Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 31, 24 - 30 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 24 - 30 август 2009 г.
Законодателство

Данъчно третиране на организираното столово хранене

В рамките на задълженията си за осигуряване на безопасни условия на труд и за задоволяване на социално-битовите потребности на работниците и служителите си, регламентирани от действащото трудово законодателство, работодателят им предоставя съответно ...

Въпроси и отговори

Командировъчни пари

Когато командировано лице преспива 1 нощ в друго населено място и на следващия ден се завръща, на каква сума за дневни има право: - за два дена по 20 лева = 40 лева - за един по 20 и един по 10 - 30 лева? Чл. 6 от Наредбата за командировките в стр...

Незавършен фактически състав на вътреобщностна доставка

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва доставка на стоки на свой клиент, който е регистриран по ДДС в друга държава членка. Чуждестранната фирма предоставя своя ДДС номер в другата държава членка. Във фактурите е упоменат ДДС номерът на чужд...

Непарична вноска в капитала на друго дружество - данъчни аспекти

Въпрос: Акционерно дружество "А" ще направи непарична вноска в капитала на друго акционерно дружество "В". Обект на апрорт са дълготрайни материални активи(земя и сгради) с балансова стойност 300 000 лв. Да допуснем, че оценката на вещите лица е 3 00...

Неразпределяеми разходи

Занимавам се със счетоводство на една фондация - регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Имаме и ограничена стопанска дейност,свързана с идеалната цел на фондацията. Интересувам се за подробности относно приключването и данъчно...

Обезщетения при прекратяване трудовия договор на преподавател

Преподавател, назначен на безсрочен трудов договор, се освобождава на основание чл. 328, т. 3 от КТ (намаляване обема на работа). Има ли право на обезщетение по чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, или само на полагащото се по КТ? Върху ...

Отчитане на апорт с патент

АД прави апорт в дружество с патент. НДА се отписва и се прави сметка Съучастия. При балансова стойност 6 хил.лв. се правят записвания Дт сметка Съучастия и Кт сметка НДА. По оценка на вещи лица патентът е оценен за 92 000 лв., което е твърде високо....

Прекратяване на наемни отношения

При отдаване под наем на площи е издадена данъчна фактура за два депозита. Как е най-правлино при прекратяване на наемните отношения - да се издаде кредитна фактура за възстановен депозит или да се прихванат неплатените фактури за наем? Това са вза...

Прехвърляне на договор за лизинг

Договор за лизинг се прехвърля от една на друга фирма, които са свързани лица. Първата фирма не фактурира нищо на втората. Как да заведе втората фирма автомобила, предоставен на лизинг - по оставащите лизингови вноски или по цялата лизингова стойност...

Работа за трудоустроен работник

Съпругът ми е с 66% инвалидност от ТЕЛК. Работодателят не може да му предложи по-лека работа. Как се постъпва в този случай? Констатацията, направена от ТЕЛК, за трайно намалената над 50% работоспособност, предполага издадено предписание до работод...

Трудов или граждански договор

Собственик съм на фирма с основен предмет на дейност строително - ремонтни работи. Естеството на работата е такова, че не мога да осигуря постоянна заетост на работниците и да ги назначавам с трудови договори за неопределено време. Към това трябва да...

В пресата за вас

Анулирани документи след отразяването им в отчетните регистри

1. Документиране на погрешно съставени или поправени фактури или известия към фактури Когато се налагат корекции на погрешно съставени фактури или известия към тях, които са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, документите се ...

Възнаграждението за времето на платен годишен отпуск

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Венета Георгиева, консултант, дава отговор на въпросите: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага...

Данъчно третиране на отписано задължение

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса: Как се третира във връзка с нормата на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО отписано задължение с включен в него данък добавена стойност, което не е платено към доставчика? Подлежи ли на регу...

Облагане на вещи от личното имущество на физическото лице, регистрирано за целите на ДДС в качеството си на ЕТ

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева разглежда следния случай: Задължено ли е физическо лице, регистрирано по ЗДДС в качеството си на ЕТ, при продажба на лично имущество (имоти, МСП и др.), които не са собственост на фирмата, да начисляв...

Подходи при определяне на първоначална оценка на ДМА

МСС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводсвто ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира подходите при определяне на първоначална оценка на ДМА. Първоначално всички ДМА се оценяват по цена на придобиване, която включва п...

Последващи разходи върху наети активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира последващите разходи върху наети активи. Примери за разходи, които водят до коригиране на балансовата стойност на ДМА, т.е. капитализират...

Продажба на недвижим имот в процес на строителство

КРМСФО 15 Споразумения за строителство В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира продажбата на недвижим имот в процес на строителство. Пример: Предприятие изгражда недвижим имот за жилищни цели и започва да търси...

Производствени разходи за подготвителна дейност

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на производствени разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия период. Пример: Търговско дружество “Теменуга” АД е учредено пр...

Срок за въвеждане на непълно работно време

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Синдикатите са поканени на основание чл. 138а от КТ за установяване на намалено работно време. Не са дали съгласие и въпреки то...

Счетоводно отразяване на кредитни известия

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводното отразяване на кредитни известия.Пример: Търговската политика на “Б” АД предвижда 2% отстъпка за оборот над 2 000 000 лв. Отстъпката се предоставя след при...