начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 32, 31 август - 6 септемрви 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 31 август - 6 септемрви 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 7

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: Какви са изискванията при внос и износ в Общността на видове от дивата флора и фауна, попадащи в приложенията на Регламент № 338/97/ЕС относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на ...

Изменения в правилата за публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 19.12.2007 г. е в сила правилото, че при осребряване на имущество на длъжник по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), от постъпилите суми при продажбата се погасяват разноските, главницата и лихвите на публичното задължение, сле...

Въпроси и отговори

Едностранно предоставяне на платения годишен отпуск от работодателя

Директор съм на научноизследователски институт. Голяма част от нашите научни работници не желаят да ползват платените си годишни отпуски, които са удължени. В кои случаи законът допуска едностранно предоставяне на платения годишен отпуск от работодат...

Консервиране на активи

Поради намаляване обема от дейности и икономическата криза беше направен оглед на ДМА, тяхната натовареност и полезен живот към 01.01.2009 г. ДМА, които не се използват повече от 12 месеца, бяха консервирани, а на други намалени амортизационите норми...

Критерий за нетекущи активи

Предприятието ни се е ангажирало с план за продажба на машина за пресоване на хартия (вторични суровини). Налице е обаче голямо търсене на тази услуга и има сключени договори за още една година напред. В същото време предприятието ни има спешна необх...

Обезщетение при учредено право на строеж

Физическо лице е собственик на парцел, върху който ще строи сграда. Има сключен договор със строителна фирма за извършване на строежа. Сградата, която ще се строи, ще бъде 1-ви етаж - стопанска част и 2. и 3-ти етажи - жилищни. Същото физическо лице ...

Осигуряване и стаж на управител на ЕООД

Лице, което се е осигурявало върху 2000 лв. като управител на ЕООД, от 1 юли няма да получава възнаграждение като управител по договор за управление и контрол поради намаляване обема на работата. Как се подава Декларация 1 и попълва ли се в осигурите...

В пресата за вас

Данъчно третирано на апорта на ДМА

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Султана Българенска, д.е.с., посочва условията за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители. В чл. 179 от ЗКПО се поставят условията и конкретният размер на преотстъпването на ко...

Контрол върху изпълнителните и надзорните органи на акционерното дружество

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” доц. д-р Камелия Касабова коментира деривативния иск по чл. 240а от ТЗ. С относително новия текст на чл. 240а ТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) в българското акционерно право беше въведен т. нар. де...

Отчитане на лихвен суап

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 6 от 2009 г. на сп. Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на лихвен суап. Пример: На 30.06.2008 г. предприятие “А” сключва договор за лихвен суап с пред...

Отчитане на продажба на ЕООД в дружеството продавач

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводните проблеми в дружеството продавач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице. Продавачът следва да изпълни всички изисквания на данъчните...

Отчитане на специфични случаи на дарение на активи

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда специфичните случаи на дарение на дълготрайни материални активи (ДМА) от бюджетно на небюджетно предприятие. 1. Като форма на дарение с...

Разчети на собственика

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира взаимоотношенията между едноличния търговец и физическото лице собственик. Едноличният търговец е най-малката търговска структура, която се третира от Търговския за...