Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 28, 20 - 26 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 4

Въпрос: Какви са изискванията при износ на движими паметници на културата, съгласно Европейското законодателство? Отговор: Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 относно износа на паметници на културата цели въвеждането на мерки, които да гарантират осъществява...

Изменения в правилата на ДОПК относно конкуренцията на изпълнителни производства

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е предвидена възможност трето лице да изпълни чуждо публично задължение и при определени предпоставки да встъпи в правата на публичния взискател по отношение на направените обезпечения и реда на вземането до размера на своята прет...

Въпроси и отговори

Видове лихви

Счетоводител съм на предприятие,което винаги има проблеми със събирането на вземанията си. Поради това непрекъснато използваме външно за нас финансиране-банкови кредити; доставки на дълготрайни материални активи чрез договори за финансов лизинг или на разсрочено плащане и пр. В т...

Внасяне на осигуровки при получаване на доходи от дейности на различни основания

Какви осигуровки ще дължи управителят на ЕООД със заплата 720 лв., при положение че се осигурява: - по трудов договор 1200 лв. в АД - управление и контрол в АД 480 лв. - управление и контрол в ЕАД 500 лв.? За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания ...

Данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на гаранционно обслужване

Фирма производител, регистрирана за целите на ЗДДС в страна от Общността, е доставила и монтирала в България оборудване за ВЕЦ. Българското дружество има сключен договор с фирмата производител за извършване на гаранционно сервизно обслужване на електрическата част на доставените ...

Договор за лизинг

Имаме договор за лизинг от 2006 г., изплатили сме половината вноски, като при сключването на договора сме ползвали целия ДДС. Сега искаме да прехвърлим оставащото задължение по лизинга на трето лице с подписване на тристранно споразумение. Трябва ли да се възстанови до ползвания ...

Необлагаема доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува стока от фирма, която по регистрация е в страна от ЕС, но стоката (производството є) е в страна - нечленка на ЕС. Транспортът започва от митница в страната - нечленка на ЕС. Българската фирма продава стоката в страна извън ЕС. Стока...

Обезщетенията при съкращение не се изключват взаимно

Уволнихме наш служител поради съкращаване на щата. Изплатихме му обезщетение за недадено предизвестие. Има ли той право на едномесечно обезщетение за оставане без работа след уволнението, т.е. да получи две обезщетения за един и същи период? Работодателят дължи и двете обезщете...

Облагане с ДДС

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и ще закупи еднократно от Германия специално облекло и уреди на стойност 20000 лв., необходими за дейността на фирмата. Досега не сме имали други ВОП. Как фирмата да отрази фактурата в счетоводството си и какво трябва да подаде в НАП във връзка с...

В пресата за вас

Какви са задълженията на залогодателя според приложимите счетоводни стандарти

СС 2 Отчитане на стоково-материални запаси В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са задълженията на залогодателя, според приложимите счетоводни стандарти? Първо, да оповести в приложението към периодичния си отчет отчет...

Мотивиране на заповедта за уволнение

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист-консултант, разглежда примери за мотивиране на заповедта за уволнение. 1. При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ не е достатъчно в заповедта да бъде възпроизведен само конкретният текст от Кодекса на труда - “...

Оценка на ДМА след първоначално признаване на ДМА

МСС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценката на ДМА след първоначално признаване. След първоначално признаване сградите, машините, съоръженията, стопанският инвентар, транспортните средства и други...

Разходи за подобрения на дълготрайни материални активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отчитането на подобренията на ДМА. Разликата между ремонт и подобрение е в насочеността на разходите, целта, която се преследва - за възстановяване на намале...

Срок за подаване на жалба срещу ревизионен акт

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда правото на жалба срещу ревизионен акт. Жалбата по административен ред се подава в 14-дневен срок от връчването на ревизионния акт. Когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от решаващи...

Третиране на ваучерите за храна по реда на ЗКПО

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Предприятието ни има одобрена план-сметка за разходването на социалните разходи за 2009 г. Според нея, те ще бъдат изразходени за ваучери за храна в необлагаемия им месечен размер за едно лице - 60 лв. ...

Третиране по ЗДДФЛ на обезщетението за нощувка при командировка в чужбина

ЗДДФЛ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Ако служител на фирмата, командирован в чужбина, представи документ за нощувка на стойност, по-голяма от норматива за квартирни, опр...

Фактуриране на амбалаж, подлежащ на връщане

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Законно ли е във фактура за доставка на бира амбалажът (касите), чиято собственост не се прехвърля, да се посочва количествено? Ако не се фактурира количеството амбалаж, с какъв доку...