Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.
Законодателство

Деклариране на доходи, придобити от физически лица през 2008 г

Физическите лица, които през 2008 г. са придобили доходи, подлежащи на деклариране по реда на ЗДДФЛ, са задължени в срок до 30 април 2009 г. да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона. I. Кои физически лица са задължени да подадат дан...

Въпроси и отговори

Данни за работодателя в трудовите договори

Въпрос: Длъжен ли съм в трудовите договори, които сключвам с работниците си да вписвам моето ЕГН, или е достатъчен само булстата на фирмата ми? Отговор: В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ, трудовият договор задължително съдържа данни за страните п...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО и без извършване на дейност

Въпрос: ЕООД е вписано в търговския регистър през м. агуст 2008 г. Досега не е извършвало никаква дейност, няма персонал, единствените транзакции са внасяне на записания капитал и заплащането на разходите за учредяване. Не се предвижда да започне дей...

Деклариране и облагане на доход от продажба на дървен материал по ЗДДФЛ

Въпрос: Фирма купува от физическо лице дървен материал с договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи покрай водоеми, които фирмата изсича и се намира в земеделски земи собственост на лицето. Тази продажба е еднократна за физическото л...

Защита на правото на собственост

Въпрос: Имот е придобит по наследство. В продължение на години наемателите, а впоследствие наричащи се собственици на имота не ни допускат да влезем във владение на същия (идеални части). През 2007 г. ни е възстановено правото на собственост върху зе...

Налагане на дисциплинарно наказание "Забележка"

Въпрос: Преди около месец бях наказан дисциплинарно със забележка от прекия си ръководител за закъснение за работа. Заповед до днес не ми е връчена. Трябва ли да се смятам за наказан в този случай? Отговор: Ако не Ви е връчена или не Ви бъде връчена...

Преотстъпване на корпоративен данък при земеделски производител

Въпрос: Дейността на фирмата ни е счетоводно обслужване на фирми и физически лица. В хода на работата, ни но годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните данъчни декларации възникнаха няколко казуса, на които молим да дадете спешен отговор...

Процедура по прекратяване на регистрация по Закона за данък вурху добавената стойност

Фирма е регистрирана по ЗДДС на основание чл. 100 от ЗДДС. Три години извършва дейност, като облагаемият оборот е над 50 000 лв. През 2009 г., поради икономическата криза, се очаква приходите да бъдат около 25000 лв. Има ли основание за задължителна ...

Работа в периода на отпуск по майчинство

Въпрос: В момента съм в платен отпуск от основната месторабота за отглеждане на детето си (до 15.06.09). Имам възможност да започна работа към друга фирма на 40 ч. месечно (по чл. 114 от КТ). 1. Мога ли да сключа трудов договор за външно съвместителс...

В пресата за вас

Бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи

ЗКПО и СС 16 ДМА В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането при бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи. Пример. Предприятие “Х” притежава машина, доставе...

Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане

Директива 2008/ 118 В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Светла Генова, експерт в Агенция “Митници”, представя новата европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз. С цел да се осигури правилното функциониране на режим о...

Облагане на доходи на физчески лица от допълнително материално стимулиране

Закон за корпоративното подоходно облагане В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: Много предприятия начисляват в края на годината разходи за допълнително материално стимулиране по реда на с...

Отпускане на паричните обезщетения за безработица и редът за изплащането им

Кодекс за социално осигуяване В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог в НОИ, разглежда промените в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. За придобиване право на обезщетение за безраб...

Отчитане на ДМА, които се предоставят за безвъзмездно ползване от едно БП на друго

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на ДМА, които се предоставят за безвъзмездно ползване от едно бюджетно предприятие на друго. С т. 16.14 от Писмо ДД...

Отчитане на реализацията на създадената продукция или на оказаните услуги в бюджетните предприятия

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на реализацията на създадената продукция или на оказаните услуги в бюджетните предприятия. 1. За отразяване на прих...

Регламентация на законовия одит на консолидираните финансови отчети

Закон за независимия финансов одит В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира регламентацията на законовия одит на консолидираните финансови отчети. При извършване на независим финансов одит на консолидиран финанс...

Счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества

Закон за счетоводството В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойко Костов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Нашето търговско дружество иска да сключи договор за съвместна дейност с данъчнозадължено лице - местно за данъчни цели на държ...