Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 13

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Може ли фирма възложител да проведе обучение и изпит за придобиване на квалификационна група по ел.безопасност на работниците ...

Отчитането на рентата в земеделските предприятия

Когато земеделските производители наемат за обработване чужда земеделска земя, независимо от това, на кого тя е собственост (на физически или юридически лица), дължат на собствениците на тази земя наем (рента). За ползването на земята се подписва дог...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на командировъчните пари на чуждестранни физически лица

Въпрос: Трябва да определя месечната данъчна основа по ЗДДФЛ на лица, които са командировани на територията България от друга страна-членка на ЕО. Става въпрос за доходи от трудови правоотношения. Какъв е размера на дневните пари, които имам право да...

Здравноосигурителни вноски

Въпрос: Собственичка на дружество се осигурява по трудов договор и като управител (като самоосигуряващо се лице) в същото дружество. В момента лицето е в отпуск по майчинство. Какви здравни осигуровки се дължат? Само по трудовия договор ли се дължат ...

Командироване в празничен ден

Въпрос: Служител трябва да бъде командирован в чужбина. Но тъй като трябва да е в съответната страна на 10.04 сутринта, съответно трябва да пътува на 09.04, което е официален празник. Трябва ли да го компенсираме и как? Извънреден труд ли е това? От...

Констатиране на липси при инвентаризация

Въпрос: Работя в търговска фирма и към 31.12.08 при инвентаризация се установиха липси на стоки. Аз искам да осчетоводя част от тези липси като разход, който ще ми се признае за данъчни цели, съгласно ЗКПО. 0.25% от нетните приходи от продажби на сто...

Непарична вноска (апорт)

Въпрос: Може ли ООД да продаде недвижим имот, който е придобит като апортна вноска в дружеството от двамата съдружници, на цена по-ниска от тази, по която е заведен? А може ли ООД-то да продаде този имот на единия от съдружниците? Отговор: Непарична...

Осигурителни вноски по трудов и по граждански договор

Въпрос: Лице работи по трудов и по граждански договор от 1.04 до 30.04.2009 г., като сумата по гражданския договор е 150 лева. Дължат ли се осигуровки от лицето и от работодателя по гражданския договор или не. Подава ли се Д1 и Д6 за граждански догов...

Отписване на откраднат автомобил, закупен с финансов лизинг

Закупен е автомобил по договор за финансов лизинг през октомври 2006 г., а през февруари 2007 г. автомобилът е откраднат. Органите на МВР са уведомени и са започнали издирването му. През това време са внасяни ежемесечно лизинговите вноски, съгласно с...

Продажба на дялове в ООД

Въпрос: В ООД единият от съдружниците продава дружествения си дял на трето лице съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ. Капиталът на дружеството към датата на продажбата е както следва: основен капитал - 5000 лв; други резерви - 12 600 лв.; непокрита загуба о...

Продажба на земя, определена от общината като промишлена

Въпрос: Имаме закупена земя, на която са направени подобрения (ограда). Предстои да продадем земята, за която имаме документ от общината, че е промишлена. Трябва ли да начислявам ДДС след като земята е вече промишлена или дължа ДДС само за подобрения...

Уволнение на майка при ликвидация на предприятието

Въпрос: В момента съм в майчинство, но скоро ще започна работа. Фирмата, в която работих и от която получавам майчинство, е в ликвидация. Предполагам, че ще бъда съкратена. Полага ли ми се някакво обезщетение, освен това за изплащане на неизползванит...

В пресата за вас

Внос на отпадъци в Общността от трети страни

Регламент № 1313/2006 на ЕС В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира вноса на отпадъци в Общността от трети страни. Вносът в Общността на отпадъци от трети страни, предназначени за оползотворяване, е забранен, с изключение на случ...

Възстановяване на загуба от обезценка на финансови активи

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на финансовите активи. Загуба от обезценка се възстановява, ако в следващ период възстановимата стойност на...

Данъчно третиране на услугата ишлеме, когато възложителят е чуждестранна фирма, изпълнителят - българска фирма

В бр. 5 от 2009 г. на в. “Данъчен консултант” Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следната хипотеза: По договор за ишлеме възложител е чуждестранно дружество, материалите идват от държава - членка на ЕС, и готовата продукция се изпраща,...

Документиране на резултатите от инвентаризацията

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира документиране на резултатите от инвентаризацията. След приключване на инвентаризацията всички първични счетоводни документи, свързани с пр...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние). В преобладаващия брой случаи активите и па...

Наказания на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва наказанията, налагани на регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит. Според чл 41, ал. 1 от Закона, регистриран одитор се наказва с глоба или имущес...

Отпуск за работници с намалена работоспособност

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Наша служителка се пенсионира за прослужено време и старост по време на валидност на експертно решение на ТЕЛК - 79,7% инвалидизаиия, и пр...

Преотстъпване на данък печалба за продажба на краве мляко

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, отдел Счетоводна практика, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД е регистрирана като земеделски производител за ...

Разходи за работно и униформено облекло

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на разходите за работно и униформено облекло. Според Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО), като разход ...

Счетоводни и трудовоправни аспекти на продажбата на част от дейността на предприятие

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., и Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглеждат случая: Какви са правните и счетоводните аспекти на продажбата на част от дейност (извършвани от нас лицензирани услуги) на ООД, като тър...