Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 14

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Опитвам се да открия при каква минимална температура може да се работи в склад на едро и дали е нормално работниците да работя...

Прилагането на олп при просрочени търговски вземания

Олихвяването на просрочени търговски вземания с лихва, размерът на която е определен на база основен лихвен процент (ОЛП), се прилага само в особени случаи. Този размер на лихвата се използва предимно при формирането на т.нар. “законна лихва”. От сво...

Въпроси и отговори

ДДС за микробус

При покупка на основно средство (през 2007 г.) от ЕС си самоначислихме ДДС, но сега го продаваме (на остатъчна стойност). Можем ли да приложим чл. 50 от ЗДДС и да не начисляваме данък, защото при покупката сме го начислили и внесли. Става въпрос за м...

Извършване на туроператорската и туристическата агентска дейност

Какви са процедурата и изискванията за откриване на туристическа агенция? Туроператорската дейност и туристическата агентска дейност са обявени за туристически дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г...

Неотписани задължения

ЕТ взима заем от физическо лице през 1999 г. в размер на 100 000 лв. Към 31.12.2008 г. са погасени 17 000 лв. от този заем и като задължение на фирмата към заемодателя стоят 83 000 лв. Съгласно чл. 46 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резу...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия - 2

(Продължение от бр. 19) Какви взаимоотношения могат да възникнат между земеделския производител - регистрирано за нуждите на ЗДДС лице, и собственика на земеделската земя, когато рентата се изплаща в натура? Данъкът върху добавената стойност е част...

Прекратяване внасянето на осигурителни вноски

Поради намаляване обема от работа и липса на поръчки в ЕООД с решение на ОС управителят спира заплатата си по договор за управление. Други работници няма. Трябва ли да се осигурява като самоосигуряващо лице, при положение че по трудов договор в друга...

Приспадане или възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на Европейския съюз

Нормативната материя, свързана с приспадане и възстановяване на данък, платен от физическо лице в друга държава - членка на ЕС, се съдържа в чл. 78 и 79 на ЗДДФЛ. Тази нормативна материя се изразява в следното: 1. Следва да се има предвид, че удържа...

В пресата за вас

Задължителна застраховка “Трудова злополука” в строителството

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда задължителните застраховки в строителството. Работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към иконом...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на паричните потоци в отчетите за паричните потоци. Основното предназначение на отчетите за паричните потоци е да пре...

Кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., коментира кредитно известие при прекратяване на договор за финансов лизинг. Когато се касае за прекратен финансов лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността, т.е. когато е издадена фа...

Място на изпълнение и документиране на доставката при договор за ишлеме

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща ...

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Възстановимата стойност на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, е сегашната стойност на...

Облагане на доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: По какъв ред следва да се облагат доходите за положен личен труд от съдружници в търговски дружества и собственици на ЕООД, като се има предвид, че в ЗДДФЛ липсва...

Отчитане на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира отчитането на продажби на предприятие по чл. 15 от ТЗ. 1. Известно е, че понятието “предприятие” по чл. 15 от Търговския закон не се покрива с понятието “предприятие” по Закона за счет...

Прекратяване на трудовото правоотношение при смърт на работника

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонева, юрист - специалист по трудово право, разглежда казуса: При тежък инцидент в наш цех един работник почина. Той беше представил експертно решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност и му предст...

Съдържание и форма на допълнителното споразумение

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: На какво основание (нормативен акт, инструкция и пр.) инспекцията по труда изисква допълнителните споразумения към трудовите договори да бъдат с определена ф...