Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 23, 15 - 21 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 15 - 21 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 17

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Кое длъжностно лице трябва да изготвя Удостоверение УП 30 - завеждащ личен състав или касиер-счетоводителят? Отговор: В чл. 5, ал. 7 от Код...

Въпроси и отговори

Бизнескомбинации

Има ли бизнескомбинация, при която придобиващото предприятие може да използва реализирана от придобитото предприятие в предходни данъчни периоди данъчна загуба, за да намали размера на евентуално реализирана данъчна печалба през 2009 година? За бизнескомбинацията придобиване със...

Данъчно третиране по ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

За да се разгледа данъчното третиране на ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физическите или юридически лица, трябва да се има предвид същността и възникването на съсобствеността на имоти и права, както и прекратяването є чрез делба. Съгласно действащо...

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите - с по-ниска квалификация - с 10%. Има ли право работодателят да намали с различен процент основното възна...

Максимален осигурителен доход при отработен непълен месец

В Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, е уточнено как се определя минималният осигурителен доход, когато не е отработен пълен месец. Как стоят нещата с ограничаване на осигуряването до максималния осигурителен доход? Т....

Обезщетение от застраховател за настъпила трудова злополука

На 02.02.2009 г. претърпях трудова злополука на път за работа. Злополуката е с разпореждане (призната) по чл. 55, ал. 2. Работодателят ми има сключен договор със застраховател за изплащане на обезщетение при настъпване на трудова злополука, но застрахователят твърди, че обезщете...

Отчитане на произведената продукция в земеделските предприятия - 2

(Продължение от бр. 22) В практиката два основни въпроса все още не се разбират и се допускат грешки: за какво ни служи фактическата себестойност и, ако има разлика между нетната справедлива стойност и фактическата себестойност, какво я правим, по каква стойност и как отписваме ...

Счетоводни и данъчни аспекти

Първият въпрос е по кои счетводни стандарти работите - предполагаме, че са Националните, и ще третирам въпросите от тази гледна точка. Вторият въпрос, който възниква, е за причината за обезценяването на материалните запаси. Обезценка на материал се извършва, когато отчетната му ...

В пресата за вас

Допълнителни вноски при временен недостиг на средства

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира допълнителните вноски при временен недостиг на средства. Решението за допълнителни вноски се взема при временна необходимост от парични средства. Безспорно е, че това е п...

Отчитане липси на активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането при липси на активи. Счетоводните записвания във връзка с установени липси на активи са следните: 1. Когато липсите са за сметка на материалноотговорното лице: 1.1. Липса на...

Отчитане на сделките в смесени предприятия

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки в смесени предприятия чрез пример. Пример: Смесеното предприятие “Теменужка” ООД е продало през м. февруари 2009 г. на “Хризантема” АД дълготрайни ...

Оценка по амортизируема стойност на финансови инструменти

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява оценяването на финансови инструменти по амортизируема стойност чрез пример. Пример: На 31.03.2007 г. “Гама” АД е купило Държавни ценни книжа - държавни...

Преотстъпване на корпоративен данък за земеделски производител

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, отдел Счетоводна практика, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД, регистрирана като земеделски производител за данъчната си печалба за непрера...

Признаване по ЗКПО на разходите за наем на земеделска земя

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Илия Николов, данъчен експерт, разглежда казуса: Фирма, чиято основна дейност е земеделие, е регистрирана като земеделски производител в Областната дирекция “Земеделие и гори”. Тя е сключила договор за наем със собственици на зем...

Прихващане до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение. Прихващането може да бъде извършено до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение по реда...