Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
Законодателство

Закон за бюджета на държавното oбществено осигуряване за 2009 г. - 1

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (ЗБДОО за 2009), който е публикуван в “Държавен вестник” брой 109 от 2008 г., са регламентирани размерите на месечните осигурителни доходи за различните категории осигурени лица и размерите на някои видове плащан...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 4

(Продължение от бр. 4) ХI. Промени в гл. ХV от КТ (Специална закрила на някои категории работници и служители). Промяната в тази глава е допълнението в две разпоредби - чл. 305, ал. 4 и чл. 319 от КТ. Според новата им редакция, непълнолетните работници и служители, както и тези...

Доходите от продажба на недвижим жилищен имот са необлагаеми

Въпрос: Моля да ми бъде разяснено декларирането (евентуалното деклариране) на продаден имот (единствено основно жилище) през 2008 г., закупено преди повече от 1 година, от лице което няма други продажби на нежвижими или други вещи същата година, като лицето няма други доходи, осв...

Основания за отстраняване от работа

Работя на струг. През миналия месец сменният ръководител, в края на работното време, ме завари да употребявам алкохол. След това ме отстраниха от работа. Отстраняването беше в края на работния ден. Имам ли право на надница за този ден? Неупотребата на алкохол през работно време ...

Отрицателен финансов резултат

Въпрос: Финансовият резултат за 2008 г. се очертава да бъде отрицателен. Поради това решихме да не начисляваме амортизации за 2008 г. и съответно да не ги отчитаме като разходи в себестойностт Какви последствия ще има това във финансовия отчет за 2008 г.? Отговор: Неначисляванет...

Отчитане стоките на консигнация - 2

(Продължение от бр. 4) Когато е възприет вторият описан подход, комисионерът “получава” стоката, предназначена за продажба на трети лица (стоката е на консигнация при комисионера), независимо от организацията, която са възприели двете страни за фактическо предоставяне на стоката...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008 г. - 2

(Продължение от бр. 4) Особеност представлява преоценяването на финансовите активи на разположение за продажба - дългови инструменти, в съответствие с МСС 39, с което трябва да се съобразяват предприятията, прилагащи като отчетна база МСС. Въпреки че те се преоценяват по справед...

Състав и обхват на общата данъчна основа по ЗДДФЛ за 2008 г.

Нови промени при определяне на общата годишна данъчна основа: 1. В общата годишна данъчна основа на физическите лица по ЗДДФЛ за 2008 г. не се включва вече облагаемият доход от стопанска дейност на едноличния търговец. Доходите на едноличния търговец ще се определят и облагат са...

Уволнение на бременна работничка

Въпрос: На 01.10.2008 г. назначих на работа бременна работничка с термин 07.06.2009 г. при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя по-квалифицираните. Имам намере...

В пресата за вас

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Собственост и право” Милка Гечева, директор на Дирекция “Строителство” в ДНСК, разглежда режимите за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите. След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са нео...

Документиране и отчитане на доходите на адвокатите

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: Какви документи трябва да изготви фирмата ни при заплащане на адвокат за оказване на правна защита по гражданско дело, за което имаме издаден договор за правна защи...

Инвентаризация на ДМА и нематериални активи в БП

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи в бюджетни предриятия. При извършване на инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи е необходимо да се направи анал...

Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява системата за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори. Според текста на чл. 40а, всички регистрирани одитори, одитори и одиторски предприятия от трети държави, регистрирани в ИДЕС, с...

Непълно работно време и промени в щатното разписание

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист, разглежда казуса: Поради намаляване на обема на работата в предприятието, работодателят издава писмена заповед, на основание чл. 138а, ал. 1 от КТ, и установява от 1 февруари 2008 г., за срок от два месеца, непълно ра...

Обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия чрез следния пример: В предприятието “Стомана” АД, гр. П., е закупена машина - прокатен ста...

Последваща оценка на финансови активи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява последващата оценка на финансови активи. Класифицирането на финансовите активи по отделни категории предопределя и вида на прилаганата последваща оценка. Справедливата стойност е последваща оценка за с...

Прекратяване на договор със срок за изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда процедурата за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие по реда на чл. 71 от...

Репо-сделки

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява репо-сделките. Репо-сделките са договори за продажба и обратно изкупуване на ценни книжа, при които една страна (продавач) продава ценни книжа на друга страна (купувач),...