Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 4

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Напускам фирмата, в която работя от 1.06.08 г. като трудовият ми стаж в тази фирма е 7 м., а общият ми стаж е 17 г. без прекъсване. Декемв...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна на работници

Някои колеги раздават ваучери за храна и на работници, които са в платен отпуск, въпреки че е казано - за отработени дни. Моля да кажете мнението си по въпроса за даването на ваучери за храна на работници, които през м. август са били в платен отпуск. Ваучерите са платежно сред...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки с периодично изпълнение

Въпрос: Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на еднородни инертни материали. Договорено е заплащането на доставките на 15 и 30 число на сответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките с издаване на фактура. Поставя...

Облагане по ЗМДТ на даренията

Въпрос: Учредих Фондация на името на моя син по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като учредител внесох 50 хил. лева капитал за нестопанска цел. Фондацията е регистрирана за частни нужди, въпреки че в Устава е насочена за подпомагане на студенти с определен успех и с...

Определяне на дисциплинарното наказание

Въпрос: Във фирмата ни работи служител, който през изминалата 2008 г. беше наказван три пъти със "забележка" поради това, че закъсняваше за работа. В началото на тази година той отново извърши същото нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е на мнение, че този път трябва...

Осигурителен стаж за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение

Въпрос: Имаме работничка, на длъжност "хигиенист", която е освободена от работа, поради съкращение в щатното разписание на 15.05.2003 г. Същата е спечелила, заведеното от нея дело, но не се е явила в предприятието за да предяви претенциите си по делото. Междувременно лицето е при...

Отмяна на задължението за регистрация по ЗДДС на търговците на тютюневи изделия

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, бяха отменени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 на Закона за тютюна и тютюневите изделия, като отпадна изискването лицата, извършващи търговия с тютюневи изделия за...

Размер на дневните и квартирните пари за командировки

Въпрос: Какъв е размера на дневните и квартирните пари за командировки в страната? Каква е максималната сума на дневните пари (съответно и за случаите без нощувка)? Каква е регламентицията по въпроса в ЗКПО и Наредбата за командировките в страната? Има ли промяна от 01.01.2009 г....

Счетоводно третиране на корпоративния данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

Годишното счетоводно приключване завършва обикновено с начисляване на корпоративния данък. Това е счетоводната статия, с която се отчита разходът за данък и задължението към бюдгета. Но, поради наличието на временни данъчни разлики, статията не е проста, а се състои от няколко за...

В пресата за вас

Документите, които се съставят при пътнотранспортни произшествия

Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и редa за информиране между Министерство на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд В бр. 1 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” може да се наме...

Зачитане на дял на съдружник от непарична вноска (апорт)

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Може ли в дружествения договор (учредителния акт) на ООД да се запише, че делът на съдружника (едноличния собственик) от направен апорт е със стойност, по-ниска от оценката на вещите лица по чл. 72...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: По време на подготовката по годишното счетоводно приключване за 2008 година става ясно, че по невнимание една фактура за 4 000 лева от 2007 г. не е осчетоводена като приход и вземане. Какво трябва да се предприеме през 200...

Начислени провизии в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира начисляването на провизии в бюджетни предприятия. Задължително в края на годината се извършва преглед на начислените провизии, като при необходимост тяхната оценка се коригира, а възникналата разлика...

Определяне на данъчната основа по ЗДДС

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Местна фирма търгува с фирмата майка от друга държава от ЕС, като няма други клиенти, т.е. фирмата майка е доставчик на основните материали, тя е и клиент на готовия продукт. И двете фирми...

Отчитането на липса с корекция на ползван данъчен кредит

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов разяснява отчитането на липса с корекция на данъчен кредит. Нека приемем, че при инвентаризирането в едно предприятие е констатирана липса на цимент в размер на 5 тона, причината за която липса е извън случаи...

Признаване на разграничими активи/пасиви на придобито предприятие

МСФО 3 Бизнескомбинации В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира условията за признаване на разграничими активи и пасиви на придобитото предприятие. Даден актив или пасив, придобит при бизнескомбинация, трябва: - да отговаря на дефиницията...

Промени в размера на отпуска за бременност и раждане

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в чл. 163 от Кодекса на труда. От началото на 2009 г. размерът на отпуска за бременност и раждане вече не е 315 дни, а 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждане...