Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 14

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Опитвам се да открия при каква минимална температура може да се работи в склад на едро и дали е нормално работниците да работят при 3 градуса. Отговор: Т...

Прилагането на олп при просрочени търговски вземания

Олихвяването на просрочени търговски вземания с лихва, размерът на която е определен на база основен лихвен процент (ОЛП), се прилага само в особени случаи. Този размер на лихвата се използва предимно при формирането на т.нар. “законна лихва”. От своя страна законна лихва се начи...

Въпроси и отговори

ДДС за микробус

При покупка на основно средство (през 2007 г.) от ЕС си самоначислихме ДДС, но сега го продаваме (на остатъчна стойност). Можем ли да приложим чл. 50 от ЗДДС и да не начисляваме данък, защото при покупката сме го начислили и внесли. Става въпрос за микробус 7+1, използвахме го за...

Извършване на туроператорската и туристическата агентска дейност

Какви са процедурата и изискванията за откриване на туристическа агенция? Туроператорската дейност и туристическата агентска дейност са обявени за туристически дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г.). Туроператорска дейност е о...

Неотписани задължения

ЕТ взима заем от физическо лице през 1999 г. в размер на 100 000 лв. Към 31.12.2008 г. са погасени 17 000 лв. от този заем и като задължение на фирмата към заемодателя стоят 83 000 лв. Съгласно чл. 46 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов рез...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 2

(Продължение от бр. 19) Какви взаимоотношения могат да възникнат между земеделския производител - регистрирано за нуждите на ЗДДС лице, и собственика на земеделската земя, когато рентата се изплаща в натура? Данъкът върху добавената стойност е част от пазарната (справедливата) ...

Прекратяване внасянето на осигурителни вноски

Поради намаляване обема от работа и липса на поръчки в ЕООД с решение на ОС управителят спира заплатата си по договор за управление. Други работници няма. Трябва ли да се осигурява като самоосигуряващо лице, при положение че по трудов договор в друга фирма се осигурява на максима...

Приспадане или възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на Европейския съюз

Нормативната материя, свързана с приспадане и възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на ЕС, се съдържа в чл. 78 и 79 на ЗДДФЛ. Тази нормативна материя се изразява в следното: 1. Следва да се има предвид, че удържаният данък в Белгия, Австрия и...

В пресата за вас

Задължителна застраховка “Трудова злополука” в строителството

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда задължителните застраховки в строителството. Работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с коефициент на...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци. Основното предназначение на отчетите за паричните потоци е да представят информация за способно...

Кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг. Когато се касае за прекратен финансов лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността, т.е. когато е издадена фактура за цялата стойност на ли...

Място на изпълнение и документиране на доставката при договор за ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща както за държави членки, така ...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Възстановимата стойност на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, е сегашната стойност на очакваните парични потоци, ди...

Облагане на доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: По какъв ред следва да се облагат доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД, като се има предвид, че в ЗДДФЛ липсва специален текст, уреждащ обла...

Отчитане на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ. 1. Известно е, че понятието “предприятие” по чл. 15 от Търговския закон не се покрива с понятието “предприятие” по Закона за счетоводството. По Закона за счето...

Прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на работника

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист - специалист по трудово право, разглежда казуса: При тежък инцидент в наш цех един работник почина. Той беше представил експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност и му предстоеше да бъде освободен от рабо...

Съдържание и форма на допълнителното споразумение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: На какво основание (нормативен акт, инструкция и пр.) инспекцията по труда изисква допълнителните споразумения към трудовите договори да бъдат с определена форма и съдържание? По-конкретн...