Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
Законодателство

Актуални изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) претърпя множество изменения и допълнения. Тук ще бъдат разгледани част от измененията и допълненията, обнародвани в бр. 108 от 19.12.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., бр. 69 от 05.08.2008 г., бр. 98 от 14.11.2008 г., бр. 12 от 13...

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 15

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Работя в производствена компания. Имаме ли право да прекратяваме достъпа на служител, който е отсъствал от работа известно време, защото трябва да премине пр...

Въпроси и отговори

Договор за спонсорство

Въпрос: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Въпросът ми е как се отчита и срещу какви документи. Всеки месец ние закупаваме материали които после с протокол ги предаваме по въпросният договор. Имаме ли право на данъчен кредит за материалите които сме закупили.Съгл...

Лично имущество на физическото лице, използвано в дейността му като едноличен търговец

Този въпрос възниква твърде често при осъществяване на дейността и при данъчното облагане на физическите лица, които са регистрирани по ТЗ като еднолични търговци. В ЗДДФЛ се съдържа нова нормативна уредба, регламентираща начина на използване на лично имущество на физическо лице ...

Отделяне чрез учредяване на ново дружество

Въпрос: Предстои отделяне на обособена дейност (отделяне чрез учредяване на ново дружество), като за целта ще се прехвърлят капитал и дълготрайни активи. Един от активите, които ще се прехвърлят е офис, който в момента се отдава под наем. Трябва ли печалбата реализирана от отдава...

Отстраняване на грешка при изчисляване на трудов стаж

Въпрос: Ако представител на НОИ е допуснал грешка при изчисляване на трудов стаж на работник, то каква е процедурата за доказване и корекция на грешката? И ако впоследствие се докаже, че работникът е в правото си, то НОИ ще възстанови ли паричната сума за пропуснатото време? Отг...

Отчитане на закупена валута

Въпрос: Имам следния казус: 1. Закупена е валута на 20.01.09 г. - 2000 щатски долара по 1,45 лева или общо 2900 лв. - от сметка левовата сметка във валутната сметка. 2. Преведен аванс за чужбина на 15.02.09г. 2000 щатски долара. По кой курс трябва да отразя този превод: по курса ...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 3

(Продължение от бр. 20) Кога не се дължи ДДС? Само когато земеделският производител, арендатор на наета земеделска земя, не е регистриран за нуждите на ЗДДС или когато земеделският производител изплаща наема (рентата ) в пари. Обръщам внимание, че когато наемът (рентата) се изп...

Парично обезщетение при раждане в чужбина

В момента съм бременна, но преди да ми се издаде болничният лист за 45 дни преди раждане, няма да бъда в страната. А ако родя в чужбина, ще бъде ли това проблем за получаване на обезщетение за бременност и раждане? Работя от 9 години и съм осигурявана. Съгласно чл. 48а от КСО, ...

Прекратяване на трудовия договор поради намаляване на обема на работата

Въпрос: При съкращаване поради намаляване обема на работа необходимо ли е задължително да се съставя протокол за подбор, при условие, че броя на съкратените е под 10% от списъчния състав? Отговор: Прекратяването на трудовия договор с работник или служител поради "намаляване на о...

Уведомяване на органите по контрол на труда за откриване на предприятие или промяна на дейността

Въпрос: Ако не бъде спазен срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, в какъв размер е санкцията и по кой член? Моля Ви също така да отговорите, в срок до 30.09.2009 г. имаме ли някакво задължение, за подаване на декларация към Инспекцията по труда? Първият срок за пода...

В пресата за вас

Данъчно третиране на услугата ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите се получават от трета страна извън ЕС и готовата продукция се изпраща към трета страна. На осно...

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда допълненията в Кодекса на труда, свързани с поддържането и повишаването на квалификацията на работниците и служителите. Задължението за осигуряване на условия за това следва да се разбира като включващо как...

Кредитно известие при разваляне на доставка

СС 16 и ЗДДС В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира издаването на кредитно известие при разваляне на доставка. При т.нар. разваляне на доставка по чл. 115 от ЗКПО са възможни следните ситуации: А) Сделката е осъществена, но след това се анулира...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка)

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка). МСС 39 изисква предприятието...

Облагане с данък при източника

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Калина Златанова разглежда казуса: Предприятието майка се намира в Белгия - страна на ЕС, а дъщерното предприятие се намира в Република България. 100% от капитала на дъщерното предприятие е на предприятието майка. Дъщерното предп...

Отчитане на инвестиционни имоти СС 40

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на инвестиционни имоти чрез пример. Пример: Предприятие е закупило през 2008 г. имот, представляващ земя и сграда, за 5 200 000 лв. цена на придобиване, включително такса за прехвърляне на с...

Отчитане на подобрения върху ДМА, дадени за безвъзмездно временно ползване

Писмо № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на подобрения върху Дълготрайни материални активи, дадени за безвъзмездно временно ползване от бюджетно предприятие. Ако в срока, пре...

Отчитане събирането на вземанията

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на събирането на вземанията, когато кредиторът възлага срещу заплащане събирането му от посредник, действащ от името и за сметката на кредитора. Възложителят (търговец “А”) има вземане о...