Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 31, 24 - 30 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 24 - 30 август 2009 г.
Законодателство

Данъчно третиране на организираното столово хранене

В рамките на задълженията си за осигуряване на безопасни условия на труд и за задоволяване на социално-битовите потребности на работниците и служителите си, регламентирани от действащото трудово законодателство, работодателят им предоставя съответно безплатна храна (при условията...

Въпроси и отговори

Командировъчни пари

Когато командировано лице преспива 1 нощ в друго населено място и на следващия ден се завръща, на каква сума за дневни има право: - за два дена по 20 лева = 40 лева - за един по 20 и един по 10 - 30 лева? Чл. 6 от Наредбата за командировките в страната е: “Чл. 6.(1) Не се счи...

Незавършен фактически състав на вътреобщностна доставка

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва доставка на стоки на свой клиент, който е регистриран по ДДС в друга държава членка. Чуждестранната фирма предоставя своя ДДС номер в другата държава членка. Във фактурите е упоменат ДДС номерът на чуждестранния клиент в другата дър...

Непарична вноска в капитала на друго дружество - данъчни аспекти

Въпрос: Акционерно дружество "А" ще направи непарична вноска в капитала на друго акционерно дружество "В". Обект на апрорт са дълготрайни материални активи(земя и сгради) с балансова стойност 300 000 лв. Да допуснем, че оценката на вещите лица е 3 000 000 лв. Увеличението на капи...

Неразпределяеми разходи

Занимавам се със счетоводство на една фондация - регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Имаме и ограничена стопанска дейност,свързана с идеалната цел на фондацията. Интересувам се за подробности относно приключването и данъчното третиране на т.н. неразпред...

Обезщетения при прекратяване трудовия договор на преподавател

Преподавател, назначен на безсрочен трудов договор, се освобождава на основание чл. 328, т. 3 от КТ (намаляване обема на работа). Има ли право на обезщетение по чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, или само на полагащото се по КТ? Върху обезщетението по чл. 58, ал. 3...

Отчитане на апорт с патент

АД прави апорт в дружество с патент. НДА се отписва и се прави сметка Съучастия. При балансова стойност 6 хил.лв. се правят записвания Дт сметка Съучастия и Кт сметка НДА. По оценка на вещи лица патентът е оценен за 92 000 лв., което е твърде високо. Разликата в стойността се явя...

Прекратяване на наемни отношения

При отдаване под наем на площи е издадена данъчна фактура за два депозита. Как е най-правлино при прекратяване на наемните отношения - да се издаде кредитна фактура за възстановен депозит или да се прихванат неплатените фактури за наем? Това са взаимоотношения по Закона за задъ...

Прехвърляне на договор за лизинг

Договор за лизинг се прехвърля от една на друга фирма, които са свързани лица. Първата фирма не фактурира нищо на втората. Как да заведе втората фирма автомобила, предоставен на лизинг - по оставащите лизингови вноски или по цялата лизингова стойност, като частта от първата фирма...

Работа за трудоустроен работник

Съпругът ми е с 66% инвалидност от ТЕЛК. Работодателят не може да му предложи по-лека работа. Как се постъпва в този случай? Констатацията, направена от ТЕЛК, за трайно намалената над 50% работоспособност, предполага издадено предписание до работодателя, каква работа може да из...

Трудов или граждански договор

Собственик съм на фирма с основен предмет на дейност строително - ремонтни работи. Естеството на работата е такова, че не мога да осигуря постоянна заетост на работниците и да ги назначавам с трудови договори за неопределено време. Към това трябва да се добави и съществуващата кр...

В пресата за вас

Анулирани документи след отразяването им в отчетните регистри

1. Документиране на погрешно съставени или поправени фактури или известия към фактури Когато се налагат корекции на погрешно съставени фактури или известия към тях, които са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, документите се анулират и за анулирането се с...

Възнаграждението за времето на платен годишен отпуск

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Венета Георгиева, консултант, дава отговор на въпросите: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по ...

Данъчно третиране на отписано задължение

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Как се третира във връзка с нормата на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО отписано задължение с включен в него данък добавена стойност, което не е платено към доставчика? Подлежи ли на регулация ползваният данъчен креди...

Облагане на вещи от личното имущество на физическото лице, регистрирано за целите на ДДС в качеството си на ЕТ

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева разглежда следния случай: Задължено ли е физическо лице, регистрирано по ЗДДС в качеството си на ЕТ, при продажба на лично имущество (имоти, МСП и др.), които не са собственост на фирмата, да начислява ДДС? В кои случаи тези сделк...

Подходи при определяне на първоначална оценка на ДМА

МСС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводсвто ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира подходите при определяне на първоначална оценка на ДМА. Първоначално всички ДМА се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мит...

Последващи разходи върху наети активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира последващите разходи върху наети активи. Примери за разходи, които водят до коригиране на балансовата стойност на ДМА, т.е. капитализират се, може да бъдат: - изменен...

Продажба на недвижим имот в процес на строителство

КРМСФО 15 Споразумения за строителство В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира продажбата на недвижим имот в процес на строителство. Пример: Предприятие изгражда недвижим имот за жилищни цели и започва да търси пазар за отделните единици (а...

Производствени разходи за подготвителна дейност

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на производствени разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия период. Пример: Търговско дружество “Теменуга” АД е учредено през м. януари 2008 г. с предмет...

Срок за въвеждане на непълно работно време

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Синдикатите са поканени на основание чл. 138а от КТ за установяване на намалено работно време. Не са дали съгласие и въпреки това работодателят издава запове...

Счетоводно отразяване на кредитни известия

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводното отразяване на кредитни известия.Пример: Търговската политика на “Б” АД предвижда 2% отстъпка за оборот над 2 000 000 лв. Отстъпката се предоставя след приключване на финансовата година...