Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 1 - 7 юни 2009 г.
Законодателство

Актуални изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) претърпя множество изменения и допълнения. Тук ще бъдат разгледани част от измененията и допълненията, обнародвани в бр. 108 от 19.12.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., бр. 69 от 05.08.2008 г., бр. 98 ...

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 15

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Работя в производствена компания. Имаме ли право да прекратяваме достъпа на служител, който е отсъствал от работа известно врем...

Въпроси и отговори

Договор за спонсорство

Въпрос: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Въпросът ми е как се отчита и срещу какви документи. Всеки месец ние закупаваме материали които после с протокол ги предаваме по въпросният договор. Имаме ли право на данъчен кредит за матер...

Лично имущество на физическото лице, използвано в дейността му като едноличен търговец

Този въпрос възниква твърде често при осъществяване на дейността и при данъчното облагане на физическите лица, които са регистрирани по ТЗ като еднолични търговци. В ЗДДФЛ се съдържа нова нормативна уредба, регламентираща начина на използване на личн...

Отделяне чрез учредяване на ново дружество

Въпрос: Предстои отделяне на обособена дейност (отделяне чрез учредяване на ново дружество), като за целта ще се прехвърлят капитал и дълготрайни активи. Един от активите, които ще се прехвърлят е офис, който в момента се отдава под наем. Трябва ли п...

Отстраняване на грешка при изчисляване на трудов стаж

Въпрос: Ако представител на НОИ е допуснал грешка при изчисляване на трудов стаж на работник, то каква е процедурата за доказване и корекция на грешката? И ако впоследствие се докаже, че работникът е в правото си, то НОИ ще възстанови ли паричната су...

Отчитане на закупена валута

Въпрос: Имам следния казус: 1. Закупена е валута на 20.01.09 г. - 2000 щатски долара по 1,45 лева или общо 2900 лв. - от сметка левовата сметка във валутната сметка. 2. Преведен аванс за чужбина на 15.02.09г. 2000 щатски долара. По кой курс трябва да...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 3

(Продължение от бр. 20) Кога не се дължи ДДС? Само когато земеделският производител, арендатор на наета земеделска земя, не е регистриран за нуждите на ЗДДС или когато земеделският производител изплаща наема (рентата ) в пари. Обръщам внимание, че ...

Парично обезщетение при раждане в чужбина

В момента съм бременна, но преди да ми се издаде болничният лист за 45 дни преди раждане, няма да бъда в страната. А ако родя в чужбина, ще бъде ли това проблем за получаване на обезщетение за бременност и раждане? Работя от 9 години и съм осигуряван...

Прекратяване на трудовия договор поради намаляване на обема на работата

Въпрос: При съкращаване поради намаляване обема на работа необходимо ли е задължително да се съставя протокол за подбор, при условие, че броя на съкратените е под 10% от списъчния състав? Отговор: Прекратяването на трудовия договор с работник или сл...

Уведомяване на органите по контрол на труда за откриване на предприятие или промяна на дейността

Въпрос: Ако не бъде спазен срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, в какъв размер е санкцията и по кой член? Моля Ви също така да отговорите, в срок до 30.09.2009 г. имаме ли някакво задължение, за подаване на декларация към Инспекцията ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на услугата ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите се получават от трета страна извън ЕС и готовата продукция се изп...

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда допълненията в Кодекса на труда, свързани с поддържането и повишаването на квалификацията на работниците и служителите. Задължението за осигуряване на условия за това следва да...

Кредитно известие при разваляне на доставка

СС 16 и ЗДДС В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира издаването на кредитно известие при разваляне на доставка. При т.нар. разваляне на доставка по чл. 115 от ЗКПО са възможни следните ситуации: А) Сделката е осъщес...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка)

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, на портфейлна база (колективна проверка за обезценка)....

Облагане с данък при източника

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Калина Златанова разглежда казуса: Предприятието майка се намира в Белгия - страна на ЕС, а дъщерното предприятие се намира в Република България. 100% от капитала на дъщерното предприятие е на предпр...

Отчитане на инвестиционни имоти СС 40

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на инвестиционни имоти чрез пример. Пример: Предприятие е закупило през 2008 г. имот, представляващ земя и сграда, за 5 200 000 лв. цена на придобиване, включит...

Отчитане на подобрения върху ДМА, дадени за безвъзмездно временно ползване

Писмо № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на подобрения върху Дълготрайни материални активи, дадени за безвъзмездно временно ползване от бюджетно ...

Отчитане събирането на вземанията

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на събирането на вземанията, когато кредиторът възлага срещу заплащане събирането му от посредник, действащ от името и за сметката на кредитора. Възложителя...