начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 8

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Ако работодателят не може да ми осигури здравословни условия на труд, а естеството на работа ми позволява да я извършвам вкъщи ...

Данъкът върху недвижимите имоти през 2009 г.

През декември 2008 г. парламентът внесе редица промени в ЗМДТ. Една от най-значимите промени е повишаването на данъчната оценка на недвижимите имоти с 50 на сто. За целта бяха повишени коефициентите за местоположение на имотите по Tаблици № 3, 4 и 11...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи, придобити от физически лица през 2008 г. - 2

(Продължение от бр. 13) 5. Какъв е срокът за подаване на декларацията и има ли санкции за неспазването му. Крайният законоустановен срок за подаване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. изтича на 30 април 2009 г. За разлика от предишните г...

Задължения към подотчетно лице в ЕООД

ЕООД има задължение към подотчетното лице, което е и едноличен собственик. Лицето е представило фактура, заплатена от него, за покупка на офис на фирмата. Изплащането на сумата ще бъде направено при наличие на средства. Необходимо ли е да има договор...

Осигурителни вноски за ДОО на самоосигуряващите се еднолични търговци

ЕТ, който се е осигурявал до края на 2008 г. за пенсия, през януари 2009 г. претърпява операция и му издават болничен лист за 3 месеца. Тъй като няма право на обезщетение за временна неработоспособност - дължат ли се осигуровки върху болничните? За...

Попълване на Справката за изплатени доходи на физически лица

В справката за изплатени суми включват ли се възнагражденията по договори за управление и контрол и командировъчните? Съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятията и самоосигуряващите се лица ...

В пресата за вас

Бракуване и ликвидация на краткотрайни материални активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява бракуването и ликвидация на краткотрайни материални активи. Негодните или ненужни, но без купувач, краткотрайни активи подлежат на бракуване...

Доходи на акция съгласно МСС 33

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира доходите на акция. Доходите на акция се изчисляват съобразно постановките на Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Доходи на акция. Той се ...

Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Цвета Попова, старши асистент по трудово и осигурително право, разглежда новите изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение. До създаването на новия чл. 350а в глава седемнадесета, р...

Обезщетение при дисциплинарно уволнение

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Следва ли да се изчака да изтече срокът на предизвестието или остатъкът от срока по договора на дисциплинарно уволнение и ако не е назначен друг работник едв...

Отчитане на дялове в смесени предприятия

СС 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., дава следния пример за отчитане на дялове в смесени предприятия. Пример: Предприятие ДА” АД е съдружник в смесено предприятие, коет...

Промени в данъчно третиране на печалбите и загубите от финансови инструменти

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда промените в данъчно третиране на печалбите и загубите от финансови инструменти. Промените засягат разпоредбите на чл. 44 на ЗКПО, чрез които се променя обхватът на сде...

Размер на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 ат 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, посочва какъв е размерът на паричните обезщетения за безработица. Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за б...

Репо-сделки, които не са финансиращи сделки

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира репо-сделките, които не са финансиращи сделки. Когато предприятието продава ценни книжа с намерението да ги изкупи обратно по тяхната справедлива стойност на датата...

Счетоводни записвания при коригиране на активи и пасиви по отсрочени данъци

В бр. 43 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, посочва счетоводни записвания при коригиране на активи и пасиви по отсрочени данъци. В СС 12 Данъци от печалбата, съответно в аналогичния МСС 12 Данъци върху дохода, е ...

Съвместно контролирани активи

Две юридически лица сключват договор за съвместна инвестиция в ДМА, като едното от дружествата плаща 70% от необходимата сума, а другото плаща 30%. Как и от коя от фирмите следва да се заприходят тези ДМА и съответно как да се отчитат приходите от пр...