Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 12

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Фирма, която започва дейност през 2009 г., трябва ли да подаде Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2009 г., или чак през 2010 г.? Всички ли фирми, които са раб...

ПРИДОБИВАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ

Обичайна практика в земеделието е да се обработва чужда земеделска земя. Взаимоотношенията собственик (арендодател) и ползвател (арендатор) на земеделската земя винаги са пораждали много и различни въпроси и от двете страни. По тази причина винаги има неща за доизясняване и за дв...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на бартерни доставки от 1.01.2009 г.

При сделка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки, наричани бартер. В случая всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Данъчнозадъл...

Задължение на работодателя да информира работника или служителя относно всички данни, свързани с трудовата дейност

Отправих писмена молба към работодателя си да ми предостави копие от длъжностната ми характеристика, всички молби и заповеди за отпуски и уведомлението за назначаването ми, по съвет на Инспекцията по труда. Причината за молбата ми е обстоятелството, че съм в период на предизвести...

Отчитане на активи

През 2006 г. фирмата ни придоби дълготраен материален актив, осчетоводен по следния начин: Дт с/ка 204 61 200 Дт с/ка 625 7785 Кт с/ка 159 69985. На 3.10.2008 г. фирмата се регистрира по ДДС. Подавам опис за наличен актив и ползвам ДДС в размер на 9279,02 лв. Трябва ли да кор...

Периодично отчитане в предприятията на юридическите лица с нестопанска цел

Периодичното отчитане се свежда преди всичко до извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за съответната година. Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на член 22а от Закона за счетоводството, са задъл...

В пресата за вас

Изменение в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анита Георгиева, данъчен консултант, разглежда измененията в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели. Ключова възможност за осъществяване на данъчната амортизационна политика на данъчнозадължените по ЗКПО лица е категориз...

Износ на отпадъци от Общността към трети страни

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на отпадъци от Общността към трети страни. Износът на отпадъци за обезвреждане от Общността към трети страни е забранен, с изключение на износ на тези отпадъци в държавите от Европейската асоциация за свободна търг...

Отчитане на гаранционното поддържане

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитането на гаранционното поддържане. Във връзка с точка 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задължения по смисъла на СС 37 Провизии,...

Разходи за безплатна храна

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, коментира разходите за безплатна храна. По отношение на разходите за безплатна храна, предоставяни по силата на нормативен акт, ще обърнем специално внимание на най-често срещания норматив...

Ред и условия за трудоустрояване на работник с трайно намалена работоспособност

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: С експертно решение на ТЕЛК ми е определена 56% трайна неработоспособност със срок на инвалидността до 01.05.2010 г., с диагноза инсулинозависим захарен диабет. На 26.11.2008 г. получих от работод...

Ремонт на дълготрайни материални активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., дава пример за отчитане на ремонта на ДМА. Пример: Предприятие “Х” експлоатира машина “А” с цена на придобиване 10 000 лв. и полезен живот от 5 години. Ежеседмично се извършват прегледи и смазвания, при ко...

Финансови активи на разположение за продажба

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба са инвестиции в акции или облигации, които предприятието е придобило с първоначалното намерение да ги държи н...