Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 14

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Опитвам се да открия при каква минимална температура може да се работи в склад на едро и дали е нормално работниците да работя...

Прилагането на олп при просрочени търговски вземания

Олихвяването на просрочени търговски вземания с лихва, размерът на която е определен на база основен лихвен процент (ОЛП), се прилага само в особени случаи. Този размер на лихвата се използва предимно при формирането на т.нар. “законна лихва”. От сво...

Въпроси и отговори

ДДС за микробус

При покупка на основно средство (през 2007 г.) от ЕС си самоначислихме ДДС, но сега го продаваме (на остатъчна стойност). Можем ли да приложим чл. 50 от ЗДДС и да не начисляваме данък, защото при покупката сме го начислили и внесли. Става въпрос за м...

Извършване на туроператорската и туристическата агентска дейност

Какви са процедурата и изискванията за откриване на туристическа агенция? Туроператорската дейност и туристическата агентска дейност са обявени за туристически дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г...

Неотписани задължения

ЕТ взима заем от физическо лице през 1999 г. в размер на 100 000 лв. Към 31.12.2008 г. са погасени 17 000 лв. от този заем и като задължение на фирмата към заемодателя стоят 83 000 лв. Съгласно чл. 46 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резу...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 2

(Продължение от бр. 19) Какви взаимоотношения могат да възникнат между земеделския производител - регистрирано за нуждите на ЗДДС лице, и собственика на земеделската земя, когато рентата се изплаща в натура? Данъкът върху добавената стойност е част...

Прекратяване внасянето на осигурителни вноски

Поради намаляване обема от работа и липса на поръчки в ЕООД с решение на ОС управителят спира заплатата си по договор за управление. Други работници няма. Трябва ли да се осигурява като самоосигуряващо лице, при положение че по трудов договор в друга...

Приспадане или възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на Европейския съюз

Нормативната материя, свързана с приспадане и възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на ЕС, се съдържа в чл. 78 и 79 на ЗДДФЛ. Тази нормативна материя се изразява в следното: 1. Следва да се има предвид, че удържа...

В пресата за вас

Задължителна застраховка “Трудова злополука” в строителството

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда задължителните застраховки в строителството. Работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към иконом...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци. Основното предназначение на отчетите за паричните потоци е да пре...

Кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг. Когато се касае за прекратен финансов лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността, т.е. когато е издадена фа...

Място на изпълнение и документиране на доставката при договор за ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща ...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Възстановимата стойност на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, е сегашната стойност на...

Облагане на доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: По какъв ред следва да се облагат доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД, като се има предвид, че в ЗДДФЛ липсва...

Отчитане на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ. 1. Известно е, че понятието “предприятие” по чл. 15 от Търговския закон не се покрива с понятието “предприятие” по Закона за счет...

Прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на работника

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист - специалист по трудово право, разглежда казуса: При тежък инцидент в наш цех един работник почина. Той беше представил експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност и му предст...

Съдържание и форма на допълнителното споразумение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: На какво основание (нормативен акт, инструкция и пр.) инспекцията по труда изисква допълнителните споразумения към трудовите договори да бъдат с определена ф...