Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 8

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Ако работодателят не може да ми осигури здравословни условия на труд, а естеството на работа ми позволява да я извършвам вкъщи ...

Данъкът върху недвижимите имоти през 2009 г.

През декември 2008 г. парламентът внесе редица промени в ЗМДТ. Една от най-значимите промени е повишаването на данъчната оценка на недвижимите имоти с 50 на сто. За целта бяха повишени коефициентите за местоположение на имотите по Tаблици № 3, 4 и 11...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи, придобити от физически лица през 2008 г. - 2

(Продължение от бр. 13) 5. Какъв е срокът за подаване на декларацията и има ли санкции за неспазването му. Крайният законоустановен срок за подаване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. изтича на 30 април 2009 г. За разлика от предишните г...

Задължения към подотчетно лице в ЕООД

ЕООД има задължение към подотчетното лице, което е и едноличен собственик. Лицето е представило фактура, заплатена от него, за покупка на офис на фирмата. Изплащането на сумата ще бъде направено при наличие на средства. Необходимо ли е да има договор...

Осигурителни вноски за ДОО на самоосигуряващите се еднолични търговци

ЕТ, който се е осигурявал до края на 2008 г. за пенсия, през януари 2009 г. претърпява операция и му издават болничен лист за 3 месеца. Тъй като няма право на обезщетение за временна неработоспособност - дължат ли се осигуровки върху болничните? За...

Попълване на Справката за изплатени доходи на физически лица

В справката за изплатени суми включват ли се възнагражденията по договори за управление и контрол и командировъчните? Съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятията и самоосигуряващите се лица ...

В пресата за вас

Бракуване и ликвидация на краткотрайни материални активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява бракуването и ликвидация на краткотрайни материални активи. Негодните или ненужни, но без купувач, краткотрайни активи подлежат на бракуване...

Доходи на акция съгласно МСС 33

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира доходите на акция. Доходите на акция се изчисляват съобразно постановките на Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Доходи на акция. Той се ...

Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Цвета Попова, старши асистент по трудово и осигурително право, разглежда новите изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение. До създаването на новия чл. 350а в глава седемнадесета, р...

Обезщетение при дисциплинарно уволнение

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Следва ли да се изчака да изтече срокът на предизвестието или остатъкът от срока по договора на дисциплинарно уволнение и ако не е назначен друг работник едв...

Отчитане на дялове в смесени предприятия

СС 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., дава следния пример за отчитане на дялове в смесени предприятия. Пример: Предприятие ДА” АД е съдружник в смесено предприятие, коет...

Промени в данъчно третиране на печалбите и загубите от финансови инструменти

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда промените в данъчно третиране на печалбите и загубите от финансови инструменти. Промените засягат разпоредбите на чл. 44 на ЗКПО, чрез които се променя обхватът на сде...

Размер на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 ат 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, посочва какъв е размерът на паричните обезщетения за безработица. Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за б...

Репо-сделки, които не са финансиращи сделки

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира репо-сделките, които не са финансиращи сделки. Когато предприятието продава ценни книжа с намерението да ги изкупи обратно по тяхната справедлива стойност на датата...

Счетоводни записвания при коригиране на активи и пасиви по отсрочени данъци

В бр. 43 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, посочва счетоводни записвания при коригиране на активи и пасиви по отсрочени данъци. В СС 12 Данъци от печалбата, съответно в аналогичния МСС 12 Данъци върху дохода, е ...

Съвместно контролирани активи

Две юридически лица сключват договор за съвместна инвестиция в ДМА, като едното от дружествата плаща 70% от необходимата сума, а другото плаща 30%. Как и от коя от фирмите следва да се заприходят тези ДМА и съответно как да се отчитат приходите от пр...