Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 28, 20 - 26 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 4

Въпрос: Какви са изискванията при износ на движими паметници на културата, съгласно Европейското законодателство? Отговор: Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 относно износа на паметници на културата цели въвеждането на мерки, к...

Изменения в правилата на ДОПК относно конкуренцията на изпълнителни производства

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е предвидена възможност трето лице да изпълни чуждо публично задължение и при определени предпоставки да встъпи в правата на публичния взискател по отношение на направените обезпечения и реда на взема...

Въпроси и отговори

Видове лихви

Счетоводител съм на предприятие,което винаги има проблеми със събирането на вземанията си. Поради това непрекъснато използваме външно за нас финансиране-банкови кредити; доставки на дълготрайни материални активи чрез договори за финансов лизинг или н...

Внасяне на осигуровки при получаване на доходи от дейности на различни основания

Какви осигуровки ще дължи управителят на ЕООД със заплата 720 лв., при положение че се осигурява: - по трудов договор 1200 лв. в АД - управление и контрол в АД 480 лв. - управление и контрол в ЕАД 500 лв.? За лицата, които получават доходи от д...

Данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на гаранционно обслужване

Фирма производител, регистрирана за целите на ЗДДС в страна от Общността, е доставила и монтирала в България оборудване за ВЕЦ. Българското дружество има сключен договор с фирмата производител за извършване на гаранционно сервизно обслужване на елект...

Договор за лизинг

Имаме договор за лизинг от 2006 г., изплатили сме половината вноски, като при сключването на договора сме ползвали целия ДДС. Сега искаме да прехвърлим оставащото задължение по лизинга на трето лице с подписване на тристранно споразумение. Трябва ли ...

Необлагаема доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува стока от фирма, която по регистрация е в страна от ЕС, но стоката (производството є) е в страна - нечленка на ЕС. Транспортът започва от митница в страната - нечленка на ЕС. Българската фирма продава ст...

Обезщетенията при съкращение не се изключват взаимно

Уволнихме наш служител поради съкращаване на щата. Изплатихме му обезщетение за недадено предизвестие. Има ли той право на едномесечно обезщетение за оставане без работа след уволнението, т.е. да получи две обезщетения за един и същи период? Работо...

Облагане с ДДС

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и ще закупи еднократно от Германия специално облекло и уреди на стойност 20000 лв., необходими за дейността на фирмата. Досега не сме имали други ВОП. Как фирмата да отрази фактурата в счетоводството си и какво трябв...

В пресата за вас

Какви са задълженията на залогодателя според приложимите счетоводни стандарти

СС 2 Отчитане на стоково-материални запаси В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са задълженията на залогодателя, според приложимите счетоводни стандарти? Първо, да оповести в приложението ...

Мотивиране на заповедта за уволнение

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист-консултант, разглежда примери за мотивиране на заповедта за уволнение. 1. При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ не е достатъчно в заповедта да бъде възпроизведен само конкретният...

Оценка на ДМА след първоначално признаване на ДМА

МСС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценката на ДМА след първоначално признаване. След първоначално признаване сградите, машините, съоръженията, стопанският инвентар, ...

Разходи за подобрения на дълготрайни материални активи

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява отчитането на подобренията на ДМА. Разликата между ремонт и подобрение е в насочеността на разходите, целта, която се преследва...

Срок за подаване на жалба срещу ревизионен акт

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда правото на жалба срещу ревизионен акт. Жалбата по административен ред се подава в 14-дневен срок от връчването на ревизионния акт. Когато жалбата е просрочена, тя се оста...

Третиране на ваучерите за храна по реда на ЗКПО

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Предприятието ни има одобрена план-сметка за разходването на социалните разходи за 2009 г. Според нея, те ще бъдат изразходени за ваучери за храна в необлагаемия им месечен...

Третиране по ЗДДФЛ на обезщетението за нощувка при командировка в чужбина

ЗДДФЛ и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Ако служител на фирмата, командирован в чужбина, представи документ за нощувка на стойност, по-голяма ...

Фактуриране на амбалаж, подлежащ на връщане

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Законно ли е във фактура за доставка на бира амбалажът (касите), чиято собственост не се прехвърля, да се посочва количествено? Ако не се фактурира коли...