Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 12

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Фирма, която започва дейност през 2009 г., трябва ли да подаде Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2009 г., или чак през 2010 г.?...

ПРИДОБИВАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ

Обичайна практика в земеделието е да се обработва чужда земеделска земя. Взаимоотношенията собственик (арендодател) и ползвател (арендатор) на земеделската земя винаги са пораждали много и различни въпроси и от двете страни. По тази причина винаги им...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на бартерни доставки от 1.01.2009 г.

При сделка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки, наричани бартер. В случая всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това...

Задължение на работодателя да информира работника или служителя относно всички данни, свързани с трудовата дейност

Отправих писмена молба към работодателя си да ми предостави копие от длъжностната ми характеристика, всички молби и заповеди за отпуски и уведомлението за назначаването ми, по съвет на Инспекцията по труда. Причината за молбата ми е обстоятелството, ...

Отчитане на активи

През 2006 г. фирмата ни придоби дълготраен материален актив, осчетоводен по следния начин: Дт с/ка 204 61 200 Дт с/ка 625 7785 Кт с/ка 159 69985. На 3.10.2008 г. фирмата се регистрира по ДДС. Подавам опис за наличен актив и ползвам ДДС в размер н...

Периодично отчитане в предприятията на юридическите лица с нестопанска цел

Периодичното отчитане се свежда преди всичко до извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за съответната година. Предприятията на юридическите лица с нестопанска цел, които, на основание на член 22а от Зако...

В пресата за вас

Изменение в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анита Георгиева, данъчен консултант, разглежда измененията в условията за ползване на ускорени амортизации за данъчни цели. Ключова възможност за осъществяване на данъчната амортизационна политика на данъчнозадълж...

Износ на отпадъци от Общността към трети страни

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на отпадъци от Общността към трети страни. Износът на отпадъци за обезвреждане от Общността към трети страни е забранен, с изключение на износ на тези отпадъци в държавите от Европейск...

Отчитане на гаранционното поддържане

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитането на гаранционното поддържане. Във връзка с точка 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задължения...

Разходи за безплатна храна

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, коментира разходите за безплатна храна. По отношение на разходите за безплатна храна, предоставяни по силата на нормативен акт, ще обърнем специално внимание ...

Ред и условия за трудоустрояване на работник с трайно намалена работоспособност

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда казуса: С експертно решение на ТЕЛК ми е определена 56% трайна неработоспособност със срок на инвалидността до 01.05.2010 г., с диагноза инсулинозависим захарен диабет. На 26...

Ремонт на дълготрайни материални активи

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., дава пример за отчитане на ремонта на ДМА. Пример: Предприятие “Х” експлоатира машина “А” с цена на придобиване 10 000 лв. и полезен живот от 5 години. Ежеседмично се извършва...

Финансови активи на разположение за продажба

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба са инвестиции в акции или облигации, които предприятието е придобило с първонач...