса на експлоатация дълготрайните материални активи губят от своите потребителски качества. Това води до вло...

Сключване на трудов договор за определен срок

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Лице е назначено в театър по ПМС № 66 от 1993 г. по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и работи от 1996 г. Може да се каже, че дейността на предприятието е сезонна. Досега на тази д...

Текущо отчитане на приходите и разходите на юридически лица с нестопанска цел

СС 9 Предоставяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска цел В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира текущото отчитане на приходите и разходите на ЮЛНЦ, когато нямат стопанска дейност. Текущото отчитане на приходите и разходите на организации...