Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 30, 3 - 9 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 3 - 9 август 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 6

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: В каква валута трябва да бъде изготвена фактурата при вътрешнообщностна сделка? Отговор: Няма изисквания. Използва се курсът на Европейската централна банка. Въпрос: Внос на чесън - 0703 20 00 от Китай по тарифна квота с намалени ми...

Изменения в правилата на ДОПК относно налагането на обезпечения и образуването на изпълнително производство

Съгласно чл. 195, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания. С изменението на чл. 195, ал. 5 от ДОПК (в сила от 01.01.2010 г.), всички обезпечения ще се налагат от публичните изпълнители при Национ...

Въпроси и отговори

Активи, предназначени за продажба

Предприятието ни е от сферата на отбранителната промишленост и Ръководството се е ангажирало с план за продажба на група за изваждане от употреба, която представлява значителна част от регулираните ни дейности. Знае се, че продажбата изисква предварително одобрение от държавен ор...

ДДС при продажба на автомобил

Фирмата ни закупува за собствени нужди чрез внос упротребяван лек автомобил “Крайслер” с брой места 6+1 през м. 3.2002 г., с начислен ДДС при вноса - 1779 лв. Същият е продаден м. 01.2006 г. с облагаема стойност 1250,00 лв и ДДС 250 лв. (като застрахователната стойност към датата...

Мястото на трудоустроения работник се освобождава незабавно

Поради заболяване бях трудоустроен. В лекарското предписание бяха посочени длъжности, несвързани с производството и боравенето с химикали. В предприятието, в което работя, длъжността портиер е посочена в списъка за трудоустроени, но към момента на трудоустрояването ми е заета от ...

Непризнат данъчен кредит

По данъчен ревизионен акт не е признат ползван данъчен кредит, поради факта, че фактурите са преди датата на регистрация по ДДС. Данъчно признат ли е разходът за ДДС, при положение че стопанската операция, за която се отнасят, е призната за разход през 2006 г.? Какви счетоводни з...

Обезценка и продажба на активи

Какви са счетоводните записвания за обезценка и за продажба на активи при наличие на група активи за изваждане от употреба? Счетоводните записвания за обезценка на активи към 30.06.2009 г. може да бъдат: а) Ако активът е представян по модел “справедлива стойност”, но няма създа...

Обезщетние за трудова злополука

Наш служител е командирован със служебен автомобил. На връщане от командировката претърпява ПТП и постъпва в болница, където му е направена спешна операция. КАТ определя него като виновник за катастрофата. В тридневен срок от злополуката декларираме пред НОИ трудовата злополука. ...

Облагане на средства, получени от Европейски фондове

ЕООД получава средства от Европейски фондове. Изплащаме хонорари на лица по граждански договори. Издава ли се сметка за изплатени суми, удържат ли се осигуровки и данък общ доход или се изплаща брутната сума? Включват ли се тези суми по чл. 73 от ЗДДФЛ? Европейската общност осиг...

Облагане с ДДС на туристически услуги

С моя съдружник участваме в съотношение на дяловете 50:50 в две дружества с ограничена отговорност. Едното предприятие от тях е лицензиран хотелиер, а другото е лицензиран туроператор. Двете юридически лица - дружествата, са съсобственици в собствеността на сграда - хотел, като с...

Осигуряване на прокурист

Обръщаме се с молба към вас по въпрос, по който срещнахме различни становища. Едноличен търговец излиза във временна неработоспособност поради бременност и раждане от 07.07.2009 г. и смята да ползва отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, след к...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Дружеството е ООД с двама съдружници. По съдебно решение единият е определен за управител. Ако съдружник “А”, който не е управител и не полага личен труд в това дружество, е осигурен в друго дружество като самоосигуряващ се, какви са му осигурителните задължения в това ООД? Съдру...

Прихващане

Дъщерно предприятие е регистрирано в България със 100% капитал на австрийско предприятие майка. Дъщерното предприятие предоставя през 2008 г. заем на майката и отчита приходи от лихви, които не са платени от майката (няма издадени фактури от дъщерното предприятие). През 2009 г. е...

В пресата за вас

Амортизации на ДМА

МСС 16 и МСС 36 В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира амортизациите на ДМА. Амортизуеми са всички ДМА на дружеството с изключение на неамортизуемите, като: 1. природни ресурси (земи, терени, води и водоеми); 2...

Безвъзмездно предоставяне на активи на небюджетни предприятия

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира случаите, при които бюджетното предприятие предоставя за безвъзмездно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически лица. П...

Важно за бизнеса във връзка въвеждането на фаза 4 на NCTS

Регламент (ЕО) № 312/2009 В бр. 28 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с въвеждането на фаза 4 на NCTS от 1 юли т.г. от Агенция “Митници”. А. Относно използването на EORI номер при деклариране за режим транзит: 1. В съответствие с разпоредбите...

Действа ли закрилата при уволнение, когато работникът е укрил, че страда от заболяване по Наредба № 5

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Величка Микова, юрист, разглежда следния въпрос: Наложи се работодателят да предприеме съкращения на персонала. За длъжността “технически секретар” извършихме подбор между наличните две бройки, тъй като съгласно промененото щатно разписани...

Отпуски по чл. 157 от Кодекса на труда

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Дължи ли работодателят обезщетение за времето, през което работникът или служителят е в отпуск поради встъпване в брак, кръводаряване и смърт на близък? Разпоредбата на чл....

Отчитане на строителство на недвижими имоти

КРМСФО 15 Споразумения за строителство В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на договори за строителство. Възможни са два случая на договори за строителство на недвижими имоти, които да се третират като продажба на стоки, съгла...

Приспадане на авансови вноски с надвнесен корпоративен данък

В бр. 7 от 2009 г . на сп. “Експерт” Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда хипотези на приспадане на авансови вноски с надвнесен корпоративен данък. В практиката са познати случаи, при които в годишната си данъчна декларация, подадена по реда на чл. 92 от ЗКПО, данъчнозадълж...

Стойност на ремонтите на активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира ремонтите на активи. Някои ремонти са сравнително продължителни и с висока стойност. В много случаи някои ремонти надминават дори пъ...

Форуърден договор за покупка

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за форуърден договор за покупка. Пример: Българска фирма възнамерява да купи стоки от чужбина за 100 000 щ.д. За да избегне ...