Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 4

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Напускам фирмата, в която работя от 1.06.08 г. като трудовият ми стаж в тази фирма е 7 м., а общият ми стаж ...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна на работници

Някои колеги раздават ваучери за храна и на работници, които са в платен отпуск, въпреки че е казано - за отработени дни. Моля да кажете мнението си по въпроса за даването на ваучери за храна на работници, които през м. август са били в платен отпуск...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки с периодично изпълнение

Въпрос: Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на еднородни инертни материали. Договорено е заплащането на доставките на 15 и 30 число на сответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките ...

Облагане по ЗМДТ на даренията

Въпрос: Учредих Фондация на името на моя син по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като учредител внесох 50 хил. лева капитал за нестопанска цел. Фондацията е регистрирана за частни нужди, въпреки че в Устава е насочена за подпомагане на ...

Определяне на дисциплинарното наказание

Въпрос: Във фирмата ни работи служител, който през изминалата 2008 г. беше наказван три пъти със "забележка" поради това, че закъсняваше за работа. В началото на тази година той отново извърши същото нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е...

Осигурителен стаж за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение

Въпрос: Имаме работничка, на длъжност "хигиенист", която е освободена от работа, поради съкращение в щатното разписание на 15.05.2003 г. Същата е спечелила, заведеното от нея дело, но не се е явила в предприятието за да предяви претенциите си по дело...

Отмяна на задължението за регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, бяха отменени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия, като отпадна изискването лицата, извършващи ...

Размер на дневните и квартирните пари за командировки

Въпрос: Какъв е размера на дневните и квартирните пари за командировки в страната? Каква е максималната сума на дневните пари (съответно и за случаите без нощувка)? Каква е регламентицията по въпроса в ЗКПО и Наредбата за командировките в страната? И...

Счетоводно третиране на корпоративния данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

Годишното счетоводно приключване завършва обикновено с начисляване на корпоративния данък. Това е счетоводната статия, с която се отчита разходът за данък и задължението към бюдгета. Но, поради наличието на временни данъчни разлики, статията не е про...

В пресата за вас

Документите, които се съставят при пътнотранспортни произшествия

Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и редa за информиране между Министерство на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд В бр. 1 от 2008 г. на сп. “Фи...

Зачитане на дял на съдружник от непарична вноска (апорт)

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Може ли в дружествения договор (учредителния акт) на ООД да се запише, че делът на съдружника (едноличния собственик) от направен апорт е със стойност, по-ниска от оце...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: По време на подготовката по годишното счетоводно приключване за 2008 година става ясно, че по невнимание една фактура за 4 000 лева от 2007 г. не е осчетоводена като приход и вземане. Какво тр...

Начислени провизии в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира начисляването на провизии в бюджетни предприятия. Задължително в края на годината се извършва преглед на начислените провизии, като при необходимост тяхната оценка се ко...

Определяне на данъчната основа по ЗДДС

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Местна фирма търгува с фирмата майка от друга държава от ЕС, като няма други клиенти, т.е. фирмата майка е доставчик на основните материали, тя е и клиент на ...

Отчитането на липса с корекция на ползван данъчен кредит

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов разяснява отчитането на липса с корекция на данъчен кредит. Нека приемем, че при инвентаризирането в едно предприятие е констатирана липса на цимент в размер на 5 тона, причината...

Признаване на разграничими активи/пасиви на придобито предприятие

МСФО 3 Бизнескомбинации В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира условията за признаване на разграничими активи и пасиви на придобитото предприятие. Даден актив или пасив, придобит при бизнескомбинация, трябва:...

Промени в размера на отпуска за бременност и раждане

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в чл. 163 от Кодекса на труда. От началото на 2009 г. размерът на отпуска за бременност и раждане вече не е 315 дни, а 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължи...