Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 13

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Може ли фирма възложител да проведе обучение и изпит за придобиване на квалификационна група по ел.безопасност на работниците от фирма подизпълнител. Фирмат...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия

Когато земеделските производители наемат за обработване чужда земеделска земя, независимо от това, на кого тя е собственост (на физически или юридически лица), дължат на собствениците на тази земя наем (рента). За ползването на земята се подписва договор за аренда (наем) между ли...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на командировъчните пари на чуждестранни физически лица

Въпрос: Трябва да определя месечната данъчна основа по ЗДДФЛ на лица, които са командировани на територията България от друга страна-членка на ЕО. Става въпрос за доходи от трудови правоотношения. Какъв е размера на дневните пари, които имам право да третирам като необлагаем дохо...

Здравноосигурителни вноски

Въпрос: Собственичка на дружество се осигурява по трудов договор и като управител (като самоосигуряващо се лице) в същото дружество. В момента лицето е в отпуск по майчинство. Какви здравни осигуровки се дължат? Само по трудовия договор ли се дължат здравни осигуровки? Или и по д...

Командироване в празничен ден

Въпрос: Служител трябва да бъде командирован в чужбина. Но тъй като трябва да е в съответната страна на 10.04 сутринта, съответно трябва да пътува на 09.04, което е официален празник. Трябва ли да го компенсираме и как? Извънреден труд ли е това? Отговор: Вероятно в запитването ...

Констатиране на липси при инвентаризация

Въпрос: Работя в търговска фирма и към 31.12.08 при инвентаризация се установиха липси на стоки. Аз искам да осчетоводя част от тези липси като разход, който ще ми се признае за данъчни цели, съгласно ЗКПО. 0.25% от нетните приходи от продажби на стоки са ми например 4000 лв. Сто...

Непарична вноска (апорт)

Въпрос: Може ли ООД да продаде недвижим имот, който е придобит като апортна вноска в дружеството от двамата съдружници, на цена по-ниска от тази, по която е заведен? А може ли ООД-то да продаде този имот на единия от съдружниците? Отговор: Непаричната вноска (апорта) се прави с ...

Осигурителни вноски по трудов и по граждански договор

Въпрос: Лице работи по трудов и по граждански договор от 1.04 до 30.04.2009 г., като сумата по гражданския договор е 150 лева. Дължат ли се осигуровки от лицето и от работодателя по гражданския договор или не. Подава ли се Д1 и Д6 за граждански договор? Отговор: Съгласно чл. 4, ...

Отписване на откраднат автомобил, закупен с финансов лизинг

Закупен е автомобил по договор за финансов лизинг през октомври 2006 г., а през февруари 2007 г. автомобилът е откраднат. Органите на МВР са уведомени и са започнали издирването му. През това време са внасяни ежемесечно лизинговите вноски, съгласно сключения договор с лизингодате...

Продажба на дялове в ООД

Въпрос: В ООД единият от съдружниците продава дружествения си дял на трето лице съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ. Капиталът на дружеството към датата на продажбата е както следва: основен капитал - 5000 лв; други резерви - 12 600 лв.; непокрита загуба от минали години - 16 683.64 лв...

Продажба на земя, определена от общината като промишлена

Въпрос: Имаме закупена земя, на която са направени подобрения (ограда). Предстои да продадем земята, за която имаме документ от общината, че е промишлена. Трябва ли да начислявам ДДС след като земята е вече промишлена или дължа ДДС само за подобренията по нея (т.е оградата)? Отг...

Уволнение на майка при ликвидация на предприятието

Въпрос: В момента съм в майчинство, но скоро ще започна работа. Фирмата, в която работих и от която получавам майчинство, е в ликвидация. Предполагам, че ще бъда съкратена. Полага ли ми се някакво обезщетение, освен това за изплащане на неизползваните отпуски? Отговор: При ликви...

В пресата за вас

Внос на отпадъци в Общността от трети страни

Регламент № 1313/2006 на ЕС В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира вноса на отпадъци в Общността от трети страни. Вносът в Общността на отпадъци от трети страни, предназначени за оползотворяване, е забранен, с изключение на случаите, когато вносът на тези от...

Възстановяване на загуба от обезценка на финансови активи

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на финансовите активи. Загуба от обезценка се възстановява, ако в следващ период възстановимата стойност на финансов актив, отчитан по ам...

Данъчно третиране на услугата ишлеме, когато възложителят е чуждестранна фирма, изпълнителят - българска фирма

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща, както за държави членки, така...

Документиране на резултатите от инвентаризацията

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира документиране на резултатите от инвентаризацията. След приключване на инвентаризацията всички първични счетоводни документи, свързани с провеждането є и заключенията на...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние). В преобладаващия брой случаи активите и пасивите се представят в счетово...

Наказания на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва наказанията, налагани на регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит. Според чл 41, ал. 1 от Закона, регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 20 00...

Отпуск за работници с намалена работоспособност

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Наша служителка се пенсионира за прослужено време и старост по време на валидност на експертно решение на ТЕЛК - 79,7% инвалидизаиия, и продължава да работи на трудов д...

Преотстъпване на данък печалба за продажба на краве мляко

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, отдел Счетоводна практика, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД е регистрирана като земеделски производител за отглеждане на едър рогат добит...

Разходи за работно и униформено облекло

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за работно и униформено облекло. Според Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО), като разход за дейността се признава безпл...

Счетоводни и трудовоправни аспекти на продажбата на част от дейността на предприятие

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., и Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглеждат случая: Какви са правните и счетоводните аспекти на продажбата на част от дейност (извършвани от нас лицензирани услуги) на ООД, като търговската ни дейност остава. Бе...