Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 7 - 13 септември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 8

Въпрос: Какви са изискванията при внос и износ в Общността на видове от дивата флора и фауна, попадащи в приложенията на Регламент № 338/97/ЕС относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и приложенията на ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на предоставянето на противогрипни ваксини и хранителни добавки

Общото събрание на фирмата реши да закупи грипни ваксини и хранителни добавки за персонала (с цел подобряване на здравословното състояние). Възникват следните въпроси: 1. Ваксините са еднократни и може би няма да се правят догодина пак, т.е характеръ...

Данъчно третиране на разходите за карти за градски транспорт

Как се третират разходите за карти за градски транспорт за превоз на работници и служители от местоживеенето до местоработата им и обратно, съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ? Разходите за карти за градски транспорт, които се предоставят на работниците и служите...

Заместникът може да бъде назначен на постоянна работа

Във фирмата ни работи служител на срочен трудов договор по заместване. Титулярят е в продължителен отпуск и не се завърна на работа след изтичане срока на отпуска му.Можем ли да назначим на свободната вече длъжност заместника на отсъстващия служител...

Замяна на несходни активи

Заменям сграда за акции от дружество. Отчетната стойност на сградата е 200 000 лв., начислената амортизация е 8000 лв. Оценител я оценява за 300 000 лв. и получавам акции за 300 000 лв. от съответното дружество. Какви статии следва да взема? Съглас...

Обезщетения за временна неработоспособност при бременност и раждане

От една година работя на 4-часов трудов договор с възнаграждение 150 лв. Бременна съм. Искам да попитам: 1. Колко ще е обезщетението за болнични преди и по време на майчинството при тези обстоятелства? 2. Как ще се променят тези суми, ако в оставащит...

Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бременност и раждане

Обезщетението за първия ден за бременност и раждане за сметка на работодателя ли е, или е за сметка на ДОО? И ако е за сметка на ДОО, къде точно е формулирано в нормативната уредба? Паричното обезщетение за първия работен ден от отпуска поради бреме...

Платец на доход по ЗДДФЛ

Фирма “Х” има договор за извършване на услуга с фирма “У”. За целта фирма “Х” наема като подизпълнител физческо лице и е сключила договор, при изпълнението на който физическото лице ще получи сумата от 10 000 лв. След извършване на услугата се скючва...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В няколко трудово-правни консултации се дискутира прекратяването на трудовото правоотношение с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Становището, което се застъпва, е, че с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен с...

Пренасяне на данъчна загуба

Какви са данъчните задължения на предприятие, обявено в ликвидация? Може ли в този случай да се пренася данъчната загуба при определяне размера на извънредната авансова вноска? 1. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, при прекратяван...

Преобразуване на ЕООД чрез разделяне

ЕООД, занимаващо се с търговия на ел. материали, е със седалище в едно населено място, а извършва дейност в друго. Регистрирано е по ЗДДС. Управителят иска да раздели ЕООД-то на дружества по населени места с отделни управители. Как може да стане това...

Придобиване на ДМА чрез покупка

При придобиване на ДМА офис чрез покупка акт 16 е приет на 15.05.2009 г. Подадена е декларация по чл. 17 от ЗМДТ, но въвеждането в експолатация на ДМА поради довършителни работи и липса на финансови средства ще стане през 2010 г. Задължени ли сме да...

Продажба на сграда

Въпрос: ДДС регистрирана фирма прави апорт стара сграда в друга ДДС фирма. От втората фирма апортираната сграда се продава. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на сградата като се има предвид, че същата е много стара, т.е над 10 години? И ка...

Разходи за придобиване на активи

При изграждането на нова производствена база, разходите за проектиране трябва ли да се набират в разходи за придобиване на дълготраен материален актив, или ще бъдат отделен актив? По принцип, всички разходи, свързани с придобиването/изграждането н...

Разходни и приходни касови ордери

Задължително ли е да се съставят разходни и приходни касови ордери, или може например операцията 401/501 да се вземе въз основа на фискалния бон, без да се състави разходен касов ордер? Подлежи ли на санкция и на какво основание и в какъв размер несъ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на консултантска услуга по намиране на недвижим имот

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Изпълняваме консултантска услуга по намиране на терени в столицата за изграждане на обекти към чужда фирма от държава - членка на ЕС. Получ...

Командироване на работник

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право в МТСП, разглежда казуса: Фирма със седалище в Пловдив има магазини из страната и обекти, на които работници извършват монтажни работи. В трудовия договор ...

Маржин сметка

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира маржин сметката. За да се гарантира изпълнението на фючърсна сделка, клиринговата къща из...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парктика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД, регистрирана като земеделски производител за данъчната си печалба за непр...

Ремонти на ДМА

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира ремонтите на ДМА. В процеса на експлоатация дълготрайните материални активи губят от своите потребител...

Сключване на трудов договор за определен срок

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Мариана Виденова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Лице е назначено в театър по ПМС № 66 от 1993 г. по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и работи от 1996 г. Може да се каже, че дейността на предприятие...

Текущо отчитане на приходите и разходите на юридически лица с нестопанска цел

СС 9 Предоставяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска цел В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира текущото отчитане на приходите и разходите на ЮЛНЦ, когато нямат стопанска дейност. Текущото отчитане на приход...