Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 12

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Фирма, която започва дейност през 2009 г., трябва ли да подаде Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2009 г., или чак през 2010 г.?...

ПРИДОБИВАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ

Обичайна практика в земеделието е да се обработва чужда земеделска земя. Взаимоотношенията собственик (арендодател) и ползвател (арендатор) на земеделската земя винаги са пораждали много и различни въпроси и от двете страни. По тази причина винаги им...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на бартерни доставки от 1.01.2009 г.

При сделка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки, наричани бартер. В случая всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това...

Задължение на работодателя да информира работника или служителя относно всички данни, свързани с трудовата дейност

Отправих писмена молба към работодателя си да ми предостави копие от длъжностната ми характеристика, всички молби и заповеди за отпуски и уведомлението за назначаването ми, по съвет на Инспекцията по труда. Причината за молбата ми е обстоятелството, ...

Отчитане на активи

През 2006 г. фирмата ни придоби дълготраен материален актив, осчетоводен по следния начин: Дт с/ка 204 61 200 Дт с/ка 625 7785 Кт с/ка 159 69985. На 3.10.2008 г. фирмата се регистрира по ДДС. Подавам опис за наличен актив и ползвам ДДС в размер н...

Периодично отчитане в предприятията на юридическите лица с нестопанска цел

Периодичното отчитане се свежда преди всичко до извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за съответната година. Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на член 22а от Зако...

В пресата за вас

Изменение в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анита Георгиева, данъчен консултант, разглежда измененията в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели. Ключова възможност за осъществяване на данъчната амортизационна политика на данъчнозадълж...

Износ на отпадъци от Общността към трети страни

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на отпадъци от Общността към трети страни. Износът на отпадъци за обезвреждане от Общността към трети страни е забранен, с изключение на износ на тези отпадъци в държавите от Европейск...

Отчитане на гаранционното поддържане

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитането на гаранционното поддържане. Във връзка с точка 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задължения...

Разходи за безплатна храна

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, коментира разходите за безплатна храна. По отношение на разходите за безплатна храна, предоставяни по силата на нормативен акт, ще обърнем специално внимание ...

Ред и условия за трудоустрояване на работник с трайно намалена работоспособност

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: С експертно решение на ТЕЛК ми е определена 56% трайна неработоспособност със срок на инвалидността до 01.05.2010 г., с диагноза инсулинозависим захарен диабет. На 26...

Ремонт на дълготрайни материални активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., дава пример за отчитане на ремонта на ДМА. Пример: Предприятие “Х” експлоатира машина “А” с цена на придобиване 10 000 лв. и полезен живот от 5 години. Ежеседмично се извършва...

Финансови активи на разположение за продажба

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба са инвестиции в акции или облигации, които предприятието е придобило с първонач...