Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
Законодателство

Актуални изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) претърпя множество изменения и допълнения. Тук ще бъдат разгледани част от измененията и допълненията, обнародвани в бр. 108 от 19.12.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., бр. 69 от 05.08.2008 г., бр. 98 ...

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 15

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Работя в производствена компания. Имаме ли право да прекратяваме достъпа на служител, който е отсъствал от работа известно врем...

Въпроси и отговори

Договор за спонсорство

Въпрос: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Въпросът ми е как се отчита и срещу какви документи. Всеки месец ние закупаваме материали които после с протокол ги предаваме по въпросният договор. Имаме ли право на данъчен кредит за матер...

Лично имущество на физическото лице, използвано в дейността му като едноличен търговец

Този въпрос възниква твърде често при осъществяване на дейността и при данъчното облагане на физическите лица, които са регистрирани по ТЗ като еднолични търговци. В ЗДДФЛ се съдържа нова нормативна уредба, регламентираща начина на използване на личн...

Отделяне чрез учредяване на ново дружество

Въпрос: Предстои отделяне на обособена дейност (отделяне чрез учредяване на ново дружество), като за целта ще се прехвърлят капитал и дълготрайни активи. Един от активите, които ще се прехвърлят е офис, който в момента се отдава под наем. Трябва ли п...

Отстраняване на грешка при изчисляване на трудов стаж

Въпрос: Ако представител на НОИ е допуснал грешка при изчисляване на трудов стаж на работник, то каква е процедурата за доказване и корекция на грешката? И ако впоследствие се докаже, че работникът е в правото си, то НОИ ще възстанови ли паричната су...

Отчитане на закупена валута

Въпрос: Имам следния казус: 1. Закупена е валута на 20.01.09 г. - 2000 щатски долара по 1,45 лева или общо 2900 лв. - от сметка левовата сметка във валутната сметка. 2. Преведен аванс за чужбина на 15.02.09г. 2000 щатски долара. По кой курс трябва да...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 3

(Продължение от бр. 20) Кога не се дължи ДДС? Само когато земеделският производител, арендатор на наета земеделска земя, не е регистриран за нуждите на ЗДДС или когато земеделският производител изплаща наема (рентата ) в пари. Обръщам внимание, че ...

Парично обезщетение при раждане в чужбина

В момента съм бременна, но преди да ми се издаде болничният лист за 45 дни преди раждане, няма да бъда в страната. А ако родя в чужбина, ще бъде ли това проблем за получаване на обезщетение за бременност и раждане? Работя от 9 години и съм осигуряван...

Прекратяване на трудовия договор поради намаляване на обема на работата

Въпрос: При съкращаване поради намаляване обема на работа необходимо ли е задължително да се съставя протокол за подбор, при условие, че броя на съкратените е под 10% от списъчния състав? Отговор: Прекратяването на трудовия договор с работник или сл...

Уведомяване на органите по контрол на труда за откриване на предприятие или промяна на дейността

Въпрос: Ако не бъде спазен срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, в какъв размер е санкцията и по кой член? Моля Ви също така да отговорите, в срок до 30.09.2009 г. имаме ли някакво задължение, за подаване на декларация към Инспекцията ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на услугата ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите се получават от трета страна извън ЕС и готовата продукция се изп...

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда допълненията в Кодекса на труда, свързани с поддържането и повишаването на квалификацията на работниците и служителите. Задължението за осигуряване на условия за това следва да...

Кредитно известие при разваляне на доставка

СС 16 и ЗДДС В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира издаването на кредитно известие при разваляне на доставка. При т.нар. разваляне на доставка по чл. 115 от ЗКПО са възможни следните ситуации: А) Сделката е осъщес...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка)

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка)....

Облагане с данък при източника

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Калина Златанова разглежда казуса: Предприятието майка се намира в Белгия - страна на ЕС, а дъщерното предприятие се намира в Република България. 100% от капитала на дъщерното предприятие е на предпр...

Отчитане на инвестиционни имоти СС 40

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на инвестиционни имоти чрез пример. Пример: Предприятие е закупило през 2008 г. имот, представляващ земя и сграда, за 5 200 000 лв. цена на придобиване, включит...

Отчитане на подобрения върху ДМА, дадени за безвъзмездно временно ползване

Писмо № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на подобрения върху Дълготрайни материални активи, дадени за безвъзмездно временно ползване от бюджетно ...

Отчитане събирането на вземанията

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на събирането на вземанията, когато кредиторът възлага срещу заплащане събирането му от посредник, действащ от името и за сметката на кредитора. Възложителя...