начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
Законодателство

Закон за бюджета на държавното oбществено осигуряване за 2009 г. - 1

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (ЗБДОО за 2009), който е публикуван в “Държавен вестник” брой 109 от 2008 г., са регламентирани размерите на месечните осигурителни доходи за различните категории осигурени лица и ра...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 4

(Продължение от бр. 4) ХI. Промени в гл. ХV от КТ (Специална закрила на някои категории работници и служители). Промяната в тази глава е допълнението в две разпоредби - чл. 305, ал. 4 и чл. 319 от КТ. Според новата им редакция, непълнолетните работ...

Доходите от продажба на недвижим жилищен имот са необлагаеми

Въпрос: Моля да ми бъде разяснено декларирането (евентуалното деклариране) на продаден имот (единствено основно жилище) през 2008 г., закупено преди повече от 1 година, от лице което няма други продажби на нежвижими или други вещи същата година, като...

Основания за отстраняване от работа

Работя на струг. През миналия месец сменният ръководител, в края на работното време, ме завари да употребявам алкохол. След това ме отстраниха от работа. Отстраняването беше в края на работния ден. Имам ли право на надница за този ден? Неупотребата ...

Отрицателен финансов резултат

Въпрос: Финансовият резултат за 2008 г. се очертава да бъде отрицателен. Поради това решихме да не начисляваме амортизации за 2008 г. и съответно да не ги отчитаме като разходи в себестойностт Какви последствия ще има това във финансовия отчет за 200...

Отчитане стоките на консигнация - 2

(Продължение от бр. 4) Когато е възприет вторият описан подход, комисионерът “получава” стоката, предназначена за продажба на трети лица (стоката е на консигнация при комисионера), независимо от организацията, която са възприели двете страни за факт...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008 г. - 2

(Продължение от бр. 4) Особеност представлява преоценяването на финансовите активи на разположение за продажба - дългови инструменти, в съответствие с МСС 39, с което трябва да се съобразяват предприятията, прилагащи като отчетна база МСС. Въпреки ч...

Състав и обхват на общата данъчна основа по ЗДДФЛ за 2008 г.

Нови промени при определяне на общата годишна данъчна основа: 1. В общата годишна данъчна основа на физическите лица по ЗДДФЛ за 2008 г. не се включва вече облагаемият доход от стопанска дейност на едноличния търговец. Доходите на едноличния търгове...

Уволнение на бременна работничка

Въпрос: На 01.10.2008 г. назначих на работа бременна работничка с термин 07.06.2009 г. при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя п...

В пресата за вас

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Собственост и право” Милка Гечева, директор на Дирекция “Строителство” в ДНСК, разглежда режимите за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите. След завършването на строежа и приключване на приемнит...

Документиране и отчитане на доходите на адвокатите

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: Какви документи трябва да изготви фирмата ни при заплащане на адвокат за оказване на правна защита по гражданско дело, за което имаме ...

Инвентаризация на ДМА и нематериални активи в БП

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи в бюджетни предриятия. При извършване на инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи е...

Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява системата за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори. Според текста на чл. 40а, всички регистрирани одитори, одитори и одиторски предприятия от трети д...

Непълно работно време и промени в щатното разписание

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист, разглежда казуса: Поради намаляване на обема на работата в предприятието, работодателят издава писмена заповед, на основание чл. 138а, ал. 1 от КТ, и установява от 1 февруари 2008 г., за ...

Обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия чрез следния пример: В предприятието “Стомана” АД, гр. П., е ...

Последваща оценка на финансови активи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява последващата оценка на финансови активи. Класифицирането на финансовите активи по отделни категории предопределя и вида на прилаганата последваща оценка. Справедливата сто...

Прекратяване на договор със срок за изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда процедурата за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без пре...

Репо-сделки

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява репо-сделките. Репо-сделките са договори за продажба и обратно изкупуване на ценни книжа, при които една страна (продавач) продава ценни кн...