Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 13

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Може ли фирма възложител да проведе обучение и изпит за придобиване на квалификационна група по ел.безопасност на работниците от фирма подизпълнител. Фирмат...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия

Когато земеделските производители наемат за обработване чужда земеделска земя, независимо от това, на кого тя е собственост (на физически или юридически лица), дължат на собствениците на тази земя наем (рента). За ползването на земята се подписва договор за аренда (наем) между ли...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на командировъчните пари на чуждестранни физически лица

Въпрос: Трябва да определя месечната данъчна основа по ЗДДФЛ на лица, които са командировани на територията България от друга страна-членка на ЕО. Става въпрос за доходи от трудови правоотношения. Какъв е размера на дневните пари, които имам право да третирам като необлагаем дохо...

Здравноосигурителни вноски

Въпрос: Собственичка на дружество се осигурява по трудов договор и като управител (като самоосигуряващо се лице) в същото дружество. В момента лицето е в отпуск по майчинство. Какви здравни осигуровки се дължат? Само по трудовия договор ли се дължат здравни осигуровки? Или и по д...

Командироване в празничен ден

Въпрос: Служител трябва да бъде командирован в чужбина. Но тъй като трябва да е в съответната страна на 10.04 сутринта, съответно трябва да пътува на 09.04, което е официален празник. Трябва ли да го компенсираме и как? Извънреден труд ли е това? Отговор: Вероятно в запитването ...

Констатиране на липси при инвентаризация

Въпрос: Работя в търговска фирма и към 31.12.08 при инвентаризация се установиха липси на стоки. Аз искам да осчетоводя част от тези липси като разход, който ще ми се признае за данъчни цели, съгласно ЗКПО. 0.25% от нетните приходи от продажби на стоки са ми например 4000 лв. Сто...

Непарична вноска (апорт)

Въпрос: Може ли ООД да продаде недвижим имот, който е придобит като апортна вноска в дружеството от двамата съдружници, на цена по-ниска от тази, по която е заведен? А може ли ООД-то да продаде този имот на единия от съдружниците? Отговор: Непаричната вноска (апорта) се прави с ...

Осигурителни вноски по трудов и по граждански договор

Въпрос: Лице работи по трудов и по граждански договор от 1.04 до 30.04.2009 г., като сумата по гражданския договор е 150 лева. Дължат ли се осигуровки от лицето и от работодателя по гражданския договор или не. Подава ли се Д1 и Д6 за граждански договор? Отговор: Съгласно чл. 4, ...

Отписване на откраднат автомобил, закупен с финансов лизинг

Закупен е автомобил по договор за финансов лизинг през октомври 2006 г., а през февруари 2007 г. автомобилът е откраднат. Органите на МВР са уведомени и са започнали издирването му. През това време са внасяни ежемесечно лизинговите вноски, съгласно сключения договор с лизингодате...

Продажба на дялове в ООД

Въпрос: В ООД единият от съдружниците продава дружествения си дял на трето лице съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ. Капиталът на дружеството към датата на продажбата е както следва: основен капитал - 5000 лв; други резерви - 12 600 лв.; непокрита загуба от минали години - 16 683.64 лв...

Продажба на земя, определена от общината като промишлена

Въпрос: Имаме закупена земя, на която са направени подобрения (ограда). Предстои да продадем земята, за която имаме документ от общината, че е промишлена. Трябва ли да начислявам ДДС след като земята е вече промишлена или дължа ДДС само за подобренията по нея (т.е оградата)? Отг...

Уволнение на майка при ликвидация на предприятието

Въпрос: В момента съм в майчинство, но скоро ще започна работа. Фирмата, в която работих и от която получавам майчинство, е в ликвидация. Предполагам, че ще бъда съкратена. Полага ли ми се някакво обезщетение, освен това за изплащане на неизползваните отпуски? Отговор: При ликви...

В пресата за вас

Внос на отпадъци в Общността от трети страни

Регламент № 1313/2006 на ЕС В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира вноса на отпадъци в Общността от трети страни. Вносът в Общността на отпадъци от трети страни, предназначени за оползотворяване, е забранен, с изключение на случаите, когато вносът на тези от...

Възстановяване на загуба от обезценка на финансови активи

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на финансовите активи. Загуба от обезценка се възстановява, ако в следващ период възстановимата стойност на финансов актив, отчитан по ам...

Данъчно третиране на услугата ишлеме, когато възложителят е чуждестранна фирма, изпълнителят - българска фирма

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща, както за държави членки, така...

Документиране на резултатите от инвентаризацията

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира документиране на резултатите от инвентаризацията. След приключване на инвентаризацията всички първични счетоводни документи, свързани с провеждането є и заключенията на...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние). В преобладаващия брой случаи активите и пасивите се представят в счетово...

Наказания на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва наказанията, налагани на регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит. Според чл 41, ал. 1 от Закона, регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 20 00...

Отпуск за работници с намалена работоспособност

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Наша служителка се пенсионира за прослужено време и старост по време на валидност на експертно решение на ТЕЛК - 79,7% инвалидизаиия, и продължава да работи на трудов д...

Преотстъпване на данък печалба за продажба на краве мляко

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, отдел Счетоводна практика, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД е регистрирана като земеделски производител за отглеждане на едър рогат добит...

Разходи за работно и униформено облекло

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за работно и униформено облекло. Според Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО), като разход за дейността се признава безпл...

Счетоводни и трудовоправни аспекти на продажбата на част от дейността на предприятие

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., и Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглеждат случая: Какви са правните и счетоводните аспекти на продажбата на част от дейност (извършвани от нас лицензирани услуги) на ООД, като търговската ни дейност остава. Бе...