Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 26, 6 - 12 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 6 - 12 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 2

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: Възможно ли е складирането на горива в митнически склад? Отговор: В съответствие с чл. 98, параграф 1 от Регламент(ЕИО) № 2913/92г на Съвета, режимът митническо складиране разрешава съхранението в митничес...

Промени в ЗДДФЛ И ЗКПО, влизащи в сила от 1 януари 2010 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г.) се променя както ЗДДФЛ, така и ЗКПО. Измененията и допълненията ще влязат в сила на 1 януари 2010 г. Промените в двата данъчни закона са приети в аванс от Народното...

Въпроси и отговори

Възнаграждения на членове на Съвет на директорите

Холдингът ни е член на Съвета на директорите (СД) на дъщерно дружество, в качеството си на юридическо лице, представлявано от законния си представител. С решение на Общото събрание (ОС) е определен размерът на възнаграждението на членовете на СД, за ...

Данъчно третиране на доходите от лихви

На основание чл. 334, ал. 1, т. 3 от КТ, съдът е присъдил обезщетение на служител по чл. 225, ал. 2 от КТ за период от 6 месеца, заедно със законната лихва, до окончателното изплащане, както и сума, представляваща разноски за производството пред съда...

ДДС при ремонт на транспортни средства извън страната

При осъществяване на международни шосейни превози на стоки на фирмите - превозвачи понякога се налага да извършват ремонт на транспортните средства извън територията на България. Не са рядкост и случаите, при които ремонтът им е придружен и с използв...

Отчитане на субсидии от фонд “Земеделие”

Имам получена субсидия от фонд “Земеделие” за обработка на земеделска земя. Фирма сме, регистрирана по ДДС. Как да осчетоводя субсидията? Субсидията, получена от фонд “Земеделие” за площ обработваема земеделска земя, попада в правилата на отчитане, ...

Прихващане на изплатени обезщетения

Наша бивша служителка бе съкратена на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ на 02.06.2003 г. и бе възстановена с решение на ВКС № 214/21.02.2008 г. Същата, след покана от работодателя, не пожела да заема длъжността и на основание чл. 325, т. 2 от КТ т...

Производства по прекратяване с ликвидация на юридическо лице търговец

Фирма в ликвидация (срок на ликвидацията 30.06.2009 г.) има непродадени активи, машини и материали. При дерегистрацията по ДДС върху тях ще бъде начислен данък по пазарни стойности. Същите активи ще бъдат ликвидационен дял на собственика, италианско ...

В пресата за вас

Деклариране увеличаването на намалени авансови вноски по ЗКПО

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова дава отговор на въпроса: Фирмата ни е на месечни авансови вноски по ЗКПО. Ако през април 2009 г. подам декларация за намаляване на авансовите вноски, мога ли през някой от следващите месеци ...

Закрила при ползване на отпуск по чл. 163 от КТ

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист, специалист по трудово право, разглежда следния случай: След влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) наша служителка направи необходимото,...

Неизвършена пререгистрация на фирма по Закона за търговския регистър

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, дава отговор на въпроса: Какво се случва с търговците, които не се пререгистрират по реда на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър (ПЗР на ЗТР)...

Необходими документи при прекратяване облагането на превозни средства при кражба

Наредба № 1-45 В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Красимира Узунова, главен юрисконсулт, разглежда облагането с данък на пътните превозни средства. По силата на чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 1-45 регистрацията на превозно средство се пре...

Особени залози

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особените залози. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за особените залози (ЗОЗ), това е залог, който се учредява без предаване на заложеното имущест...

Прилагане на § 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: През юли 2007 г. на работниците във фирмата е намалено допълнителното възнаграждение за продължителна работа, получавано до този момент към основа...

Счетоводно отразяване на резервите

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., разяснява счетоводното отразяване на резервите. 1. Когато се отразяват счетоводно резерви от обложената печалба, не е достатъчно да се познава само изискването на Закона или дружествения д...