Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.
Законодателство

Закон за бюджета на държавното oбществено осигуряване за 2009 г. - 1

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. (ЗБДОО за 2009), който е публикуван в “Държавен вестник” брой 109 от 2008 г., са регламентирани размерите на месечните осигурителни доходи за различните категории осигурени лица и ра...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 4

(Продължение от бр. 4) ХI. Промени в гл. ХV от КТ (Специална закрила на някои категории работници и служители). Промяната в тази глава е допълнението в две разпоредби - чл. 305, ал. 4 и чл. 319 от КТ. Според новата им редакция, непълнолетните работ...

Доходите от продажба на недвижим жилищен имот са необлагаеми

Въпрос: Моля да ми бъде разяснено декларирането (евентуалното деклариране) на продаден имот (единствено основно жилище) през 2008 г., закупено преди повече от 1 година, от лице което няма други продажби на нежвижими или други вещи същата година, като...

Основания за отстраняване от работа

Работя на струг. През миналия месец сменният ръководител, в края на работното време, ме завари да употребявам алкохол. След това ме отстраниха от работа. Отстраняването беше в края на работния ден. Имам ли право на надница за този ден? Неупотребата ...

Отрицателен финансов резултат

Въпрос: Финансовият резултат за 2008 г. се очертава да бъде отрицателен. Поради това решихме да не начисляваме амортизации за 2008 г. и съответно да не ги отчитаме като разходи в себестойностт Какви последствия ще има това във финансовия отчет за 200...

Отчитане стоките на консигнация - 2

(Продължение от бр. 4) Когато е възприет вторият описан подход, комисионерът “получава” стоката, предназначена за продажба на трети лица (стоката е на консигнация при комисионера), независимо от организацията, която са възприели двете страни за факт...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008 г. - 2

(Продължение от бр. 4) Особеност представлява преоценяването на финансовите активи на разположение за продажба - дългови инструменти, в съответствие с МСС 39, с което трябва да се съобразяват предприятията, прилагащи като отчетна база МСС. Въпреки ч...

Състав и обхват на общата данъчна основа по ЗДДФЛ за 2008 г.

Нови промени при определяне на общата годишна данъчна основа: 1. В общата годишна данъчна основа на физическите лица по ЗДДФЛ за 2008 г. не се включва вече облагаемият доход от стопанска дейност на едноличния търговец. Доходите на едноличния търгове...

Уволнение на бременна работничка

Въпрос: На 01.10.2008 г. назначих на работа бременна работничка с термин 07.06.2009 г. при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя п...

В пресата за вас

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Собственост и право” Милка Гечева, директор на Дирекция “Строителство” в ДНСК, разглежда режимите за въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите. След завършването на строежа и приключване на приемнит...

Документиране и отчитане на доходите на адвокатите

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Лорета Цветкова, главен експерт в НАП, разглежда казуса: Какви документи трябва да изготви фирмата ни при заплащане на адвокат за оказване на правна защита по гражданско дело, за което имаме ...

Инвентаризация на ДМА и нематериални активи в БП

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи в бюджетни предриятия. При извършване на инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи е...

Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява системата за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори. Според текста на чл. 40а, всички регистрирани одитори, одитори и одиторски предприятия от трети д...

Непълно работно време и промени в щатното разписание

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Анели Цонева, юрист, разглежда казуса: Поради намаляване на обема на работата в предприятието, работодателят издава писмена заповед, на основание чл. 138а, ал. 1 от КТ, и установява от 1 февруари 2008 г., за ...

Обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия чрез следния пример: В предприятието “Стомана” АД, гр. П., е ...

Последваща оценка на финансови активи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява последващата оценка на финансови активи. Класифицирането на финансовите активи по отделни категории предопределя и вида на прилаганата последваща оценка. Справедливата сто...

Прекратяване на договор със срок за изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, разглежда процедурата за прекратяване на трудов договор със срок за изпитване. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без пре...

Репо-сделки

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява репо-сделките. Репо-сделките са договори за продажба и обратно изкупуване на ценни книжа, при които една страна (продавач) продава ценни кн...