Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 30, 3 - 9 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 3 - 9 август 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 6

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: В каква валута трябва да бъде изготвена фактурата при вътрешнообщностна сделка? Отговор: Няма изисквания. Използва се курсът на Европейската централна банка. Въпрос: Внос на чесън - 0703 20 00 от Китай ...

Изменения в правилата на ДОПК относно налагането на обезпечения и образуването на изпълнително производство

Съгласно чл. 195, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания. С изменението на чл. 195, ал. 5 от ДОПК (в сила от 01.01.2010 г.), всички обезпечения ще се налагат от пуб...

Въпроси и отговори

Активи, предназначени за продажба

Предприятието ни е от сферата на отбранителната промишленост и Ръководството се е ангажирало с план за продажба на група за изваждане от употреба, която представлява значителна част от регулираните ни дейности. Знае се, че продажбата изисква предвари...

ДДС при продажба на автомобил

Фирмата ни закупува за собствени нужди чрез внос упротребяван лек автомобил “Крайслер” с брой места 6+1 през м. 3.2002 г., с начислен ДДС при вноса - 1779 лв. Същият е продаден м. 01.2006 г. с облагаема стойност 1250,00 лв и ДДС 250 лв. (като застрах...

Мястото на трудоустроения работник се освобождава незабавно

Поради заболяване бях трудоустроен. В лекарското предписание бяха посочени длъжности, несвързани с производството и боравенето с химикали. В предприятието, в което работя, длъжността портиер е посочена в списъка за трудоустроени, но към момента на тр...

Непризнат данъчен кредит

По данъчен ревизионен акт не е признат ползван данъчен кредит, поради факта, че фактурите са преди датата на регистрация по ДДС. Данъчно признат ли е разходът за ДДС, при положение че стопанската операция, за която се отнасят, е призната за разход пр...

Обезценка и продажба на активи

Какви са счетоводните записвания за обезценка и за продажба на активи при наличие на група активи за изваждане от употреба? Счетоводните записвания за обезценка на активи към 30.06.2009 г. може да бъдат: а) Ако активът е представян по модел “справе...

Обезщетние за трудова злополука

Наш служител е командирован със служебен автомобил. На връщане от командировката претърпява ПТП и постъпва в болница, където му е направена спешна операция. КАТ определя него като виновник за катастрофата. В тридневен срок от злополуката декларираме ...

Облагане на средства, получени от Европейски фондове

ЕООД получава средства от Европейски фондове. Изплащаме хонорари на лица по граждански договори. Издава ли се сметка за изплатени суми, удържат ли се осигуровки и данък общ доход или се изплаща брутната сума? Включват ли се тези суми по чл. 73 от ЗДД...

Облагане с ДДС на туристически услуги

С моя съдружник участваме в съотношение на дяловете 50:50 в две дружества с ограничена отговорност. Едното предприятие от тях е лицензиран хотелиер, а другото е лицензиран туроператор. Двете юридически лица - дружествата, са съсобственици в собствено...

Осигуряване на прокурист

Обръщаме се с молба към вас по въпрос, по който срещнахме различни становища. Едноличен търговец излиза във временна неработоспособност поради бременност и раждане от 07.07.2009 г. и смята да ползва отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал....

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Дружеството е ООД с двама съдружници. По съдебно решение единият е определен за управител. Ако съдружник “А”, който не е управител и не полага личен труд в това дружество, е осигурен в друго дружество като самоосигуряващ се, какви са му осигурителнит...

Прихващане

Дъщерно предприятие е регистрирано в България със 100% капитал на австрийско предприятие майка. Дъщерното предприятие предоставя през 2008 г. заем на майката и отчита приходи от лихви, които не са платени от майката (няма издадени фактури от дъщернот...

В пресата за вас

Амортизации на ДМА

МСС 16 и МСС 36 В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира амортизациите на ДМА. Амортизуеми са всички ДМА на дружеството с изключение на неамортизуемите, като: 1. природни ресурси (зем...

Безвъзмездно предоставяне на активи на небюджетни предприятия

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира случаите, при които бюджетното предприятие предоставя за безвъзмездно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предпри...

Важно за бизнеса във връзка въвеждането на фаза 4 на NCTS

Регламент (ЕО) № 312/2009 В бр. 28 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с въвеждането на фаза 4 на NCTS от 1 юли т.г. от Агенция “Митници”. А. Относно използването на EORI номер при деклариране за режим транзит: 1....

Действа ли закрилата при уволнение, когато работникът е укрил, че страда от заболяване по Наредба № 5

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Величка Микова, юрист, разглежда следния въпрос: Наложи се работодателят да предприеме съкращения на персонала. За длъжността “технически секретар” извършихме подбор между наличните две бройки, тъй като съглас...

Отпуски по чл. 157 от Кодекса на труда

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Дължи ли работодателят обезщетение за времето, през което работникът или служителят е в отпуск поради встъпване в брак, кръводаряване и смърт н...

Отчитане на строителство на недвижими имоти

КРМСФО 15 Споразумения за строителство В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на договори за строителство. Възможни са два случая на договори за строителство на недвижими имоти, които да се третират...

Приспадане на авансови вноски с надвнесен корпоративен данък

В бр. 7 от 2009 г . на сп. “Експерт” Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда хипотези на приспадане на авансови вноски с надвнесен корпоративен данък. В практиката са познати случаи, при които в годишната си данъчна декларация, подадена по реда на...

Стойност на ремонтите на активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира ремонтите на активи. Някои ремонти са сравнително продължителни и с висока стойност. В много случаи ня...

Форуърден договор за покупка

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за форуърден договор за покупка. Пример: Българска фирма възнамерява да купи стоки от чужбина ...