Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 23, 15 - 21 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 15 - 21 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 17

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Кое длъжностно лице трябва да изготвя Удостоверение УП 30 - завеждащ личен състав или касиер-счетоводителят? ...

Въпроси и отговори

Бизнескомбинации

Има ли бизнескомбинация, при която придобиващото предприятие може да използва реализирана от придобитото предприятие в предходни данъчни периоди данъчна загуба, за да намали размера на евентуално реализирана данъчна печалба през 2009 година? За бизн...

Данъчно третиране по ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

За да се разгледа данъчното третиране на ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физическите или юридически лица, трябва да се има предвид същността и възникването на съсобствеността на имоти и права, както и прекратяването є ч...

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите - с по-ниска квалификация - с 10%. Има ли право работодателят да намали с ра...

Максимален осигурителен доход при отработен непълен месец

В Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, е уточнено как се определя минималният осигурителен доход, когато не е отработен пълен месец. Как стоят нещата с ограничаване на осигуряването до макси...

Обезщетение от застраховател за настъпила трудова злополука

На 02.02.2009 г. претърпях трудова злополука на път за работа. Злополуката е с разпореждане (призната) по чл. 55, ал. 2. Работодателят ми има сключен договор със застраховател за изплащане на обезщетение при настъпване на трудова злополука, но застр...

Отчитане на произведената продукция в земеделските предприятия - 2

(Продължение от бр. 22) В практиката два основни въпроса все още не се разбират и се допускат грешки: за какво ни служи фактическата себестойност и, ако има разлика между нетната справедлива стойност и фактическата себестойност, какво я правим, по к...

Счетоводни и данъчни аспекти

Първият въпрос е по кои счетводни стандарти работите - предполагаме, че са Националните, и ще третирам въпросите от тази гледна точка. Вторият въпрос, който възниква, е за причината за обезценяването на материалните запаси. Обезценка на материал се ...

В пресата за вас

Допълнителни вноски при временен недостиг на средства

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира допълнителните вноски при временен недостиг на средства. Решението за допълнителни вноски се взема при временна необходимост от парични сред...

Отчитане липси на активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането при липси на активи. Счетоводните записвания във връзка с установени липси на активи са следните: 1. Когато липсите са за сметка на материалноо...

Отчитане на сделките в смесени предприятия

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки в смесени предприятия чрез пример. Пример: Смесеното предприятие “Теменужка” ООД е продало през м. февруари 2009 г. н...

Оценка по амортизируема стойност на финансови инструменти

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява оценяването на финансови инструменти по амортизируема стойност чрез пример. Пример: На 31.03.2007 г. “Гама” АД е купило Д...

Преотстъпване на корпоративен данък за земеделски производител

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, отдел Счетоводна практика, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД, регистрирана като земеделски производител за д...

Признаване по ЗКПО на разходите за наем на земеделска земя

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Илия Николов, данъчен експерт, разглежда казуса: Фирма, чиято основна дейност е земеделие, е регистрирана като земеделски производител в Областната дирекция “Земеделие и гори”. Тя е сключила договор ...

Прихващане до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда прихващането до започване на производството за принудително изпълнение и обезпечение. Прихващането може да бъде извършено до започване на производството за принудително из...