Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.
Законодателство

Деклариране на доходи, придобити от физически лица през 2008 г

Физическите лица, които през 2008 г. са придобили доходи, подлежащи на деклариране по реда на ЗДДФЛ, са задължени в срок до 30 април 2009 г. да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона. I. Кои физически лица са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 50 от З...

Въпроси и отговори

Данни за работодателя в трудовите договори

Въпрос: Длъжен ли съм в трудовите договори, които сключвам с работниците си да вписвам моето ЕГН, или е достатъчен само булстата на фирмата ми? Отговор: В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ, трудовият договор задължително съдържа данни за страните по него. Тези данни са необходи...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО и без извършване на дейност

Въпрос: ЕООД е вписано в търговския регистър през м. агуст 2008 г. Досега не е извършвало никаква дейност, няма персонал, единствените транзакции са внасяне на записания капитал и заплащането на разходите за учредяване. Не се предвижда да започне дейност до средата на 2009 г. Сле...

Деклариране и облагане на доход от продажба на дървен материал по ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма купува от физическо лице дървен материал с договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи покрай водоеми, които фирмата изсича и се намира в земеделски земи собственост на лицето. Тази продажба е еднократна за физическото лице. За физическото лице този ...

Защита на правото на собственост

Въпрос: Имот е придобит по наследство. В продължение на години наемателите, а впоследствие наричащи се собственици на имота не ни допускат да влезем във владение на същия (идеални части). През 2007 г. ни е възстановено правото на собственост върху земята (цял парцел), върху която...

Налагане на дисциплинарно наказание "Забележка"

Въпрос: Преди около месец бях наказан дисциплинарно със забележка от прекия си ръководител за закъснение за работа. Заповед до днес не ми е връчена. Трябва ли да се смятам за наказан в този случай? Отговор: Ако не Ви е връчена или не Ви бъде връчена заповед за дисциплинарно нака...

Преотстъпване на корпоративен данък при земеделски производител

Въпрос: Дейността на фирмата ни е счетоводно обслужване на фирми и физически лица. В хода на работата, ни но годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните данъчни декларации възникнаха няколко казуса, на които молим да дадете спешен отговор. 1. Фирма с юридически статут...

Процедура по прекратяване на регистрация по Закона за данък вурху добавената стойност

Фирма е регистрирана по ЗДДС на основание чл. 100 от ЗДДС. Три години извършва дейност, като облагаемият оборот е над 50 000 лв. През 2009 г., поради икономическата криза, се очаква приходите да бъдат около 25000 лв. Има ли основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС? По нов...

Работа в периода на отпуск по майчинство

Въпрос: В момента съм в платен отпуск от основната месторабота за отглеждане на детето си (до 15.06.09). Имам възможност да започна работа към друга фирма на 40 ч. месечно (по чл. 114 от КТ). 1. Мога ли да сключа трудов договор за външно съвместителство по реда на чл. 111 от КТ з...

В пресата за вас

Бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи

ЗКПО и СС 16 ДМА В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането при бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи. Пример. Предприятие “Х” притежава машина, доставена на 01.02.2005 г. за 9000 лв...

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане

Директива 2008/ 118 В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Светла Генова, експерт в Агенция “Митници”, представя новата европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз. С цел да се осигури правилното функциониране на режим отложено плащане на акциз, в Ди...

Облагане на доходи на физчески лица от допълнително материално стимулиране

Закон за корпоративното подоходно облагане В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: Много предприятия начисляват в края на годината разходи за допълнително материално стимулиране по реда на своите вътрешни правила за орга...

Отпускане на паричните обезщетения за безработица и редът за изплащането им

Кодекс за социално осигуяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог в НОИ, разглежда промените в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. За придобиване право на обезщетение за безработица лицата трябва да са подл...

Отчитане на ДМА, които се предоставят за безвъзмездно ползване от едно БП на друго

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на ДМА, които се предоставят за безвъзмездно ползване от едно бюджетно предприятие на друго. С т. 16.14 от Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ подроб...

Отчитане на реализацията на създадената продукция или на оказаните услуги в бюджетните предприятия

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на реализацията на създадената продукция или на оказаните услуги в бюджетните предприятия. 1. За отразяване на прихода от продажби: Дт с/ка от г...

Регламентация на законовия одит на консолидираните финансови отчети

Закон за независимия финансов одит В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира регламентацията на законовия одит на консолидираните финансови отчети. При извършване на независим финансов одит на консолидиран финансов отчет (КФО) на група предпр...

Счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества

Закон за счетоводството В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойко Костов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Нашето търговско дружество иска да сключи договор за съвместна дейност с данъчнозадължено лице - местно за данъчни цели на държава - членка на ЕС, с цел дост...