Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 32, 31 август - 6 септемрви 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 31 август - 6 септемрви 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 7

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: Какви са изискванията при внос и износ в Общността на видове от дивата флора и фауна, попадащи в приложенията на Регламент № 338/97/ЕС относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на ...

Изменения в правилата за публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 19.12.2007 г. е в сила правилото, че при осребряване на имущество на длъжник по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), от постъпилите суми при продажбата се погасяват разноските, главницата и лихвите на публичното задължение, сле...

Въпроси и отговори

Едностранно предоставяне на платения годишен отпуск от работодателя

Директор съм на научноизследователски институт. Голяма част от нашите научни работници не желаят да ползват платените си годишни отпуски, които са удължени. В кои случаи законът допуска едностранно предоставяне на платения годишен отпуск от работодат...

Консервиране на активи

Поради намаляване обема от дейности и икономическата криза беше направен оглед на ДМА, тяхната натовареност и полезен живот към 01.01.2009 г. ДМА, които не се използват повече от 12 месеца, бяха консервирани, а на други намалени амортизационите норми...

Критерий за нетекущи активи

Предприятието ни се е ангажирало с план за продажба на машина за пресоване на хартия (вторични суровини). Налице е обаче голямо търсене на тази услуга и има сключени договори за още една година напред. В същото време предприятието ни има спешна необх...

Обезщетение при учредено право на строеж

Физическо лице е собственик на парцел, върху който ще строи сграда. Има сключен договор със строителна фирма за извършване на строежа. Сградата, която ще се строи, ще бъде 1-ви етаж - стопанска част и 2. и 3-ти етажи - жилищни. Същото физическо лице ...

Осигуряване и стаж на управител на ЕООД

Лице, което се е осигурявало върху 2000 лв. като управител на ЕООД, от 1 юли няма да получава възнаграждение като управител по договор за управление и контрол поради намаляване обема на работата. Как се подава Декларация 1 и попълва ли се в осигурите...

В пресата за вас

Данъчно третирано на апорта на ДМА

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Султана Българенска, д.е.с., посочва условията за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители. В чл. 179 от ЗКПО се поставят условията и конкретният размер на преотстъпването на ко...

Контрол върху изпълнителните и надзорните органи на акционерното дружество

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” доц. д-р Камелия Касабова коментира деривативния иск по чл. 240а от ТЗ. С относително новия текст на чл. 240а ТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) в българското акционерно право беше въведен т. нар. де...

Отчитане на лихвен суап

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 6 от 2009 г. на сп. Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на лихвен суап. Пример: На 30.06.2008 г. предприятие “А” сключва договор за лихвен суап с пред...

Отчитане на продажба на ЕООД в дружеството продавач

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводните проблеми в дружеството продавач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице. Продавачът следва да изпълни всички изисквания на данъчните...

Отчитане на специфични случаи на дарение на активи

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда специфичните случаи на дарение на дълготрайни материални активи (ДМА) от бюджетно на небюджетно предприятие. 1. Като форма на дарение с...

Разчети на собственика

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира взаимоотношенията между едноличния търговец и физическото лице собственик. Едноличният търговец е най-малката търговска структура, която се третира от Търговския за...